Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78191-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Unterstützende Leistungen im Tief- und Hochbau

2020/S 033-078191

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Kondracka
E-Mail: monika.kondracka@wody.gov.pl
Telefon: +48 413340098
Fax: +48 413445414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Bieżąca eksploatacja zbiorników wodnych: Borków i Cedzyna w latach 2020–2021”

Referenznummer der Bekanntmachung: 2146/ZKI/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71311100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej eksploatacji 2 zbiorników wodnych na terenie województwa świętokrzyskiego zlokalizowanych w zlewni rzeki Nida.

Przez eksploatację zbiornika rozumie się m.in.:

— prowadzenie obsługi i eksploatacji zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą przez 24 godz./dobę (w tym utrzymywanie wymaganego poziomu piętrzenia),

— prowadzenie wymaganej dokumentacji zbiornika (min. dziennik gospodarowania wodą),

— utrzymanie w stałej gotowości i sprawności technicznej urządzeń hydrotechnicznych zbiornika bez względu na pory roku i warunki atmosferyczne,

— nadzorujący eksploatację (osoba z uprawnieniami budowlanymi) w m-cu październiku dokona oceny rocznej zbiorników zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane – za brak oceny od dnia 1.11.2020 r. i kolejnych lat, za każdy dzień opóźnienia przewiduje się karę.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 483 811.13 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72
Hauptort der Ausführung:

Zbiornik Cedzyna – gm. Górno, zbiornik Borków – gm. Daleszyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej eksploatacji 2 zbiorników wodnych na terenie województwa świętokrzyskiego zlokalizowanych w zlewni rzeki Nida.

Przez eksploatację zbiornika rozumie się m.in.:

— prowadzenie obsługi i eksploatacji zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą przez 24 godz./dobę (w tym utrzymywanie wymaganego poziomu piętrzenia),

— prowadzenie wymaganej dokumentacji zbiornika (min. dziennik gospodarowania wodą),

— utrzymanie w stałej gotowości i sprawności technicznej urządzeń hydrotechnicznych zbiornika bez względu na pory roku i warunki atmosferyczne,

— nadzorujący eksploatację (osoba z uprawnieniami budowlanymi) w m-cu październiku dokona oceny rocznej zbiorników zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane – za brak oceny od dnia 1.11.2020 r. i kolejnych lat, za każdy dzień opóźnienia przewiduje się karę.

1.1. Zbiornik Cedzyna (gm. Górno, woj. świętokrzyskie)

1.1.1) Informacja o zbiorniku zamieszczona jest w „Karcie informacyjnej zbiornika” dołączonej do niniejszej specyfikacji jako Załącznik nr 11.

1.1.2) Do obowiązków prowadzącego czynności wymienione w przedmiocie zamówienia będzie:

a) prowadzenie obsługi i eksploatacji zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą zbiornika z 2015 r.;

b) utrzymanie w stałej gotowości technicznej urządzeń hydrotechnicznych zbiornika bez względu na pory roku i warunki atmosferyczne;

c) prowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń hydrotechnicznych mającej wpływ na sprawność działania urządzeń (smarowania itp.) jak również na ich estetykę (malowanie, koszenie itp.), w tym zakupu niezbędnych materiałów. Zakres konserwacji wynika z instrukcji obsługi oraz podany jest w karcie informacyjnej zbiornika,

d) prowadzenie wymaganej dokumentacji zbiornika jak niżej:

— prowadzenie dziennika gospodarowania wodą,

— prowadzenie pomiarów i rejestrowanie w raportach przepływów wody przez jaz > 10 m3/s i informowanie o tym Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Urząd Miasta w Kielcach i Urząd Gminy w Morawicy i w Górnie – niedopełnienie tego obowiązku stanowić może podstawę do rozwiązania umowy z Wykonawcą,

— prowadzenie dziennika pomiaru zw. wody w piezometrach szt. 10 i pomiaru wody z drenażu,

— prowadzenia dziennika obserwacji stanu urządzeń związanych ze zbiornikiem,

— prowadzenie dziennika obserwacji reperów wraz z pomiarem – pomiaru należy dokonać metodą niwelacji precyzyjnej w nawiązaniu do sieci reperów państwowych w m-cu lipcu – od dnia 1 sierpnia każdego roku za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu wyników pomiaru przewiduje się karę;

e) zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, którzy zapewnią właściwą obsługę urządzeń na zbiorniku w warunkach normalnej eksploatacji, zagrożenia powodziowego i powodzi, a także w przypadku wystąpienia awarii na zbiorniku – brak pełnej obsady i jej ciągłości stanowić może podstawę do rozwiązania umowy z Wykonawcą;

f) udział w przeglądach zbiornika osoby obsługującej oraz osoby nadzorującej – odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia, osoba nadzorująca będzie prowadziła przegląd wiosenny i jesienny zbiorników;

g) utrzymywanie stałego kontaktu z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Kielce, który należy informować o występujących zakłóceniach w pracy urządzeń, uszkodzeniach, a w przypadku ogłoszenia stanu pogotowia i alarmu powodziowego również ze służbami wymienionymi w instrukcjach eksploatacji – niedopełnienie tego obowiązku stanowić może podstawę do rozwiązania umowy z Wykonawcą;

h) w razie alarmu powodziowego lub wystąpienia awarii kierownik jednostki odpowiadającej za obsługę i eksploatację zbiornika powinien zgłosić się na żądanie Zamawiającego w ciągu 4 godz. od chwili zawiadomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – niedopełnienie tego obowiązku stanowić może podstawę do rozwiązania umowy z Wykonawcą, ...

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Częstotliwość koszenia – zbiornik Cedzyna / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Częstotliwość koszenia – zbiornik Borków / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu – zbiornik Cedzyna / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu – zbiornik Borków / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 238-584093
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Instalacji Wodkan inż. Zdzisław Rejman
Postanschrift: ul. Gajowa 21
Ort: Mniów
NUTS-Code: PL72
Postleitzahl: 26-080
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 338 800.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 333 476.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020