Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 86926-2022

18/02/2022    S35

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2022/S 035-086926

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 018-042440)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. W. K. Roentgena 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Skrzypek
E-mail: zbigniew.skrzypek@pib-nio.pl
Tel.: +48 225709463
Faks: +48 225709463
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pib-nio.pl
Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania z kotłowni na funkcję biurową, techniczną i warsztatową części budynku kotłowni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Pa

Numer referencyjny: PN-6/22/ZS
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: obejmujących:

1.1. wykonanie robót budowlanych szczegółowo określonych:

a) Dokumentacją Projektową (Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi) - Załącznik nr 2 do SWZ;

b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „STWiOR") - Załącznik nr 3 do SWZ;

c) Przedmiarami - Załącznik nr 4 do SWZ;

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym technicznych i Prawa budowlanego;

e) warunkami wynikającymi z pozwoleń administracyjnych;

f) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

1.2 zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i odbiorów, w tym również zorganizowanie i udział w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (np. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urząd Dozoru Technicznego itd.), w tym w szczególności zorganizowaniu i przeprowadzeniu procedury dopuszczenia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 018-042440

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 01/06/2022
Powinno być:
Data: 10/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: