Dienstleistungen - 77674-2020

17/02/2020    S33

Polen-Radom: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2020/S 033-077674

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 670209356
Postanschrift: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-617
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Łuczycka-Chojnacka
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://wss.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mss.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mss.ezamawiajacy.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.341.08.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18.01.01; 18.01.02; 18.01.03; 18.01.04; 18.01.06; 18.01.08 i 18.01.09. Wykonawca w ramach zawartej umowy dostarczy pojemniki o pojemności 30 litrów na odpady o kodzie 180106* w liczbie 20 szt./ miesiąc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość z siedziby Zamawiającego do miejsca, w którym unieszkodliwiane będą odpady medyczne / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Dostępność spalarni na terenie woj. mazowieckiego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 16 150,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: będzie posiadał aktualne zezwolenie/decyzję na wykonywanie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*18 01 04, 18 01 06* 18 01 08*, 18 01 09 tzn. na unieszkodliwianie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów, zezwolenie na użytkowanie (eksploatację) spalarni odpadów w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia a w zakresie transportu odpadów medycznych wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach i nadanie Wykonawcy numeru rejestrowego.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie posiadał uprawnienia w zakresie transportu odpadów medycznych – dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach i nadanie numeru rejestrowego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto w skali 1 roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży:

a) aktualne zezwolenie/decyzję na wykonywanie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*18 01 04, 18 01 06* 18 01 08*, 18 01 09 tzn. na unieszkodliwianie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 poz. 1923); aktualne zezwolenie / decyzję na użytkowanie (eksploatację) spalarni odpadów w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

b) w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień w zakresie transportu odpadów medycznych – dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach i nadanie numeru rejestrowego,

c) dowody potwierdzające, że Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto w skali jednego roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa dokument/y określające w szczególności:

— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów medycznych i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości usługi świadczonej dla szpitala. Brak odbioru i utylizacji odpadów medycznych zagraża bezpieczeństwu epidemiologicznemu szpitala.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5, pokój nr 60, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. ośw. Wyk., składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykl. z post. na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ust. Pzp i spełnia warunki udziału w post. określone w SIWZ, tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2. ośw. dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wyk. (art. 22a ustawy Pzp), skł. w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z post. na pods. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia war. i udz. w post. określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, tj. (JEDZ/ESPD);

3. wypełniony formularz oferty za pośred. formularza dost. na platformie Marketplanet OnePlace;

4. wypełniony formularz cenowy – OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do um.;

5. jeżeli Wykonawca polega na zdol. lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu oceny, czy Wyk. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zam. publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk. z tymi podm. gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wyk. składa zobowiązanie tych podm. do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.;

6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ;

7. w przypadku gdy Wyk. reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomoc. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

8. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie;

9. dowód wniesienia wadium;

10. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzony według załącznika nr 3 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykon. do złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opł. podatków, lub innego dok. potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opł. skł. na ubezpieczenia społ. lub zdrow., lub innego dok. potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W celu potw., że oferowane usł. odpowiadają wymaganiom określonym przez zam.: Dok. potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt 9.1 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020