Dienstleistungen - 86139-2023

10/02/2023    S30

Polen-Warschau: Reparatur- und Wartungsdienste

2023/S 030-086139

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 010-024337)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 525-000-02-51
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pkp.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.pkp.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie stałego serwisu, konserwacji i utrzymania urządzeń i instalacji na dworcu Szczecin Główny w latach 2023-2025

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2023/WNP-014272/2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń, wykonywanie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych oraz usuwanie awarii instalacji, systemów i urządzeń elektrycznych wysokoprądowych, wod-kan., klimatyzacji, wentylacji oraz pełnienie pogotowia technicznego w trybie 24 godzin na dobę, przez 7 dni

w tygodniu przez cały okres trwania Umowy w obiekcie dworca PKP Szczecin Główny.

2.Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej: „OPZ”, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ dalej jako „Wzór Umowy” oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 010-024337

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.4.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Składanie odwołań
Anstatt:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

C.d.3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, o których mowa w rozdziale X SWZ oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w rozdziale II SWZ, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a)-b) pkt 2, pkt 6, pkt 7 lit a)-d), § 8 ust. 1 pkt 3, § 9 ust. 1 pkt 2, pkt 3 rozporządzenia oraz w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z § 4 rozporządzenia oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 3) lit. e) (oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ustawy UPAU i o braku zakazu udzielenia zamówienia na podstawie art. 5k rozporządzenia UE (zgodnie z Załącznikiem nr 11a i 11b do SWZ)) SWZ.

4. Informacje o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych oraz innych oświadczeniach i dokumentach jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zawarto w rozdziale X SWZ.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunki wskazane w Rozdz. IX ust. 2 pkt 4 SWZ) mogą spełnić wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) lit a) – g), pkt 2) (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h), pkt 3) – 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz na podst. art. 5k rozp.UE i art. 7 ust. 1 ustawy UPAU.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.Badanie czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1a i 1b SWZ, zostanie dokonane w oparciu o dokumenty i oświadczenia przedstawione przez Wykonawcę, wykazy określone w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 oraz listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU.

8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

muss es heißen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

C.d.3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, o których mowa w rozdziale X SWZ oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w rozdziale II SWZ, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a)-b) pkt 2, pkt 6, pkt 7 lit a)-d), § 9 ust. 1 pkt 2, pkt 3 rozporządzenia oraz w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z § 4 rozporządzenia oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 3) lit. e) (oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ustawy UPAU i o braku zakazu udzielenia zamówienia na podstawie art. 5k rozporządzenia UE (zgodnie z Załącznikiem nr 11a i 11b do SWZ)) SWZ.

4. Informacje o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych oraz innych oświadczeniach i dokumentach jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zawarto w rozdziale X SWZ.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunki wskazane w Rozdz. IX ust. 2 pkt 4 SWZ) mogą spełnić wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) lit a) – g), pkt 2) (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h), pkt 3) – 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz na podst. art. 5k rozp.UE i art. 7 ust. 1 ustawy UPAU.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.Badanie czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1a i 1b SWZ, zostanie dokonane w oparciu o dokumenty i oświadczenia przedstawione przez Wykonawcę, wykazy określone w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 oraz listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU.

8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 01/03/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 15/05/2023
muss es heißen:
Tag: 29/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 01/03/2023
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: