Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77694-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Giby: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 033-077694

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu
Nationale Identifikationsnummer: ZG.270.1.2020RU
Postanschrift: Pomorze 8
Ort: Giby
NUTS-Code: PL843
Postleitzahl: 16-506
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Bednarski, Radomir Ułanowski, Jacek Czarniecki
E-Mail: pomorze@bialystok.lasy.gov.pl
Telefon: +48 875165790/+48 875165795/+48 875165786
Fax: +48 875165052

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pomorze.bialystok.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pomorze
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pomorze
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej związanych z szkółkarstwem oraz nasiennictwem leśnym na terenie Nadleśnictwa Pomorze w roku 2020.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.1.2020RU
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.– „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa leśnego do wykonania na terenie Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Nadleśnictwie Pomorze oraz z zakresu nasiennictwa leśnego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pomorze w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa leśnego oraz nasiennictwa leśnego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pomorze w roku 2020 wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 91 981.55 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
77211300
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pomorze.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 6 ze zm. – „Ustawa o lasach”)obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa leśnego oraz nasiennictwa leśnego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pomorze w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu szkółkarstwa leśnego oraz nasiennictwa leśnego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pomorze w roku 2020 wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonawstwa poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje prace z zakresu szkółkarstwa leśnego na terenie Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Nadleśnictwie Pomorze oraz z zakresu nasiennictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Pomorze. Oferta złożona na przedmiot zamówienia musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Pomorze. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu. Postanowienia zawarte w 3.1. pkt 7–9 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ). Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (w tym również w lokalizacjach niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym obszarze realizacji zamówienia. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 91 981.55 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert – dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia:

1) Cena – 60 %,

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

Wadium: 1 000,00 PLN. Szczegóły określa SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stos. art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 16 000,00 PLN.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wyk. będzie obowiązany przedstawić zam. następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

— aktualne na dzień składania ofert ośw. Wyk. stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),

— wykaz usług wykonanych (zał. nr 10 do SIWZ),

— dowody, że wskazane przez Wyk. usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności tech. lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty,

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finan. lub zdolność kredytową Wyk.,

— wykaz osób, skierowanych przez wyk. do realizacji zamówienia publicznego,(zał.nr 11 do SIWZ),

— wykaz urządzeń tech. dostępnych Wyk. w celu wykonania zam. publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. nr 12 do SIWZ),

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

— zaświadczenie właściwego Naczelnika US potwierdzające, że wyk. nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne,

— informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

— oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) (zał. nr 9 do SIWZ),

— oświadczenie Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZp) (załącznik nr 9 do SIWZ),

— oświadczenie wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (zał.nr 9 do SIWZ),

— oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji adm. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (załącznik nr 9 do SIWZ),

— oświadczenie Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zał. nr 9 do SIWZ).

Szczegóły określa pkt 7 SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b–n SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 8 do SIWZ).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu szkółkarstwa leśnego na kwotę nie mniejszą niż 51 000 PLN brutto.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 szt. ciągnika do prac na szkółce leśnej, posiadającego bieg pełzający oraz możliwość regulacji rozstawu kół.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Szczegóły określa pkt 6.2 SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. SIWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3 lit. a SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej ze złożonej oferty.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Nadleśnictwa Pomorze, Pomorze 8, 16-506 Giby, POLSKA – sala narad przy budynku nadleśnictwa. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pomorze.

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy zakupowej, adres https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pomorze

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia. Szczegóły określa pkt 5 SIWZ. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Na podstawie:

art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie; art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia; art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp. Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku; art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp; art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN; art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zam. publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dot. płatności podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne. Zam. umożliwia Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie korzystanie ze sprzętu i domku drewnianego będącego własnością Zam. Szczegóły opisano w pkt 3.6 i 3.7 SIWZ.

Szczegół. opis sposobu przyg. oferty określa pkt 11 SIWZ. Inf. o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń/dokumentów oraz wymag. tech. oraz organizacyjne Wysyłania oraz odbierania dokumentów elektron.i informacji przekazywanych przy ich użyciu określa pkt 8 SIWZ. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Szacunkowa całkowita wartość zam. oraz szacunkowe wartości poszczególnych pakietów nie uwzględniają wartości wynikającej z prawa opcji oraz nie uwzględniają wartości wynikającej z możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020