Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78492-2020

Submission deadline has been amended by:  156257-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Schlammentsorgung

2020/S 033-078492

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Aquanet" S.A.
Postanschrift: ul. Dolna Wilda 126
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415
Postleitzahl: 61-492
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Urbaniak
E-Mail: anna.urbaniak@aquanet.pl
Telefon: +48 618359375
Fax: +48 618359286

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.aquanet.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie 10 000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w podziale na 2 pakiety

Referenznummer der Bekanntmachung: Z/6/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513900
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 10 000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w podziale na 2 pakiety po 5 000 Mg

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 737 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie 5 000 Mg ustabilizowanych komunalnych Osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513800
90513700
90513600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 5 000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 368 500.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania limitu 5 000 Mg osadów w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie 5 000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513800
90513700
90513600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa zagospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) 5 000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 368 500.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania limitu 5 000 Mg osadów w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp (z wyłączeniem,o którym mowa w art. 133. ust. 4 Pzp), art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. – dalej „Pzp”), dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada:

a) aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – kod odpadu 19 08 05), wydaną zgodnie z Art. 41 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701. t.j. z późniejszymi zmianami) ważną przez cały okres obowiązywania umowy;

b) wpis do Rejestru BDO w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – kod odpadu 19 08 05) zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701, t.j. z późniejszymi zmianami).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty szczegółowo wymienione w pkt 7.1. a)–k) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), w terminach w niej wskazanych.

3. Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.3.–7.5. SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

— pakiet 1 – 40 000,00 PLN,

— pakiet 2 – 40 000,00 PLN.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dla każdego z pakietów.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny całkowitej zamówienia (ceny oferty łącznie z VAT), dla każdego z pakietów.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego realizowane będą w PLN.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego „Aquanet” S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, POLSKA.

Osoby mające zamiar uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert muszą pobrać przepustki osobowe na Dolnej Wartowni, przy wjeździe do siedziby „Aquanet” S.A. od strony ul. Dolna Wilda 126. Następnie po otrzymaniu przepustek możliwe będzie wejście do Budynku Administracyjnego, do Działu Przetargów i pokoju 223 (2 piętro).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń – Rok 2020.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca winien złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy e-Zamawiający https://aquanet.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.urbaniak@aquanet.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty wraz z JEDZ odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamawiający.

4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w platformie e-Zamawiający, akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://aquanet.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.

5. Szczegóły funkcjonowania platformy e-Zamawiający zostały opisane w instrukcji dla Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający.

7. Kompletna oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz oferty (odpowiednio dla pakietu/ów, na który/e Wykonawca złoży ofertę/y, załączniki nr 1a–1b do SIWZ), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik (odpowiednio dla pakietu/ów, na który/e Wykonawca złoży ofertę/y);

b) załącznik A do formularza oferty (odpowiednio dla pakietu/ów, na który/e Wykonawca złoży ofertę/y), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik (odpowiednio dla pakietu/ów, na który/e Wykonawca złoży ofertę/y);

c) wypełniony JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik;

d) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa.

8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowe.

9. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020