Lieferungen - 78417-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bełchatów: Essensgutscheine

2020/S 033-078417

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postanschrift: ul. Węglowa 5
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Siewiera
E-Mail: przemyslaw.siewiera@gkpge.pl
Telefon: +48 447377505

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.swpp2.gkpge.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.swpp2.gkpge.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup w latach 2020–2021 talonów na posiłki dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/GEK/GEK/PMR-CSS/10870/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199770 Essensgutscheine
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania jest zakup w latach 2020–2021 talonów żywieniowych dla pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest zakup w latach 2020–2021 talonów na posiłki dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2020
Ende: 30/04/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny– konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 1–3 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują należycie dostawy bonów/talonów żywnościowych/żywieniowych/towarowych o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca złoży wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączy dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposoby oceny ofert zostały określone w pkt 20 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

2. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert lub wniosą wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 55 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy, 00/100).

4. Informacje na temat wadium znajdują się w pkt 13 SIWZ.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe warunki finansowe oraz sposób płatności Zamawiający określił w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;

2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegają się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4. przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, zawarli umowę,zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian treści zawartej umowy w sprawie zamówienia, w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy.

3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą z tytułu wykonania zamówienia będą realizowane w polskich złotych.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny Ofert.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, POLSKA – sala konferencyjna nr 240, 2 piętro.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zgodnie z pkt 17 SIWZ, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2, w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r., ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu.

5. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania w trakcie postępowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz Dobrych praktyk zakupowych GK PGE, które dostępne są na stronie internetowej: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności, będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisówprawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy,współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww.dokumentów.

11. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

12. Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców zachowania poufności danych dotyczących Zamówienia oraz Zamawiającego uzyskanych w toku niniejszego postępowania.

13. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje MPP (mechanizm podzielonej płatności) wprowadzony nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z dnia 15.12.2017 r.

14. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198g).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020