Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dienstleistungen - 77674-2020

17/02/2020    S33

Polska-Radom: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

2020/S 033-077674

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 670209356
Adres pocztowy: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-617
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Łuczycka-Chojnacka
E-mail: dzp@wss.com.pl
Tel.: +48 483614969
Faks: +48 483613023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wss.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mss.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mss.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer referencyjny: DZP.341.08.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18.01.01; 18.01.02; 18.01.03; 18.01.04; 18.01.06; 18.01.08 i 18.01.09. Wykonawca w ramach zawartej umowy dostarczy pojemniki o pojemności 30 litrów na odpady o kodzie 180106* w liczbie 20 szt./ miesiąc.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość z siedziby Zamawiającego do miejsca, w którym unieszkodliwiane będą odpady medyczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność spalarni na terenie woj. mazowieckiego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 16 150,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: będzie posiadał aktualne zezwolenie/decyzję na wykonywanie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*18 01 04, 18 01 06* 18 01 08*, 18 01 09 tzn. na unieszkodliwianie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów, zezwolenie na użytkowanie (eksploatację) spalarni odpadów w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia a w zakresie transportu odpadów medycznych wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach i nadanie Wykonawcy numeru rejestrowego.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie posiadał uprawnienia w zakresie transportu odpadów medycznych – dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach i nadanie numeru rejestrowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto w skali 1 roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży:

a) aktualne zezwolenie/decyzję na wykonywanie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*18 01 04, 18 01 06* 18 01 08*, 18 01 09 tzn. na unieszkodliwianie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 poz. 1923); aktualne zezwolenie / decyzję na użytkowanie (eksploatację) spalarni odpadów w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

b) w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień w zakresie transportu odpadów medycznych – dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach i nadanie numeru rejestrowego,

c) dowody potwierdzające, że Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto w skali jednego roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa dokument/y określające w szczególności:

— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów medycznych i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości usługi świadczonej dla szpitala. Brak odbioru i utylizacji odpadów medycznych zagraża bezpieczeństwu epidemiologicznemu szpitala.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5, pokój nr 60, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. ośw. Wyk., składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykl. z post. na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ust. Pzp i spełnia warunki udziału w post. określone w SIWZ, tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2. ośw. dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wyk. (art. 22a ustawy Pzp), skł. w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z post. na pods. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia war. i udz. w post. określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, tj. (JEDZ/ESPD);

3. wypełniony formularz oferty za pośred. formularza dost. na platformie Marketplanet OnePlace;

4. wypełniony formularz cenowy – OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do um.;

5. jeżeli Wykonawca polega na zdol. lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu oceny, czy Wyk. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zam. publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wyk. z tymi podm. gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wyk. składa zobowiązanie tych podm. do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam.;

6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ;

7. w przypadku gdy Wyk. reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomoc. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

8. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie;

9. dowód wniesienia wadium;

10. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzony według załącznika nr 3 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykon. do złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opł. podatków, lub innego dok. potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opł. skł. na ubezpieczenia społ. lub zdrow., lub innego dok. potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W celu potw., że oferowane usł. odpowiadają wymaganiom określonym przez zam.: Dok. potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt 9.1 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2020