Lieferungen - 78403-2020

17/02/2020    S33    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

2020/S 033-078403

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Национален регистрационен номер: 130277958
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Евгени Станчев
Електронна поща: evgeni.stanchev@cez.bg
Телефон: +359 28958924
Факс: +359 28272171

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=144002&companyId=20808

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=144002&companyId=20808
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на комплектни комутационни устройства (КРУ)

Референтен номер: PPD19-145
II.1.2)Основен CPV код
31000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Доставка на комплектни комутационни устройства (КРУ)“, реф. № PPD 19-145.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
31000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31
код NUTS: BG41
Основно място на изпълнение:

Стоката ще се доставя на място при възложителя, в неговите складове на територията на Република БЪЛГАРИЯ в градовете София, Враца, Левски и Дупница или на конкретни адреси на обекти на възложителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на доставка са следните видове КРУ с ориентировъчни количества, както следва:

1. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвач — К — 49 бр.

2. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвач — К — 54 бр.

3. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвач — Т — 28 бр.

4. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвач — Т — 32 бр.

5. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвач — ШС — 2 бр.

6. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвач — ШС — 3 бр.

7. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — ККТ — 2 бр.

8. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — ККТ — 4 бр.

9. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — КККТ — 4 бр.

10. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — КККТ — 2 бр.

11. КРУ 24(25)/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — ККТТ — 2 бр.

12. КРУ 12/630/16, SF6 тов. прекъсвачи — ККТТ — 2 бр.

13. Капак краен (ляв или десен) — 144 бр.

14. Връзки шинни 630А, компл. за КРУ — 200 бр.

15. Лост за управление, КРУ 24 kV — 76 бр.

16. Изкл. боб. за КРУ24/630/16, тов. прек. — Т — 24 бр.

17. Моторно задвижване за телеуправл. на КРУ — 12 бр.

18. Укзател за сфазиране — 36 бр.

19. К-т каб. гл. за КРУ, за модул „К“, 20 kV, 185 m? — 192 бр.

20. К-т каб. гл. за КРУ, за модул „К“, 20 kV, 95 m? — 72 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 663 517.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците в обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

В наст. общ. п-ка може да участва всяко лице, което отговаря на усл. по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискв. и у-ята на в-я.

3.1. За уч. е налице някое от обстоятелствата, пос. в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП.

Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато:

— р-рът на непл. дълж.данъци или социалноосигур. в-ки е до 1/100 от сумата на год. общ оборот за последната приключена фин. година, но не повече от 50 000 BGN.

3.2. За уч-ка е налице някое от обст., посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП;

3.3. За уч-ка е налице някое от обст., посочени в чл. 107, т. 1—т. 5 от ЗОП.

3.4. По отнош. на у-ка е приложима забраната за у-тие в общ. п-ки съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Това не се прилага, когато са налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

3.5. За уч-ка е налице обст. по чл. 69 от Закона за противод. на корупцията и за отнемане на незаконно придобито им-во.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на конкретен договор въз основа на рамково споразумение участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от общата стойност на договорa.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, а именно:

— парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL, BIC: UNCRBGSF,

— банкова гаранция (оригинал),

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Указания и условия — в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Съгласно проекта на рамково споразумение и проекта на договора от документацията за участие, включително, но не само:

Срок за плащане — 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване и предоставяне на оригинална фактура за стойността на доставката и документите, посочени в договора.

Начин на плащане — по банков път.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Съгласно проекта на договор от документацията за участие и техническите изисквания.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 5
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/03/2020
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 16/09/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/03/2020
Местно време: 10:00
Място:

София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център, ет. 2, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Минимален срок, през който оферантът е обвързан от офертата си, е 180 дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2020