Bauleistung - 79886-2023

07/02/2023    S27

Polen-Łódź: Stromversorgungsanlagen

2023/S 027-079886

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 003-006098)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postanschrift: Al. Kościuszki 4
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-419
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Kokoszko
E-Mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl
Telefon: +42 2725940
Fax: +48 422725948
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://umed.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postanschrift: ul. Pomorska 251
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 92-213
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Kokoszko
E-Mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl
Telefon: +42 2725940
Fax: +48 422725948
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://umed.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu CKD UM w Łodzi – wykonanie instalacji PV na konstrukcjach wsporczych wraz z instalacjami towarzyszącymi w formule zaprojektuj i wybuduj

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/155/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45315300 Stromversorgungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji PV na konstrukcjach wsporczych wraz z instalacjami towarzyszącymi, budowa abonenckiej stacji transformatorowej SO2, przebudowa stacji C14, przebudowa linii kablowych SN-15kV oraz linii kablowych nN-0,4kV w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu CKD UM w Łodzi” (nr POIS.01.03.01-00-0004/22) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 003-006098

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Anstatt:

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 400 kWp na czynnych budynkach należących do klasy 1264 PKOB - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej,

oraz, że

b) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej łącznie nie mniejszej niż 650kWp,

oraz, że

c) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie stacji transformatorowej – o mocy znamionowej co najmniej 1MW,

oraz, że

d) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą budowie linii kablowej SN o wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto.

muss es heißen:

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej łącznie nie mniejszej niż 400 kWp,

oraz, że

b) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie stacji transformatorowej – o mocy znamionowej co najmniej 1MW,

oraz, że

c) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą budowie linii kablowej SN o wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/01/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 23/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/01/2023
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 23/02/2023
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: