Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77839-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Puławy: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 033-077839

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 430840684
Postanschrift: ul. Dęblińska 2
Ort: Puławy
NUTS-Code: PL815
Postleitzahl: 24-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Zagraba
E-Mail: przetargi@zuk.pulawy.pl
Telefon: +48 818868768
Fax: +48 818868768

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://zuk.pulawy.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zuk-pulawy.logintrade.net
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zuk-pulawy.logintrade.net
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100 % udział Gmina Miasto Puławy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz innych odpadów niestanowiących odpadów niebezpiecznych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/ZUK/03/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz innych odpadów niestanowiących odpadów niebezpiecznych o kodach:

I. 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80 w ilości 94 Mg;

II. 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34 w ilości 20 Mg;

III. 15 02 02*, 15 02 03 w ilości 32 Mg;

IV. 20 01 31*, 20 01 32 w ilości 20 Mg;

V. 13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19 w ilości 3,8 Mg;

VI. 16 01 03 w ilości 600 Mg.

Postępowanie Wykonawcy z odebranymi odpadami musi być zgodne z Ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach Dz.U.z 2019 r. poz. 701 z późn. zm., procesami odzysku i unieszkodliwiania oraz innymi przepisami, jeśli ze względu na swój rodzaj postępowanie z odpadami wymaga stosowania tych przepisów, w tym m.in. Ustawy z 24.4.2009 r.o bateriach i akumulatorach t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.52 z późn. zm. i Ustawy z 11.9.2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1895.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
34913100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie częściowe nr 1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie:

— 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;

— 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi;

— 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);

— 20 01 13* Rozpuszczalniki;

— 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

— 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

— 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

— 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;

— 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi cz. III IDW – SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta winna być zabezpieczona wadium – zamówienie częściowe nr 1 w wysokości 4 700 PLN. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW – SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

— cena 60 % – 60 pkt,

— termin płatności 35 % – 35 pkt,

— aspekty środowiskowe 5 % – 5 pkt.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 pkt 6 Pzp

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
34913100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie częściowe nr 2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie:

— 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12;

— 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13;

— 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;

— 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe;

— 16 06 05 Inne baterie i akumulatory;

— 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

— 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

— 20 01 34 Baterie inne niż wymienione w 20 01 33.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi cz. III IDW – SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta winna być zabezpieczona wadium – zamówienie częściowe nr 2 w wysokości 250 PLN. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW – SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

— cena 60 % – 60 pkt,

— termin płatności 35 % – 35 pkt,

— aspekty środowiskowe 5 % – 5 pkt.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 pkt 6 Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 02 02*, 15 02 03

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
34913100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie częściowe nr 3 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie:

— 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB);

— 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi cz. III IDW – SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta winna być zabezpieczona wadium-zamówienie częściowe nr 3 w wysokości 1 200 PLN. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW – SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

— cena 60 % – 60 pkt,

— termin płatności 35 % – 35 pkt,

— aspekty środowiskowe 5 % – 5 pkt.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 pkt 6 Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 31*, 20 01 32

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
34913100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie częściowe nr 4 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie:

— 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

— 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi cz. III IDW – SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta winna być zabezpieczona wadium-zamówienie częściowe nr 4 w wysokości 600 PLN. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW – SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

— cena 60 % – 60 pkt,

— termin płatności 35 % – 35 pkt,

— aspekty środowiskowe 5 % – 5 pkt.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 pkt 6 Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
34913100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2 (SOP), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie częściowe nr 5 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie

— 13 02 08* nne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;

— 16 01 07* Filtry olejowe;

— 16 01 19 Tworzywa sztuczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi cz. III IDW-SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta winna być zabezpieczona wadium-zamówienie częściowe nr 5 w wysokości 110 PLN. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW – SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

— cena 60 % – 60 pkt,

— termin płatności 35 % – 35 pkt,

— aspekty środowiskowe 5 % – 5 pkt.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 pkt 6 Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych opon tj. odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
34913100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815
Hauptort der Ausführung:

Teren położony w Puławach przy ul. Komunalnej 11, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie częściowe nr 6 Odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych opon tj. odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony:

— opony do samochodów osobowych,

— opony do samochodów ciężarowych,

— opony do ciągników i maszyn rolniczych,

— opony motocyklowe, rowerowe i inne o małych rozmiarach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi cz. III IDW – SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta winna być zabezpieczona wadium-zamówienie częściowe nr 6 w wysokości 1 800 PLN. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW – SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

— cena 60 % – 60 pkt,

— termin płatności 35 % – 35 pkt,

— aspekty środowiskowe 5 % – 5 pkt.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 pkt 6 Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie objętym zamówieniem.

2.Aktualne zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego obejmującego rodzaje odpadów ujętych w poszczególnych zamówieniach:

— zamówienie częściowe nr 1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80,

— Zamówienie częściowe nr 2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34,

— zamówienie częściowe nr 3 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 02 02*, 15 02 03,

— zamówienie częściowe nr 4 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 31*, 20 01 32,

— zamówienie częściowe nr 5 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19,

— zamówienie częściowe nr 6 Odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych opon tj. odpadów o kodzie - 16 01 03 zużyte opony.

Wydane zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Polisy ubezpieczeniowe a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dla zamówienia częściowego numer:

1. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80,

2. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34,

3. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 02 02*, 15 02 03,

4. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 31*, 20 01 32,

5. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19,

6. odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych opon tj. odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— zamówienie częściowe nr 1 – minimalna wysokość polisy ubezpieczeniowej 100 000,00 PLN,

— zamówienie częściowe nr 2 – minimalna wysokość polisy ubezpieczeniowej 4 000,00 PLN,

— zamówienie częściowe nr 3 – minimalna wysokość polisy ubezpieczeniowej 20 000,00 PLN,

— zamówienie częściowe nr 4 – minimalna wysokość polisy ubezpieczeniowej 10 000,00 PLN,

— zamówienie częściowe nr 5 – minimalna wysokość polisy ubezpieczeniowej 2 000,00 PLN,

— zamówienie częściowe nr 6 – minimalna wysokość polisy ubezpieczeniowej 40 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dla:

— zamówienia częściowego nr 1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80,

— zamówienia częściowego nr 2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34,

— zamówienia częściowego nr 3 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 02 02*, 15 02 03,

— zamówienia częściowego nr 4 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 31*, 20 01 32,

— zamówienia częściowego nr 5 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19,

dysponuje minimum 1 sztuką samochodu o ładowności min. 3,5 tony, który jest dostosowany do transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 19.8.2011r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 382) o przewozie towarów niebezpiecznych;

— zamówienia częściowego nr 6 Odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych opon tj. odpadów o kodzie 16 01 03 zużyte opony,

dysponuje minimum 1 sztuką samochodu o ładowności min. 25 ton, który jest dostosowany do transportu odpadów zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy lub do czasu odebrania odpadów w ilości określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w zależności która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w II części SIWZ – wzór umowy.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku wykonywania ich na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym t.j. kierowców pojazdów transportujących odpady. Szczegółowe informacje zostały zawarte w części I IDW – SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, pok. nr 213, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa, otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę należy złożyć tylko w postaci elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 25 IDW – SIWZ.

2. Wymaga się następujących oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tj.

— JEDZ,

— w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

— stosowne Pełnomocnictwo- – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze.

— zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

3. Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego:

— oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu,

— odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy,

— aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie objętym zamówieniem,

— aktualne zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego obejmującego rodzaje odpadów ujętych w poszczególnych zamówieniach.

Wykonawca przekazuje bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

— oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:

— informację z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— dokument potwierdzający, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Szczegółowy opis oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przedstawiony został w pkt 20 części I-IDW-SIWZ.

6.Wszelkie informacje konieczne zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27.4.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw.procedura odwrócona, o której mowa w art.24aa ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

1. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020