Lieferungen - 78403-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung

2020/S 033-078403

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
Nationale Identifikationsnummer: 130277958
Postanschrift: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Benchmark biznes tsentar
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Evgeni Stanchev
E-Mail: evgeni.stanchev@cez.bg
Telefon: +359 28958924
Fax: +359 28272171

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cez-rp.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=144002&companyId=20808

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=144002&companyId=20808
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на комплектни комутационни устройства (КРУ)

Referenznummer der Bekanntmachung: PPD19-145
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31000000 Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Доставка на комплектни комутационни устройства (КРУ)“, реф. № PPD 19-145.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31000000 Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG31 Северозападен
NUTS-Code: BG41 Югозападен
Hauptort der Ausführung:

Стоката ще се доставя на място при възложителя, в неговите складове на територията на Република БЪЛГАРИЯ в градовете София, Враца, Левски и Дупница или на конкретни адреси на обекти на възложителя.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на доставка са следните видове КРУ с ориентировъчни количества, както следва:

1. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвач — К — 49 бр.

2. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвач — К — 54 бр.

3. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвач — Т — 28 бр.

4. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвач — Т — 32 бр.

5. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвач — ШС — 2 бр.

6. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвач — ШС — 3 бр.

7. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — ККТ — 2 бр.

8. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — ККТ — 4 бр.

9. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — КККТ — 4 бр.

10. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — КККТ — 2 бр.

11. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — ККТТ — 2 бр.

12. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — ККТТ — 2 бр.

13. Капак краен (ляв или десен) — 144 бр.

14. Връзки шинни 630А, компл. за КРУ — 200 бр.

15. Лост за управление, КРУ 24 kV — 76 бр.

16. Изкл. боб. за КРУ24/630/16, тов. прек. — Т — 24 бр.

17. Моторно задвижване за телеуправл. на КРУ — 12 бр.

18. Укзател за сфазиране — 36 бр.

19. К-т каб. гл. за КРУ, за модул „К“, 20 kV, 185 m? — 192 бр.

20. К-т каб. гл. за КРУ, за модул „К“, 20 kV, 95 m? — 72 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 663 517.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците в обществената поръчка.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Няма изисквания.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

В наст. общ. п-ка може да участва всяко лице, което отговаря на усл. по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискв. и у-ята на в-я.

3.1. За уч. е налице някое от обстоятелствата, пос. в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП.

Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато:

— р-рът на непл. дълж.данъци или социалноосигур. в-ки е до 1/100 от сумата на год. общ оборот за последната приключена фин. година, но не повече от 50 000 BGN.

3.2. За уч-ка е налице някое от обст., посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП;

3.3. За уч-ка е налице някое от обст., посочени в чл. 107, т. 1—т. 5 от ЗОП.

3.4. По отнош. на у-ка е приложима забраната за у-тие в общ. п-ки съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Това не се прилага, когато са налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

3.5. За уч-ка е налице обст. по чл. 69 от Закона за противод. на корупцията и за отнемане на незаконно придобито им-во.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

При подписване на конкретен договор въз основа на рамково споразумение участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от общата стойност на договорa.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, а именно:

— парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL, BIC: UNCRBGSF,

— банкова гаранция (оригинал),

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Указания и условия — в документацията за участие.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Съгласно проекта на рамково споразумение и проекта на договора от документацията за участие, включително, но не само:

Срок за плащане — 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване и предоставяне на оригинална фактура за стойността на доставката и документите, посочени в договора.

Начин на плащане — по банков път.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Съгласно проекта на договор от документацията за участие и техническите изисквания.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 16:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център, ет. 2, заседателна зала

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Минимален срок, през който оферантът е обвързан от офертата си, е 180 дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020