Bauleistung - 78371-2020

17/02/2020    S33

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2020/S 033-078371

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД — МЕР Варна
Национален регистрационен номер: 1752013040115
Пощенски адрес: ул. „Оборище“ № 13А
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Виктор Петров — тел. +359 52678155
Електронна поща: eso@vn.eso.bg
Телефон: +359 52678154
Факс: +359 52609992

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eso.bg/

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=emdBQ3B3TGwzcjh4cnJoMnE0cmFzLzk4RHFRZ1Ryb2FPb3MvaUMxbnZQcz0=

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт фундаменти на СРС на ВЛ 110 kV „Юпитер“

Референтен номер: МЕР-ВН/2019/056
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е строителство, включващо ремонт на фундаменти, ремонт на конструкции на стълбове и антикорозионна защита на същите.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 64 875.91 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Трасето на ВЛ 110 kV „Юпитер“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Варна-юг“.

Въздушната електропроводна линия се експлоатира от МЕР Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е строителство, включващо ремонт на фундаменти, ремонт на конструкции на стълбове и антикорозионна защита на същите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 229-524676
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ВН-ДОГ-2
Наименование:

Ремонт фундаменти на СРС на ВЛ 110 kV „Юпитер“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕМУ АД
Национален регистрационен номер: 835013079
Пощенски адрес: с. Разбойна, община Търговище, област Търговище
Град: Търговище
код NUTS: BG334 Търговище
Пощенски код: 7707
Държава: България
Електронна поща: emu_ad@abv.bg
Телефон: +359 60166911
Факс: +359 60166911

Интернет адрес: www.emuad.com

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 64 875.91 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2020