Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77897-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Złoty Potok: Bauaufsicht

2020/S 033-077897

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
Postanschrift: ul. Kościuszki 2
Ort: Złoty Potok
NUTS-Code: PL224
Postleitzahl: 42-253
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Szostak
E-Mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 343291170
Fax: +48 343291171

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.4.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru nad wykonaniem zadania:

— przebudowa przepustu na obiekt łukowy o większym świetle – leśnictwo Julianka oddz. 83h i oddz. 55d,

— przebudowa przepustu na obiekt łukowy o większym świetle – leśnictwo Stawki oddz. 20d,

— przebudowa przepustu na obiekt łukowy o większym świetle – leśnictwo Siedlec oddz. 656a,

— budowa nowego przepustu – leśnictwo Poraj oddz. 564f,

— przebudowa przepustu na mostek – leśnictwo Stawki oddz. 13j”.

Łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Złoty Potok

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru nad wykonaniem zadania:

— przebudowa przepustu na obiekt łukowy o większym świetle – leśnictwo Julianka oddz. 83h i oddz. 55d,

— przebudowa przepustu na obiekt łukowy o większym świetle – leśnictwo Stawki oddz. 20d,

— przebudowa przepustu na obiekt łukowy o większym świetle – leśnictwo Siedlec oddz. 656a,

— budowa nowego przepustu – leśnictwo Poraj oddz. 564f,

— przebudowa przepustu na mostek – leśnictwo Stawki oddz. 13j”.

Łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstaniu lub minimalizację negatywnych zjawisk naturalnych takich jak niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

Odbudowa cennych ekosystemów naturalnych a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej,

Ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.

Mała retencja oznacza działania poprawiające zdolność gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz jej podpiętrzanie w korytach rzek, potoków, w kanałach i rowach w celu późniejszej alimentacji do środowiska.

Celem realizacji inwestycji budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia jest przede wszystkim poprawa uwilgotnienia siedlisk, zmiana niekorzystnego, szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenów leśnych na odpływ spowolniony, urozmaicenie elementów środowiska leśnego oraz korzystny wpływ na różnorodność biologiczną. Łączna, orientacyjna ilość obiektów małej retencji mających powstać na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok wynosi 6 szt.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego;

71247000-1 Nadzór nad robotami.

2. Zamówienie obejmuje następujące zadanie:

Pełnienie nadzoru nad wykonaniem 5 zadań:

I. przebudowy przepustu na obiekt łukowy o większym świetle w Leśnictwie Julianka oddz. 83h i 55d – 2 szt.,

II. przebudowy przepustu na obiekt łukowy o większym świetle w Leśnictwie Stawki oddz. 20d – 1 szt.,

III. przebudowy przepustu na obiekt łukowy o większym świetle w Leśnictwie Siedlec oddz. 656a – 1 szt.,

IV. budowy nowego przepustu w Leśnictwie Poraj oddz. 564f – 1 szt.,

V. przebudowy przepustu na mostek w Leśnictwie Stawki oddz. 13j – 1 szt.

3. Szczegółowy zakres prac nadzoru dla zamówienia określają załączniki do SIWZ ujęte w postępowaniu przetargowym pod nazwą: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok”, znak sprawy: S.270.4.2019 dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w następujących terminach:

4.1. nadzór inwestorski w czasie opracowania dokumentacji projektowej, wykonywania robót budowlanych – w terminie do ostatecznego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem, jednak nie dłużej niż do 30.9.2021 r.;

4.1. II nadzór inwestorski w okresie gwarancji – w terminie do upływu okresu objętego gwarancją – w zależności od okresu zadeklarowanego przez wykonawcę prac objętych nadzorem inwestorskim – 60 miesięcy od dnia odbioru prac.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0005/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 251-622051
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587702

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587702

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020