Dienstleistungen - 77869-2020

17/02/2020    S33

Polen-Zakopane: Finanzierungs-Leasing

2020/S 033-077869

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Tesko” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 736-000-51-96, REGON: 490023843, numer KRS: 0000077164
Postanschrift: ul. Szymony 17a
Ort: Zakopane
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 34-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): w zakresie procedury: Magdalena Wałęga, w zakresie przedmiotu zamówienia: Piotr Kuszyk
E-Mail: mwalega@tesko.pl
Telefon: +48 182025620
Fax: +48 182025621
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://tesko.bip.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tesko.bip.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: komunalna spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Miasto Zakopane

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020) niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów”

Referenznummer der Bekanntmachung: 2-ZP/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66114000 Finanzierungs-Leasing
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020) niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Okres leasingu 48 miesięcy, w trakcie których Zamawiający (leasingobiorca) uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 47 miesięcznych rat leasingowych.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie internetowej Zamawiającego https://tesko.bip.gov.pl.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66114000 Finanzierungs-Leasing
34121400 Niederflurbusse
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
48813100 Elektronische Anzeigetafeln
48813000 Passagierinformationssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązanym będzie dostarczyć przedmioty zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Szymony 17a w Zakopanem (woj. Małopolskie) na własny koszt.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020) niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązanym będzie dostarczyć przedmioty zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Szymony 17a w Zakopanem na własny koszt do godziny 12:00 w ustalonym przez strony dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Termin końcowy (odbiór końcowy) dostawy autobusów niskopodłogowych odpowiadającym warunkom zamówienia: do dnia 15.11.2020 r. Odbiór techniczny każdego autobusu nastąpi u Wykonawcy, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w terminie jednego miesiąca przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

3. Autobusy dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa

4. Autobusy dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Ramowe Wymagania dotyczące gwarancji, jakości, autoryzacji serwisu, wyposażenia szkoleń, dokumentacji i oprogramowania dla przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 12 do SIWZ.

6. Sposób finansowania. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:

a) Wiążący sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny w rozumieniu Ustawy z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

b) Okres leasingu 48 miesięcy, w trakcie których Zamawiający (leasingobiorca) uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 47 miesięcznych rat leasingowych. Raty leasingowe zostaną ustalone ze zmiennym oprocentowaniem, będą płatne co miesiąc, w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych będącym integralną częścią umowy. Część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji oferty. Do kalkulacji oferty, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć wskaźnik WIBOR 1M z dnia 1.2.2020 roku.

c) Zamawiający dokona płatności pierwszej raty w miesiącu kolejnym po odbiorze końcowym bez zastrzeżeń autobusów, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

d) Opłata wstępna: 0 %.

e) Opłata końcowa (opłata za wykup): 10 % wartości netto przedmiotu leasingu.

f) Opłata końcowa (opłata za wykup) zostanie uiszczona w terminie 14 dni od dnia wystawienia stosownej faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość wykupienia autobusów wraz zapłatą ostatniej raty, pod warunkiem otrzymania dwóch odrębnych dokumentów księgowych.

g) Po upływie okresu leasingu Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia autobusów.

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o nabyciu przedmiotu zamówienia, własność przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego pod warunkiem zapłaty opłaty końcowej (opłaty za wykup) oraz uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Wartość wykupu dla autobusów określona jest we wzorze umowy (istotnych postanowień umowy), stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

h) Waluta umowy leasingu – PLN.

i) Zamawiający nie przewiduje wystąpienia dodatkowych kosztów umowy leasingu. Rata leasingowa winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją umowy leasingu w tym m.in.: prowizje, opłaty manipulacyjne i inne opłaty bankowe, koszty rejestracji jak również opłaty wynikające z Ustawy z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zamawiający nie dopuszcza refakturowania żadnych dodatkowych kosztów realizacji przedmiotu umowy w szczególności kosztów wymienionych w poprzednim zdaniu.

6.1. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż dokona ubezpieczenia każdego z autobusów we własnym zakresie. Koszt składki ubezpieczeniowej ponosił będzie Zamawiający.

7. Zabezpieczenie umowy leasingu: Zamawiający informuje, iż akceptuje standardowo stosowane w leasingu zabezpieczenie umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający w pkt II.2.7 Ogłoszenia wskazał okres leasingu wynoszący 48 miesięcy, w trakcie których Zamawiający (leasingobiorca) uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 47 miesięcznych rat leasingowych Termin końcowy (odbiór końcowy) dostawy autobusów niskopodłogowych odpowiadającym warunkom niniejszego zamówienia: do dnia 15.11.2020 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100).

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

1.3.1. Doświadczenie zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie dostawy, po co najmniej 2 szt. każda – jednego typu pojazdu tj. fabrycznie nowych autobusów, niskopodłogowych, klasy MIDI o długości maksymalnej 11 metrów z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej EURO 6. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie, zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie, Zamawiający uzna również warunek za spełniony wtedy, gdy Wykonawca realizuje dostawę autobusów przy założeniu, że do dnia składania ofert dostarczył ilość wymaganą przez Zamawiającego.

1.3.2. Kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3.3. Potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy Pzp, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: „JEDZ”) podpisany przez Wykonawcę – sporządzony na warunkach określonych w pkt 8.2 SIWZ. Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24 aa ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z tym, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz wymienionych w pkt 8.4 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy Pzp, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) podpisany przez Wykonawcę – sporządzony na warunkach określonych w pkt 8.2 poniżej. Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24 aa ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z tym, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

— Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100). Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ważnej polisy na ww. kwotę przez cały okres obowiązywania umowy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Doświadczenie zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 2 dostawy, po co najmniej 2 szt. każda – jednego typu pojazdu tj. fabrycznie nowych autobusów, niskopodłogowych, klasy MIDI o długości maksymalnej 11 metrów z silnikami spełniającymi normę spalin co najmniej EURO 6. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie, zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie, Zamawiający uzna również warunek za spełniony wtedy, gdy Wykonawca realizuje dostawę autobusów przy założeniu, że do dnia składania ofert dostarczył ilość wymaganą przez Zamawiającego.

Kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy Pzp, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) podpisany przez Wykonawcę – sporządzony na warunkach określonych w pkt 8.2 poniżej. Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24 aa ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”). Oznacza

To, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z tym, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

„wykaz dostaw” wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, wyszczególnione w pkt 7.1.3.1 SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający informuje, potencjalnych Wykonawców, iż dopuszcza, aby istotne postanowienia umowy – wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) stanowiły dodatkowe postanowienia do Umowy leasingu standardowo stosowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, że dokument zawierający dodatkowe postanowienia zostanie podpisany przez strony jednocześnie z zawarciem Umowy leasingu, a dodatkowe postanowienia będą wyłączały sprzeczne z nimi postanowienia umowy leasingu. Ponadto nie wiążą Zamawiającego jakiekolwiek postanowienia umowy zaproponowanej przez Wykonawcę, które nakładają na Zamawiającego jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec jakiegokolwiek podmiotu, a które nie zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ, jak również zobowiązujące Zamawiającego do podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych czy faktycznych skutkujących obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych, nieprzewidzianych we SIWZ i wzorze umowy stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/03/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/03/2020
Ortszeit: 11:15
Ort:

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.3.2020 roku, o godzinie 11:15. w Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Szymony 17a, 34-500 Zakopane, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawie nieuregulowanych w przywołanych przepisach – przepisy Ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 10 a ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą: poczty elektronicznej, miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3. MiniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal służą wyłącznie do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja (tj. pytania do SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mwalega@tesko.pl

4. Informacje o sposobie przygotowania oferty oraz złożenia oferty przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza: do złożenia, zmiany oferty lub wniosku zawiera rozdział 20 SIWZ.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (warunki usługi – link na dole strony https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP. Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP i ww. regulaminów.

6. Uwaga! Wszelkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego dla osób podpisujących.

7. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość starania się o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej lub innych instytucji udzielających dofinansowań. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

9. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i technologie użyte w załączniku nr 1, 9, 10, 12 do SIWZ, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 28.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020