Dienstleistungen - 78505-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Schlammbeseitigung

2020/S 033-078505

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 739-040-33-23
Postanschrift: ul. Oficerska 16a
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-218
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Luiza Łaganowska
E-Mail: laganowskal@pwik.olsztyn.pl
Telefon: +48 895327904
Fax: +48 895327904

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pwik.olsztyn.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP.262.5.2020.RGŚ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513600 Schlammbeseitigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie, w okresie 12 miesięcy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513700 Schlammtransport
90513800 Schlammbehandlung
90513900 Schlammentsorgung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Miejska Oczyszczalnia Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Szacunkowa ilość osadów przeznaczona do odbioru, transportu i przetworzenia wynosi 18 000 Mg.

2. Czas realizacji usługi: sukcesywnie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

3. Zakres usługi:

— sukcesywny odbiór odwodnionego komunalnego osadu ściekowego spod pras,

— transport odwodnionego osadu spod pras zgromadzonego w dwóch kontenerach zlokalizowanych na zewnątrz budynku pras na plac przeładunkowy znajdujący się na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna,

— załadunek osadu na środki transportu,

— transport osadu z terenu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna do miejsca przetworzenia,

— przetworzenie osadu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Postępowanie prowadzone będzie w procedurze odwróconej – art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO poprzez dołączenia do SIWZ załącznika nr 8 – klauzula informacyjna.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający wymaga spełnienia warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenia ważne w całym okresie realizacji niniejszego zamówienia:

a) wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05;

b) decyzję zezwalającą na prowadzenie przetwarzania odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych kod 19 08 05 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) w ilości zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia, tj. min. 18 000 Mg/rok.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający wymaga spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 2 500 000 PLN.

3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa wyżej (ust. 3), może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający wymaga spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno lub maksymalnie 4 zamówienia związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) w łącznej ilości 10 000 Mg rocznie;

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym (środki transportu i maszyny do załadunku) oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację na odpowiednim poziomie jakości.

3. Wymagania przedmiotowe określone przez Zamawiającego:

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że opisany przedmiot zamówienia oraz sposób przetwarzania osadu odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) przedstawi opis sposobu wykonywania prac pozwalający na sprawne i bezpieczne dla środowiska przetworzenie całej partii osadu, wskaże miejsce i sposób przetwarzania osadów.

4. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – sporządzony wg wzoru – Załącznik nr 5;

b) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a w szczególności środkami transportu i maszynami do załadunku oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — treść oświadczenia zawarta jest w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1);

c) oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych, tj. miejsca i sposobu realizacji umowy — sporządzony samodzielnie przez Wykonawcę;

d) opis sposobu przetwarzania osadu przekazanego w ramach umowy wraz z wskazaniem miejsca przetwarzania – sporządzony samodzielnie przez Wykonawcę;

e) oświadczenie o ilości osadów zagospodarowanych zgodnie z każdym podanym procesem – w przypadku stosowania różnych procesów odzysku lub unieszkodliwiania – sporządzony samodzielnie przez Wykonawcę.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. Postępowanie prowadzone będzie w procedurze odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny przedmiotowej wszystkich ofert oraz wyłoni ofertę najwyżej ocenioną na podstawie kryteriów oceny ofert. Następnie zamawiający dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyższa pozycja w rankingu), tj. czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone, według jednego kryterium — najniższa cena (brutto)(klasyfikacja cen).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem ostatecznego terminu składania ofert w wysokości: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku i obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę brutto wraz ze stawkę VAT naliczoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W celu wykonywania bieżących rozliczeń ustala się cenę jednostkowa za 1 Mg osadu, która obejmuje wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem i jest stała przez cały okres trwania umowy. Suma poszczególnych etapów realizacji usługi stanowić będzie ostateczną cenę.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy opisano w dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Przetargów, w nowym budynku – pokój nr 114

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przesłanki wykluczenia obligatoryjne oraz fakultatywne na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1) na podstawie art. 24 ust. 1:

— pkt 13 a–c,

— pkt 14, jeśli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 a–c,

— pkt 16–23, Zamawiający odstępuje od obowiązku wykluczenia z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15,

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy Pzp – zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ ust. 1.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 wobec Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza do SIWZ wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23.

5. Wykaz dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 a–c, pkt 14, jeśli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 a–c oraz pkt 16–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składanych na żądanie Zamawiającego został wymieniony w rozdziale VII część II ust. 2.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-582
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady postępowania Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące środków ochrony prawnej w postępowaniu określono w dziale VI – Środki ochrony prawnej w art. 180 – art. 198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020