Dienstleistungen - 78149-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Ciężkowice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 033-078149

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ciężkowice
Postanschrift: ul. Tysiąclecia 19
Ort: Ciężkowice
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-190
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Zięcina
E-Mail: przetargi@ciezkowice.pl
Telefon: +48 146285840
Fax: +48 146285820

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciężkowice

Referenznummer der Bekanntmachung: GI.271.63.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Ciężkowice, tj. z sołectw: Ciężkowice, Bogoniowice, Bruśnik, Falkowa, Jastrzębia, Ostrusza, Kipszna, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Pławna, Siekierczyna, Tursko, Zborowice oraz organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Ustawą z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018, poz.1454 ze zm.), i innymi właściwymi przepisami prawa opisanymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 934 195.76 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Ciężkowice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Ciężkowice, tj. z sołectw: Ciężkowice, Bogoniowice, Bruśnik, Falkowa, Jastrzębia, Ostrusza, Kipszna, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Pławna, Siekierczyna, Tursko, Zborowice oraz organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie realizowana zgodnie z:

a. obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza:

— Ustawą z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018, poz.1454 ze zm.) – dalej ucpg,

— Ustawą z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2019, poz. 701 ze zm.),

— Ustawą z dnia 27.4.2001 – Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2019, poz. 1396 ze zm.);

b. obowiązującym w czasie trwania umowy regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciężkowice oraz innymi Uchwałami Rady Miejskiej w Ciężkowicach, aktualnym Wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

3. Dane liczbowe pomocne przy wycenie zamówienia:

1) powierzchnia gminy Ciężkowice wynosi 103 km2, w tym teren zabudowany 10,67 km2;

2) liczba osób zameldowanych na stałe na terenie gminy Ciężkowice wynosiła na dzień 12.8.2019 wynosiła 11 386 osób, czasowo – 482, ogółem – 11 868 osób;

3) szacowana liczba nieruchomości zamieszkałych wg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 2 736;

4) szacowana liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe do posesji – 8 % ogółu nieruchomości zamieszkałych, przy czym zaleca się wykonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Orientacyjna liczba nieruchomości, wg złożonych deklaracji z których będą odbierane odpady komunalne zawarta jest w treści SIWZ.

4. Charakterystyka odbieranych odpadów:

4.1 odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – gromadzone będą w pojemnikach będących w posiadaniu właścicieli nieruchomości lub workach koloru czarnego z napisem odpady zmieszane;

4.2 odpady komunalne zbierane selektywnie;

4.2.1 odpady komunalne zbierane selektywnie:

a. w systemie workowym: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, popiół, pozostałe odpady segregowane;

b. w PSZOK oraz poprzez mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK): przeterminowane leki, chemikalia (opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, środkach ochrony roślin, itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony);

4.3 punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZOK);

1) wykonawca zobowiązany jest zorganizować i wyposażyć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Lokalizacja punktu musi zostać uzgodniona z zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wymagane pojemniki na wszystkie rodzaje odpadów komunalnych. PSZOK będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 zgodnie z regulaminem PSZOK, który zostanie opracowany przez wykonawcę, a zaakceptowanym przez zamawiającego;

2) wykonawca zob. jest do zorganizowania i odbioru odpadów komunalnych ze szczególnym uwzgl. odpadów wielkogabarytowych za pomocą MPSZOK, częstotliwość odbioru 2 razy w tygodniu.

Pozostałe wymogi zgodnie z treścią w rozdziału 2 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 218-535439
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciężkowice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane Kombud Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Krynicka 6
Ort: Ciężkowice
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-190
Land: Polen
E-Mail: witoszcz@op.pl
Telefon: +48 146510215
Fax: +48 146510595
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 934 195.76 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w poszczególnych polach formularza, zamawiający informuje, że szczegółowe warunki realizacji zawarte są w SIWZ wraz załącznikami.

2. Zamawiający nie przewiduje:

1) składania ofert wariantowych;

2) zawarcia umowy ramowej;

3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

5) rozliczenia w walucie innej niż PLN.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26.6.1976 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016, poz. 666 ze zm.) w tym, osoby wykonujące bezpośrednio na budowie roboty branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, tj.: koordynowanie zadań wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad właściwą realizacją usługi, obsługa bieżąca zamówienia w tym sporządzanie sprawozdań i rozliczeń, kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia.

5. Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – szczegóły w rozdziale 6 SIWZ.

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

8. ...

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020