Dienstleistungen - 78024-2020

17/02/2020    S33    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Варна: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

2020/S 033-078024

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Областна дирекция по безопасност на храните — Варна
Национален регистрационен номер: 176986109
Пощенски адрес: ул. „Софроний Врачански“ № 19
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Елияна Радева
Електронна поща: rvs_03@nvms.government.bg
Телефон: +359 52655807
Факс: +359 52655814

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://babh.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://babh.government.bg/op

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ветеринарномедицинска дейност, здравеопазване на животните и контрол по безопасност на храните

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги по ликвидиране на огнище на болестта африканска чума по свинете, възникнало на територията на „Свинекомплекс Брестак“ АД с ЕИК 127575154, находящо се в с. Брестак, общ. Вълчи до

Референтен номер: 05346-2020-0001
II.1.2)Основен CPV код
90921000 Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Ликвидиране на огнище на болестта африканска чума по свинете, възникнало на територията на „Свинекомплекс Брестак“ АД с ЕИК 127575154, находящо се в с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км зона около огнището; транспортиране, разтоварване и загробване на труповете; товарене, транспортиране и разтоварване на фуража, който се намира на територията на свинекомплекса; почистване, първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани по горепосочените дейности, с 2 обособени позиции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 855 042.32 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км зона около огнището; транспортиране, разтоварване и загробване на труповете, товарене, транспортиране

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90921000 Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Обявеното първично огнище на заболяването африканска чума по свинете в животн. обект на „Свинекомплекс Брестак“ АД, нах. се в земл. на с. Брестак, общ.Вълчи дол, обл. Варна, и 3-км зона около огнището

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на мероприятия по хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км зона около огнището; транспортиране, разтоварване и загробване на труповете, товарене, транспортиране и разтоварване на фуража, който се намира на територията на свинекомплекса.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на мероприятия по първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, както и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90921000 Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Обявеното първично огнище на заболяването африканска чума по свинете в животновъден обект на „Свинекомплекс Брестак“ АД, нах. се в земл. на с. Брестак, общ.Вълчи дол, обл. Варна, и 3-км зона около огнищ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на мероприятия по първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на „Свинекомплекс Брестак“ АД, както и в 3-км надзорна зона около огнището.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Обяснение:

Африканската чума по свинете (АЧС) е особено опасно заболяване, което засяга домашните и дивите свине. Болестта има тенденция към изключително бързо разпространение, предизвиква заболеваемост и смъртност при свинете, достигаща 100 %. До момента няма разработени ваксини за профилактика. Единственият метод за борба е stamping-out (тотална ерадикация). АЧС, проникнала веднъж на територията на дадена страна, има тенденция да остане ендемична. Болестта може да се предава пряко от животно на животно или непряко чрез заразени предмети и продукти. Вирусът може да оцелее в продължение на няколко месеца. Той може да се разпространява чрез дрехи, с обувки или с месни продукти, домашно приготвени, които са заразени, заболяването може да бъде пренесено механично от човек. Мерките, които се предприемат при потвърждаване на АЧС при домашни свине:

1. Незабавно умъртвяване на всички налични прасета в животновъдния обект с потвърдена диагноза АЧС, както и животни, попадащи в 3-км зона около огнинщето, по начин, гарантиращ неразпространяване на вируса АЧС.

2. Унищожаването на труповете на умрелите и умъртвените прасета.

3. Обработка на всички предмети, материали и отпадъци, храна за животни, за които съществува вероятност да са контаминирани с причинителя на заболяването.

4. Унищожаването на всички материали за еднократна употреба, за които има вероятност да са контаминирани с причинителя на заболяването.

5. Механично почистване и дезинфекция на използваните сгради и помещения, транспортните средства, използвани за превоз на труповете, оборудване, постеля, тор и екскременти, след умъртвяването на прасетата и унищожаване на труповете им.

Към настоящия момент на територията на област Варна, община Въчли дол, с. Брестак е регистрирано 1 огнище на зараза в индустриален свинекомплекс „Брестак“ АД и със заповед на кмета на община Вълчи дол № 15 от 8.1.2020 г. е обявено частично бедствено положение на територията на общината. Предвид реалната опасност от широко разпространение на болестта, която е предпоставка за нанасяне на огромни икономически загуби на селското стопанство, е необходимо незабавно предприемане на дейности по умъртвяване, транспортиране, разтоварване и загробване и дезинфекция. Неизпълнението или забавата на действията, свързани с недопускането по-нататъшното разпространение на заразата африканска чума по свинете, може да се разглежда като неизпълнение на нормативноустановени задължения на БАБХ в лицето на ОДБХ — Варна, регламентирани в Закона за ветеринарномедици

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км зона около огнището, транспортиране, разтоварване и загробване на труповете; товарене, транспортиране и разтоварв

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Хидрострой България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204736650
Пощенски адрес: ул. „Добруджа“ № 3, ет. 2
Град: Силистра
код NUTS: BG325 Силистра
Пощенски код: 7500
Държава: България
Електронна поща: hidrostroi_bulgaria@abv.bg
Телефон: +359 894522791
Факс: +359 894522791

Интернет адрес: http://www.hidrostroi_bulgaria@abv.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Извършване на мероприятия по първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на „Свинеко

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Пест Корект“ ООД
Национален регистрационен номер: 204403239
Пощенски адрес: ж.к. „Св. Троица“, бл. 355, вх. А, ет. 7, ап. 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: pestcorrect.georgiev@gmail.com
Телефон: +359 877644717
Факс: +359 877644717

Интернет адрес: http://www.pestcorrect.georgiev@gmail.com

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 255 042.32 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 255 042.32 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2020