Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 78401-2020

Submission deadline has been amended by:  121984-2020
17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Legnica: Schienenfahrzeuge

2020/S 033-078401

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Dolnośląskie S.A.
Postanschrift: ul. Kolejowa 2
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL51
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Michalik
E-Mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Telefon: +48 768506511

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kolejedolnoslaskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.kolejedolnoslaskie.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://kd.eb2b.com.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 5 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 6 nowych, trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym z możliwością skorzystania z prawa opcji

Referenznummer der Bekanntmachung: KD/OZ/U/8/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz sześciu nowych, trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp, w zakresie dostawy dodatkowo do 20 sztuk nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz do 10 sztuk nowych, trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym, spełniającymi wymagania określone w SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy stanowiących integralną część SIWZ.

4. Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z możliwością skorzystania z prawa opcji

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp, w zakresie dostawy dodatkowo do 20 sztuk nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 23
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp, w zakresie dostawy dodatkowo do 20 sztuk nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z przewidzianego prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji tylko częściowo.

3. Opcjonalna dostawa pojazdów będzie realizowana wyłącznie po uprzednim przekazaniu Wykonawcy odrębnego pisemnego oświadczenia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

4. Zamawiający może skorzystać z opcji stopniowo, składając Wykonawcy oświadczenia w różnych terminach, jednak nie przekraczających terminu wskazanego w pkt 6, aż do osiągnięcia maksymalnego zakresu zamówienia w ramach opcji, tj. do 20 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

5. Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy stron będą takie same jak te, obowiązujące w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.

6. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże pisemne oświadczenie ze wskazaniem ilości pojazdów, o których mowa w pkt 1 w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostanie określony szczegółowy harmonogram dostaw w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, przy czym:

Pierwszy nowy pięcioczłonowy elektryczny zespół trakcyjny musi być dostarczony w terminie 24 miesięcy od daty przekazania pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

8. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji to zamówione w ramach opcji nowe pięcioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne muszą być dostarczone w terminie do 36 miesięcy od daty przekazania pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.05.02.00-00-0020/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający będzie oceniał oferty złożone w ramach zadania 1 na podstawie następujących kryteriów:

— cena oferty (C) – waga: 90%,

— masa służbowa pojazdu (M1) – waga: 7 %,

— masa brutto pojazdu (M2) – waga: 2 %,

— możliwość pokonywania wzniesień (W) – waga: 1 %

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sześciu nowych, trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym wraz z możliwością skorzystania z prawa opcji

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu nowych, trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp, w zakresie dostawy dodatkowo do 10 sztuk nowych, trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym, spełniających wymagania określone w SIWZ.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp, w zakresie dostawy dodatkowo do 10 sztuk nowych, trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym, spełniających wymagania określone w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z przewidzianego prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji tylko częściowo.

3. Opcjonalna dostawa pojazdów będzie realizowana wyłącznie po uprzednim przekazaniu Wykonawcy odrębnego pisemnego oświadczenia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

4. Zamawiający może skorzystać z opcji stopniowo, składając Wykonawcy oświadczenia w różnych terminach, jednak nie przekraczających terminu wskazanego w pkt 6, aż do osiągnięcia maksymalnego zakresu zamówienia w ramach opcji, tj. do 10 sztuk nowych trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym objętych prawem opcji.

5. Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy stron będą takie same jak te, obowiązujące w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.

6. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże pisemne oświadczenie ze wskazaniem ilości pojazdów, o których mowa w pkt 1 w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostanie określony szczegółowy harmonogram dostaw w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, przy czym:

Pierwszy nowy trójczłonowy pojazd z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym musi być dostarczony w terminie 24 miesięcy od daty przekazania pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

8. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji to zamówione w ramach opcji nowe trójczłonowe pojazdy z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym muszą być dostarczone w terminie do 36 miesięcy od daty przekazania pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.05.02.00-00-0020/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający będzie oceniał oferty złożone w ramach zadania 2 na podstawie następujących kryteriów:

— cena oferty (C) – waga 92 %,

— odzysk energii elektrycznej w trakcji spalinowej (O) – waga: 7%,

— możliwość pokonywania wzniesień (W) – waga: 1 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ze względu na brak miejsca w innych sekcjach ogłoszenia Zamawiający wskazuje że:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.3.1. SIWZ (IDW) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 a–c, 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.3.4. SIWZ (IDW) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt 10.3.2 SIWZ (IDW), tj. oświadczenie w oryginale (dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo) Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt 10.3.3 SIWZ (IDW), tj. oświadczenie w oryginale (dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo) Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.10.1., 10.10.2. SIWZ (IDW) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Cd. w sekcji III.1.2.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 10.3.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 10.10.1. SIWZ (IDW), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— w przypadku zadania 1 dostawę co najmniej 2 (słownie: dwóch) wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,

— w przypadku zadania 2 dostawę co najmniej 2 (słownie: dwóch) wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych lub wieloczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1. Dowodów (poświadczeń) określających, że dostawy, o których mowa w pkt 8.1.2 lit. a SIWZ (IDW) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy, o których mowa w pkt 8.1.2 lit. a SIWZ (IDW) były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który wskaże dostawy, o których mowa w pkt 8.1.2. lit. a SIWZ IDW wykonane/wykonywane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.

Zamawiający informuje, że zgodnie z §2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odstępuje od żądania złożenia wykazu obejmującego dostawy, o których mowa w pkt 8.1.2. lit. a, ponieważ zakres informacji objętych wykazem odpowiada treści informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w JEDZ.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z zapisem art. 42 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://kd.eb2b.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

— zadanie 1 – 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych),

— zadanie 2 – 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Postanowienia umowne zawarte są w załączonym do SIWZ Wzorze umowy (część II SIWZ) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego, Spółki Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Działając na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.d.

2.2. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w oryginale) w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

3.1. JEDZ sporządza się w pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej lub posiadającej stosowne pełnomocnictwo.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie JEDZ składa w oryginale, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Oświadczenia w oryginale Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

5.3. Oświadczenia w oryginale Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców zagranicznych znajdują się w sekcji III.1.1 oraz III 1.2.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020