Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 81506-2023

08/02/2023    S28

Polen-Poznań: Reinigungsdienste

2023/S 028-081506

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 025-070218)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Termy Maltańskie Sp z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7781401096
Postanschrift: Termalna 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-028
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Lewandowska
E-Mail: info@termymaltanskie.com.pl
Telefon: +48 612226101
Fax: +48 612226157
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.termymaltanskie.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/TM/pn/02/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Kompleksu „Termy Maltańskie”

położonego w Poznaniu przy ul. Termalnej nr 1 (dalej jako „Kompleks”), na który składają się budynki (dalej jako

„Obiekt”), baseny zewnętrzne, tereny zielone, parkingi, ciągi komunikacyjne i inne tereny zewnętrzne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 025-070218

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: należy załączyć do oferty

1.Oświadczenia w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835.) – Wzór stanowi Załącznik nr 13 do SWZ.

2.Oświadczenie w związku z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014

z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 – wzór stanowi Załącznik nr 14 do SWZ

3. Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 12 do SWZ.

4.Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 i art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 PZP - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Inne: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju

b) odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę.

c) zaświadczenia z ZUS - składa zaświadczenia albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę.

d) Zamawiający, w prowadzonym postępowaniu, wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

e) Dokumenty muszą być złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)