Dienstleistungen - 77674-2020

17/02/2020    S33

Polen-Radom: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2020/S 033-077674

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 670209356
Postanschrift: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-617
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Łuczycka-Chojnacka
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://wss.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mss.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mss.ezamawiajacy.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.341.08.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18.01.01; 18.01.02; 18.01.03; 18.01.04; 18.01.06; 18.01.08 i 18.01.09. Wykonawca w ramach zawartej umowy dostarczy pojemniki o pojemności 30 litrów na odpady o kodzie 180106* w liczbie 20 szt./ miesiąc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość z siedziby Zamawiającego do miejsca, w którym unieszkodliwiane będą odpady medyczne / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Dostępność spalarni na terenie woj. mazowieckiego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 16 150,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: będzie posiadał aktualne zezwolenie/decyzję na wykonywanie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*18 01 04, 18 01 06* 18 01 08*, 18 01 09 tzn. na unieszkodliwianie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów, zezwolenie na użytkowanie (eksploatację) spalarni odpadów w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia a w zakresie transportu odpadów medycznych wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach i nadanie Wykonawcy numeru rejestrowego.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie posiadał uprawnienia w zakresie transportu odpadów medycznych – dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach i nadanie numeru rejestrowego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto w skali 1 roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży:

a) aktualne zezwolenie/decyzję na wykonywanie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*18 01 04, 18 01 06* 18 01 08*, 18 01 09 tzn. na unieszkodliwianie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 poz. 1923); aktualne zezwolenie / decyzję na użytkowanie (eksploatację) spalarni odpadów w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

b) w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień w zakresie transportu odpadów medycznych – dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach i nadanie numeru rejestrowego,

c) dowody potwierdzające, że Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto w skali jednego roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa dokument/y określające w szczególności:

— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów medycznych i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości usługi świadczonej dla szpitala. Brak odbioru i utylizacji odpadów medycznych zagraża bezpieczeństwu epidemiologicznemu szpitala.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5, pokój nr 60, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. ośw. Wyk., składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykl. z post. na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ust. Pzp i spełnia warunki udziału w post. określone w SIWZ, tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2. ośw. dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wyk. (art. 22a ustawy Pzp), skł. w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z post. na pods. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia war. i udz. w post. określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, tj. (JEDZ/ESPD);

3. wypełniony formularz oferty za pośred. formularza dost. na platformie Marketplanet OnePlace;

4. wypełniony formularz cenowy – OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do um.;

5. jeżeli Wykonawca polega na zdol. lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu oceny, czy Wyk. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zam. publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk. z tymi podm. gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wyk. składa zobowiązanie tych podm. do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.;

6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ;

7. w przypadku gdy Wyk. reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomoc. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

8. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie;

9. dowód wniesienia wadium;

10. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzony według załącznika nr 3 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykon. do złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opł. podatków, lub innego dok. potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opł. skł. na ubezpieczenia społ. lub zdrow., lub innego dok. potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W celu potw., że oferowane usł. odpowiadają wymaganiom określonym przez zam.: Dok. potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt 9.1 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020