Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77689-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2020/S 033-077689

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Postanschrift: ul. Głowackiego 56
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21
Postleitzahl: 30-085
Land: Polen
E-Mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Telefon: +48 124465810
Fax: +48 124465702

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zdw.krakow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim: VeloSkawa (VSk) – odcinek Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW-DN-4-271-5/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy VeloSkawa (VSk) na odcinku Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
Hauptort der Ausführung:

Trasa VeloSkawa (VSk); województwo małopolskie; powiat: wadowicki; gmina: Wadowice, Mucharz; miejscowość: Świnna Poręba, Chobot.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy VeloSkawa (VSk) na odcinku Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe doświadczenie projektanta branży drogowej / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe doświadczenie projektanta branży mostowej / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 28/05/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

I. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej 1 usługę opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych (np. decyzji ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub aktu równoważnego) dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, przy czym wartość tej usługi nie mogła być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto;

2) co najmniej 1 usługę opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych (np. decyzji ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub aktu równoważnego) dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego (z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła minimum 15,00 m, zlokalizowanego w ciągu drogi, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

Uwaga!

— Wykonanie usług wskazanych w ppkt 1–2 mogło nastąpić w ramach jednego lub odrębnych zadań,

— Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania/zadań wykonanego/wykonanych przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania/zadań wykonanego/wykonanych przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego/danych zadania/zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania/zadań (tj. również do prac faktycznie nie wykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego/ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

II. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) 1 osobą na stanowisko projektanta branży drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych (np. decyzji ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub aktu równoważnego) dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego;

2) 1 osobą na stanowisko projektanta branży mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych (np. decyzji ZRID, pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub aktu równoważnego) dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu mostowego (z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła minimum 15,00 m, zlokalizowanego w ciągu drogi, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej (ppkt 1) i projektanta branży mostowej (ppkt 2)

Oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku reali...

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, POLSKA, II piętro, pok. 218

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— sposobu sporządzania, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SIWZ.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: przetarg5.20@zdw.krakow.pl) – zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.

5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

6. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

7. Kryterium oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) dodatkowe doświadczenie projektanta o specjalności drogowej – 20 %;

3) dodatkowe doświadczenie projektanta o specjalności mostowej – 20 %.

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020