Lieferungen - 78411-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Reșița: Dieselkraftstoff

2020/S 033-078411

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Transport Urban Reșița S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO36871978
Postanschrift: Str. Republicii nr. 29
Ort: Reșița
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320223
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dănuț Jurubescu
E-Mail: transporturbanresita@gmail.com
Telefon: +40 730017025

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.turesita.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089439
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziţia de carburant din stație mobilă amplasată de furnizor la locația achizitorului – motorină Euro 5, standard

Referenznummer der Bekanntmachung: 36871978/2020/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134200 Dieselkraftstoff
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziţie carburant din statie mobila amplasata de furnizor la locatia achizitorului pe baza de chei/card acces personalizate pe numar de inmatriculare sau nr. de identificare.

Furnizare carburant din statie mobila amplasata de furnizor la locatia achizitorului.

Cel mai mic contract subsecvent motorina: 460 000 l.

Cel mai mare contract subsecvent motorina: 580 000 l.

Valoarea minima a acordului-cadru motorina: 1 840 000 RON.

Valoarea maxima a acordului-cadru motorina: 2 320 000 RON.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 788 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Hauptort der Ausführung:

Resita, Bulevardul Republicii nr. 29, judeţul Caraş-Severin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare carburant din statie mobila amplasata de furnizor la locatia achizitorului.

Cel mai mic contract subsecvent motorina: 460 000 l.

Cel mai mare contract subsecvent motorina: 580 000 l.

Valoarea minima a acordului-cadru motorina: 1 840 000 RON.

Valoarea maxima a acordului-cadru motorina: 2 320 000 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Obligatia completarii DUAE este atat pentru operatorii economici inscrisi la procedura cat si pentru subcontractanti si terti sustinatori.

Completare DUAE care confirma ca operatorul economic, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 72-73, 177, 178 si 179 din Legea 99/2016. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

1) Jurubescu Danut, administrator T.U.R.;

2) Ardeleanu Gheorghe-Gelu, director tehnic T.U.R.;

3) Madina Rodin-Laurentiu, director economic T.U.R.;

4) Popescu Hadrian Constantin, membru A.G.A. T.U.R.;

5) Lolea Luminita Aurelia, director administrativ T.U.R.;

6) Balalau Valeriu, responsabil achizitii T.U.R.;

7) Negoianu Dorel, sef atelier T.U.R.;

8) Meza Daniel, coordonator transport T.U.R.;

9) Oncia Simion, consilier ap. de sp. al primarului mun. Resita.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membriilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pt. ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Această cerinţă a fost stabilită pentru a putea fi dovedită forma de înregistrare şi implicit, capacitatea legală a fiecărui ofertant de a presta activităţile ce decurg din obligaţiile pe care le implică contractul ce urmează a fi atribuit.

În conformitate cu art. 188 din Legea 99/20016, AC are dreptul de a stabili prin documentaţia de atribuire cerinţe privind situaţia economică şi financiară care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dispun de capacitatea economică și financiară necesară pentru a executa contractul de achiziţie publică şi pentru a fi protejată faţă de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse de natura si complexitate similara. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la termenul limita pentru depunerea ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial) in valoare cumulata minim: 2 697 000 RON in cadrul unuia sau mai multor contracte. Ofertantul (operator economic sau membrii asociatiei impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara prin prezentarea unei liste cu principalele livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, continand valori, descrierea produselor furnizate, perioadele de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati publice sau clienti privati. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de orice documente/certificari (copii dupa contracte/recomandari datate, semnate si parafate de emitent/procese-verbale, documente constatatoare sau echivalent) care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul si obiectul contractului; tipul produselor livrate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a furnizat în procent de 100 % se vor atasa documente de suport din care sa rezulte procentul indeplinit de acesta si faptul ca produsele furnizate de ofertant au fost în domeniul solicitat). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Proportia de subcontractare. Autoritatea contractantă permite subcontractarea în conformitate cu prevederile art. 66-68 din Legea 99/2016, cu scopul de a nu îngrădi dreptul legal de a subcontracta părți din contract.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. Vor fi completate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau partile pentru care a fost responsabil. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti/ofertanti asociati/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor privind principalele livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul în conformitate cu prevederile art. 205 alin. (1) din Legea 99/2016 sa solicite ofertantilor care au depus numai DUAE, în orice moment al procedurii, prezentarea documentelor justificative. La solicitarea autoritatii contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Pentru a face dovada îndeplinirii acestei conditii ofertantul va prezenta: contractul copie xerox, procesul-verbal de receptie, recomandarea din partea beneficiarului, document constatator procese-verbale, documente constatatoare sau echivalent. În cazul în care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 196 din Legea nr. 99/2016), se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

În cazul în care ofertantul (operatorul economic individual sau asocierea de operatori economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul contractului/acordului-cadru, iar subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze. Dovezi preliminare: ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, ofertantul (operatorul economic individual sau asocierea de operatori economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați partea II: „Informații referitoare la operatorul economic”, sectiunea: „Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează” și partea IV: „Criterii de selecție”, secțiunea C: „Capacitatea tehnică și profesională”, „Proporția de subcontractare. Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract .... ” Informațiile privind partea/părțile pe care ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune acordul de subcontractare. Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin acordul/acordurile de subcontractare cu operatorul economic/operatorii economici care îndeplinește/îndeplinesc rolul de terț susținător pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională relevantă în ceea ce privește principalele servicii prestate în mod corespunzător. Autoritatea contractantă poate solicita oricărui operator economic implicat în procedură, în orice moment pe parcursul procesului de evaluare, să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020