Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77747-2020

Submission deadline has been amended by:  116955-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Tschechien-Šternberk: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 033-077747

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Psychiatrická léčebna Šternberk
Nationale Identifikationsnummer: 00843954
Postanschrift: Olomoucká 1848/173
Ort: Šternberk
NUTS-Code: CZ071
Postleitzahl: 785 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): ZVZ Konzult, s.r.o., Příční 861/4, 750 02, Přerov, ČESKÁ REPUBLIKA
E-Mail: goldmannova@zvzkonzult.cz
Telefon: +420 581210665

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.plstbk.cz/

Adresse des Beschafferprofils: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilplstbk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilplstbk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilplstbk
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a AD – PL Šternberk rekonstrukce a přístavba odd. 15 A, B

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu – „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15 A, B“. Předmětem díla je:

a) Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy; b) Provedení veškerých potřebných nedestruktivních i destruktivních průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy; c) Zpracování dokumentace bouracích prací, pro územní řízení, pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. oceněného a neoceněného výkazu výměr, včetně projednání se všemi dotčenými orgány a subjekty (výstup kompletní dokumentace v počtu 6 paré v tištěné podobě a 2x nosič s elektronickou verzí – 1 x formáty xls, pdf, 1x doc, xls a dwg.); d) Spolupráce zhotovitele s objednatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavby; e) Výkon inženýrské činnosti; f) Výkon autorského dozoru.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 545 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ071
Hauptort der Ausführung:

Šternberk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu – „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15 A, B“. Předmětem díla je:

a) Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy; b) Provedení veškerých potřebných nedestruktivních i destruktivních průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy; c) Zpracování dokumentace bouracích prací, pro územní řízení, pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. oceněného a neoceněného výkazu výměr, včetně projednání se všemi dotčenými orgány a subjekty (výstup kompletní dokumentace v počtu 6 paré v tištěné podobě a 2x nosič s elektronickou verzí – 1 x formáty xls, pdf, 1x doc, xls a dwg.); d) Spolupráce zhotovitele s objednatelem při zadávacím řízení na zhotovitele stavby; e) Výkon inženýrské činnosti; f) Výkon autorského dozoru.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Lhůta pro provedení díla v týdnech / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Výše nabídkové ceny celkem bez DPH v CZK / Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 545 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 280
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost:

— ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— předložením dokladů, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění - Projektová činnost ve výstavbě,

— předložením dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci nebo registraci osoby usazené dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Seznam významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, vč. uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele: min dvě (2) ukončené významné služby obdobného charakteru, přičemž službou obdobného charakteru se rozumí vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a/nebo ve stupni dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu nebo stavební úpravy objektů/staveb pro zdravotnictví s investičními náklady každé stavby min. 60 000 000 CZK bez DPH.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Vedoucí projektu – zkušenost s prací na alespoň dvou (2) obdobných zakázkách (vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a/nebo ve stupni dokumentace pro provádění stavy pro novostavbu nebo stavební úpravy objektů/staveb pro zdravotnictví) ve funkci vedoucího projektu s investičními náklady každé stavy min. 60 000 000 CZK bez DPH, vzdělání VŠ, praxe min. 5 let na pozici vedoucího projektu u zakázek, jejichž předmětem plnění bylo vypracování projektové dokumentace pozemních staveb ve stupni pro stavební povolení a/nebo ve stupni pro provádění stavby, autorizace nebo registrace osoby usazené podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů v oboru pozemní stavby jako autorizovaný inženýr,

Projektant pozemních staveb - zkušenost s prací na alespoň dvou(2) obdobných zakázkách (vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a/nebo ve stupni dokumentace pro provádění stavy pro novostavbu nebo stavební úpravy objektů/staveb pro zdravotnictví) s investičními náklady každé stavy min. 30 000 000 CZK bez DPH; vzdělání min. SŠ, praxe min. 5 let na pozici projektanta u zakázek, jejichž předmětem plnění bylo vypracování projektové dokumentace pozemních staveb ve stupni pro stavební povolení a/nebo ve stupni pro provádění stavby, autorizace nebo registrace osoby usazené podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů v oboru pozemní stavby.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 10:02
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zadavatel nebo jím zmocněné osoby provedou otevření nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109 zákona.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

CPV: 71000000-8, CPV: 71200000-0, CPV: 71221000-3, CPV: 71240000-2, CPV: 71320000-7, CPV: 71500000-3, CPV: 71246000-4.

Termín předání čistopisu DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vč. dokumentace interiéru a vnitřního vybavení: max. 40 týdnů od zahájení projekčních prací. Lhůta pro předání DPS, včetně soupisu prací, dodávek a služeb v týdnech je kritériem hodnocení a bude stanovena na základě nabídky vybraného dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo. Výkon autorského dozoru: během realizace stavby až do úplného dokončení stavby a jejího kompletního předání zhotovitelem stavby zadavateli. Předpokládaná doba výstavby: 24 měsíců od zahájení stavby (předpoklad zahájení stavby 09/2021).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020