Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77982-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Versicherungen

2020/S 033-077982

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelaria Prezydenta RP
Postanschrift: ul. Wiejska 10
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-902
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Stańczykowska
E-Mail: zamowienia@prezydent.pl
Telefon: +48 226952863
Fax: +48 226952862

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.prezydent.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prezydenta RP oraz Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

Referenznummer der Bekanntmachung: BA.12/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prezydenta RP oraz Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, ubezpieczenie pojazdów i jednostek pływających Kancelarii Prezydenta RP wg 3 części:

a) część I – ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prezydenta RP oraz Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP;

b) część II – ubezpieczenie pojazdów Kancelarii Prezydenta RP;

c) część III – ubezpieczenie jednostek pływających Kancelarii Prezydenta RP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, określa Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom określonym przez Zamawiającego.

Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej części.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prezydenta RP oraz Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Realizacja zamówienia na terenie całego kraju

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prezydenta RP oraz Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawo opcji. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w części I postępowania, na podstawie art. 34 ust 5 ustawy Pzp, polegającego na wydłużeniu okresu realizacji umowy (maksymalnie o 90 dni), w ramach, których zakłada, iż:

a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe i będzie obejmowało pełen zakres ubezpieczenia, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

b) wysokość składki w prawie opcji będzie wyliczona proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia zgodnie z zamówieniem podstawowym, określonym w formularzu oferty dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, jako wynik działania: składka roczna (z kolumny „Składka roczna” w formularzu cenowym – załącznik nr 10 do SIWZ) podzielona przez liczbę dni w danym roku (365) pomnożona przez okres wydłużenia ochrony ubezpieczeniowej w dniach (maksymalnie 90 dni), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Składka będzie zaokrąglona zgodnie z zasadą, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie;

c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę pisemnie;

d) prawo opcji może zostać wykonane przez Zamawiającego w całości lub w części;

e) na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji zamówienie zostanie złożone nie później niż 14 dni przed końcem obowiązywania umowy.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji wiąże się z obowiązkiem Wykonawcy do wykonania usług na warunkach określonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie pojazdów Kancelarii Prezydenta RP

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Realizacja zamówienia na terenie kraju

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia pojazdów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie jednostek pływających Kancelarii Prezydenta RP

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Realizacja zamówienia na terenie kraju

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia jednostek pływających zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawo opcji. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w części III postępowania, na podstawie art. 34 ust 5 ustawy Pzp, polegającego na wydłużeniu okresu realizacji umowy (maksymalnie o 90 dni), w ramach, których zakłada, iż:

a) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe i będzie obejmowało pełen zakres ubezpieczenia, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

b) wysokość składki w prawie opcji będzie wyliczona proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia zgodnie z zamówieniem podstawowym, określonym w formularzu oferty dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę, jako wynik działania: składka roczna (z kolumny „Składka roczna” w formularzu cenowym – załącznik nr 10 do SIWZ) podzielona przez liczbę dni w danym roku (365) pomnożona przez okres wydłużenia ochrony ubezpieczeniowej w dniach (maksymalnie 90 dni), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Składka będzie zaokrąglona zgodnie z zasadą, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie;

c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę pisemnie;

d) prawo opcji może zostać wykonane przez Zamawiającego w całości lub w części;

e) na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji zamówienie zostanie złożone nie później niż 14 dni przed końcem obowiązywania umowy.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji wiąże się z obowiązkiem Wykonawcy do wykonania usług na warunkach określonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 197-478996
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prezydenta RP oraz Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie pojazdów Kancelarii Prezydenta RP

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie jednostek pływających Kancelarii Prezydenta RP

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Informacje dotyczące wadium:

1. 13.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część I – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

— część II – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych),

— część III – 200,00 PLN brutto (słownie: dwieście złotych).

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godziny 13:00.

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

II. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia), określone w pkt 7.2 SIWZ;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacyjne), określone w pkt 7.3 SIWZ.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 7 do SIWZ);

4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 8 do SIWZ).

IV. Wymagania dotyczące składania dokumentów wraz z ofertą:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie [jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)].

2. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

V. Grupa kapitałowa:

1. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

VI. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej i zamówień uzupełniających.

VII Wniosek o dokumenty zastrzeżone

Zamawiający, zgodnie z art. 8 ust. 2a w związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, udostępni szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz formularz cenowy (załącznik nr 10 do SIWZ) na wniosek Wykonawców ubiegających się o zamówienie przesłany za pośrednictwem platformy zakupowej w sposób opisany w sekcji XII SIWZ. Niezbędne informacje są zamieszczone w SIWZ.

VIII Podmiot trzeci

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolności lub sytuację innego podmiotu, przedkłada, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wraz z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

IX Konsorcjum

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie oraz realizację zamówienia publicznego. Niezbędne informacje są zamieszczone w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na platformie zakupowej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020