Dienstleistungen - 78564-2020

17/02/2020    S33

Česko-Karlovy Vary: Služby veřejné železniční dopravy

2020/S 033-078564

Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby

Právní základ:
Nařízení (ES) č. 1370/2007

Oddíl I: Příslušný orgán

I.1)Název a adresa
Úřední název: Karlovarský kraj
Národní identifikační číslo: 70891168
Poštovní adresa: Závodní 353/88
Obec: Karlovy Vary
PSČ: 36006
Země: Česko
Kontaktní osoba: Krajský úřad Karlovarského kraje
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Tel.: +420 354222111
Fax: +420 353331509

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.kr-karlovarsky.cz

I.2)Uzavření smlouvy jménem dalších příslušných orgánů
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Typ příslušného orgánu
Regionální či místní orgán

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Smlouva o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje

Spisové číslo: 2797/DS/16
II.1.2)Hlavní kód CPV
60210000 Služby veřejné železniční dopravy
II.1.3)Druh zakázky
Služby

Oblasti pokryté službami veřejné dopravy:
Služby železniční dopravy
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Územní obvod Karlovarského kraje.

II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou na železničních tratích v územním obvodu Karlovarského kraje vyjma tratí číslo 145 a číslo 149.

(povaha a množství služeb nebo specifikace potřeb a požadavků )
II.2.7)Předpokládané datum zahájení a doba trvání zakázky
Začátek: 15/12/2019
Doba trvání v měsících: 120
II.4)Základní majetek
Prodloužená doba trvání kvůli základnímu majetku nezbytnému k poskytování služeb: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Parametry nákladů pro splátky kompenzace:

Náklady budou hrazeny v rámci úhrady kompenzace. V průběhu trvání platnosti smlouvy lze sjednat navýšení kompenzace o míru obecné inflace. Navýšení o míru obecné inflace se netýká a navýšení hodnot vybraných nákladových položek definovaných ve výchozím finančním modelu, u kterých bude provedeno zvláštní navýšení a to podle pravidel sjednaných smlouvou. Karlovarský kraj uhradí dopravci každoročně částku v průměrné výši 272 710 000 CZK plus smlouvou sjednané navýšení této částky o míru inflace a o navýšení hodnot vybraných nákladových položek.

III.1.2)Výlučná práva jsou udělena: ne
III.1.3)Rozdělení výnosů z prodeje jízdenek
Procentuální podíl přidělený provozovateli 100%
(zbytek se považuje za přidělený příslušnému orgánu)
III.1.4)Sociální normy
Seznam požadovaných norem (včetně příslušného personálu, podrobností o jejich smluvních právech a podmínkách, za nichž jsou zaměstnanci považováni za zaměstnance s vazbou na služby):

Náklady dopravce na plnění podmínek daných kolektivní smlouvou jsou zahrnuty od nákladových položek výchozího finančního modelu.

III.1.5)Závazky veřejné služby:

Smlouva stanovuje způsob zajištění, rozsah a kvalitu poskytovaných služeb ze strany dopravce a způsob a rozsah kompenzace ze strany Karlovarského kraje.

III.1.6)Další zvláštní podmínky:

Dopravce je při plnění veřejných služeb povinen dodržovat speciální povinnosti příjemce dotace uvedené ve Smlouvě č. CZ1.09/3.2.00/25.00601 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve znění všech pozdějších dodatků a to především po celou dobu použitelnosti/morální životnosti vozidel. Vozidla pořízená s využitím této dotace budou nasazena jako kmenová k plnění veřejných služeb dle této smlouvy.

III.2)Cíle v oblasti kvality
III.2.1)Popis
Informace a jízdenky:

Ve vlacích budou uznáváno jízdné dle tarifu vyhlášeného dopravcem a dle tarifu Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. V případě zavedení Systému jednotného tarifu organizovaného Ministerstvem dopravy České republiky se dopravce ve smlouvě zavázal přistoupit také k tomuto tarifu.


Přesnost a spolehlivost:

Dle obecně platných předpisů.


Zrušení služeb:

Dle podmínek daných smlouvou, které ochraňují veřejný zájem v případě hrubého porušení smlouvy.


Čistota železničního parku a nádražních zařízení:

Dle standardů kvality obsažených ve smlouvě.


Průzkum spokojenosti zákazníka:

Dopravce je povinen předkládat výsledky pravidelného sčítání cestujících jako podklad pro další řízení kvality služeb.


Řešení stížností:

Dle obecně platných předpisů.


Pomoc osobám se sníženou pohyblivostí:

Dle standardů kvality obsažených ve smlouvě.


III.2.2)Údaje o odměnách a pokutách :

Oddíl V: Zadání zakázky

V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
28/06/2019
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: České dráhy, a.s.
Národní identifikační číslo: 70994226
Poštovní adresa: Nábřeží L. Svobody 1222
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 110 15
Země: Česko
E-mail: omelka@gr.cd.cz
Tel.: +420 972442272

Internetová adresa: www.cd.cz

Údaje o vlastnictví vybraného provozovatele: Jediný akcionář: Česká republika
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 727 100 000.00 CZK
km veřejné služby přepravy cestujících: 18 193 000

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Další informace:
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/02/2020