Lieferungen - 87119-2023

10/02/2023    S30

Rumänien-Ghiroda: Röntgenkontrollausrüstung

2023/S 030-087119

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 025-072697)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO11178217
Postanschrift: Strada: Aeroport, nr. 2
Ort: Ghiroda
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Iulia Danusia Stinga Polverea
E-Mail: iulia.stinga@aerotim.ro
Telefon: +40 256386089
Fax: +40 256490705/+40 256386100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aerotim.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente de securitate, proiectare tehnica a sistemului HBS, servicii de integrare și active necorporale pentru obiectivul Terminal Plecări curse externe pasageri al Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia

Referenznummer der Bekanntmachung: 11178217_2023_PAAPD1394025
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38582000 Röntgenkontrollausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Aeroportul International Traian Vuia Timisoara fiind un aeroport in plin proces de dezvoltare si modernizare, numarul de zboruri si pasageri crescand si astfel traficul aerian din si catre Timisoara creand beneficii la nivel economic, se impune modernizarea si cresterea nivelului de siguranta a pasagerilor si nu numai S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A., în calitate de Beneficiar, realizează achiziția unui sistem integrat destinat controlului de securitate, transportului bagajelor de cală și controlului documentelor la trecerea frontierei de stat realizate în terminalul plecări curse externe (denumit în continuare SISPE) destinat pasagerilor, bagajelor de cabină și de cală ale acestora, a persoanelor, altele decât pasagerii și articolelor transportate de aceștia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 025-072697

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Autoritatea contractanta potrivit art. 191 si art. 192, lit. b), din Legea nr. 99/2016 solicita lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Valoarea unui contract trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea/lot a prezentei documentatii. Ultimii 3 (trei) ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). - Se va completa DUAEConform art.205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa stabilirea clasamentului sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in termen de 7 zile lucratoare, acesta putând fi prelungit, în urma unei solicitări justificate, cu cel mult 3 zile.Operatorii economici vor prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante si va enumera documentele care atesta indeplinirea cerintei in ultimii 3 ani, impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de furnizare incheiate în trecut, care sa ateste faptul ca produsele livrate au fost receptionate in ultimii 3 ani si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: numărul şi data contractului invocat pentru indeplinirea cerintei, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora.Operatorul economic va prezenta documentele justificative, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa, documente care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE:- furnizarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente (copii dupa partile din contract pe care le-a indeplinit sau copie a procesului verbal de receptie sau documente constatatoare sau recomandari sau alte documente similare) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Contractul se va prezenta doar insotit de cel putin unul dintre documentele prezentate mai sus, individual el nefacand dovada ca produsele livrate au fost receptionate.Din aceste certificate/documente trebuie sa rezulte îndeplinirea cerintei respectiv trebuie sa indice:a) obiectul (tipul produselor furnizate) astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei;b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;c) valoarea in lei fara TVA;d) perioada (mai exact intervalul periodic - data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul.Ofertantul va face dovada ca produsele livrate au fost receptionate prin orice documente/certificate pe care le considera relevante.Nu vor fi acceptate decat documentele enumerate la nivelul DUAE prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei.NOTA 1: De asemenea se vor prezenta informatii privind partea din contractul sectorial pe care ofertantul are eventual, intentia sa o subcontracteze.NOTA 2: Echivalentul în altă valută a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului leu/altă valută mediu comunicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.NOTA 3: In conformitate cu art. 199 din Legea 99/2016, in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.2.) Proportia de subcontractareSe vor prezenta informații referitoare la lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnata si stampilata de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor. - Se va completa DUAEAcordul de subcontractare va fi depus in SICAP odata cu DUAE.Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare.NOTA 1: Fiecare subcontractant va completa DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate in formular.NOTA 2: In cazul subcontractarii ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare in care se va preciza datele de identificare ale partilor, valoarea si partile din contract subcontractate, dupa caz, precum și denumireaproduselor ce vor fi furnizate de acesta, precum si procentul din produsele furnizate de subcontractant.NOTA 3: Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada furnizarii produselor fara acordul scris al autoritatii contractante.NOTA 4: Solicitarea pentru acceptarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa autoritatii contractante inainte de data programata pentru furnizarea produselor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa autoritatii contractante impreuna cu:- Documentele care descriu activitatile subcontractante, calendarul/graficul de furnizare si valoarea acestora;- Documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a furniza produsele subcontractate in conformitate cu cerintele autoritatii contractante;- Documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si pregatirea profesionala ale acestora.NOTA 5: Autoritatea contractanta poate refuza acceptarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile/produsele ce urmeaza a fi subcontractate.NOTA 6: In cazul in care se accepta un subcontractant, ofertantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a contractului si ramane singurul raspunzator in fata autoritatii contractante.NOTA 7: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara una dintre situatiile mai sus enumerate operatorul economic va completa aceasta situatie la nivelul DUAE.

muss es heißen:

Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat și dus la bun sfârșit în ultimii 3 ani în cadrul unuia sau a maximum 3 contracte, produse si servicii similare, respectiv contracte având ca obiect echipamente de securitate, proiectare tehnica a sistemului HBS, servicii de integrare și active necorporale, in valoare cumulata de minim 47.000.000 lei fara TVA. Prin sintagma „ livrarea de produse si servicii similare” se înțelege numai produse si servicii livrate si recepţionate în baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea/instalarea de Echipamente de securitate, proiectare tehnica a sistemului HBS, servicii de integrare și active necorporale. Ultimii 3 (trei) ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). - Se va completa DUAE.Înainte de atribuirea contractului entitatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul/angajamentele de susținere și prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire. Operatorii economici vor prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante si va enumera documentele care atesta indeplinirea cerintei in ultimii 3 ani, impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de furnizare incheiate în trecut, care sa ateste faptul ca produsele livrate au fost receptionate in ultimii 3 ani si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: numărul şi data contractului invocat pentru indeplinirea cerintei, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora.Operatorul economic va prezenta documentele justificative, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa, documente care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE:- furnizarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente (copii dupa partile din contract pe care le-a indeplinit sau copie a procesului verbal de receptie sau documente constatatoare sau recomandari sau alte documente similare) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Contractul se va prezenta doar insotit de cel putin unul dintre documentele prezentate mai sus, individual el nefacand dovada ca produsele livrate au fost receptionate.Din aceste certificate/documente trebuie sa rezulte îndeplinirea cerintei respectiv trebuie sa indice:a) obiectul (tipul produselor furnizate) astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei;b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;c) valoarea in lei fara TVA;d) perioada (mai exact intervalul periodic - data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul.Ofertantul va face dovada ca produsele livrate au fost receptionate prin orice documente/certificate pe care le considera relevante.Nu vor fi acceptate decat documentele enumerate la nivelul DUAE prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei.NOTA 1: De asemenea se vor prezenta informatii privind partea din contractul sectorial pe care ofertantul are eventual, intentia sa o subcontracteze.NOTA 2: Echivalentul în altă valută a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului leu/altă valută mediu comunicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.NOTA 3: In conformitate cu art. 199 din Legea 99/2016, in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.2.) Proportia de subcontractareSe vor prezenta informații referitoare la lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnata si stampilata de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor. - Se va completa DUAEAcordul de subcontractare va fi depus in SICAP odata cu DUAE.Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, ramane la nivelul de decizie al comisiei de evaluare.NOTA 1: Fiecare subcontractant va completa DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate in formular.NOTA 2: In cazul subcontractarii ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare in care se va preciza datele de identificare ale partilor, valoarea si partile din contract subcontractate, dupa caz, precum și denumireaproduselor ce vor fi furnizate de acesta, precum si procentul din produsele furnizate de subcontractant.NOTA 3: Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada furnizarii produselor fara acordul scris al autoritatii contractante.NOTA 4: Solicitarea pentru acceptarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa autoritatii contractante inainte de data programata pentru furnizarea produselor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa autoritatii contractante impreuna cu:- Documentele care descriu activitatile subcontractante, calendarul/graficul de furnizare si valoarea acestora;- Documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a furniza produsele subcontractate in conformitate cu cerintele autoritatii contractante;- Documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si pregatirea profesionala ale acestora.NOTA 5: Autoritatea contractanta poate refuza acceptarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile/produsele ce urmeaza a fi subcontractate.NOTA 6: In cazul in care se accepta un subcontractant, ofertantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a contractului si ramane singurul raspunzator in fata autoritatii contractante.NOTA 7: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara una dintre situatiile mai sus enumerate operatorul economic va completa aceasta situatie la nivelul DUAE.

Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Durata in luni
Anstatt:

Durata in luni:9

muss es heißen:

Durata in luni:7

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 07/03/2023
muss es heißen:
Tag: 16/03/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 07/03/2023
muss es heißen:
Tag: 16/03/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 07/07/2023
muss es heißen:
Tag: 16/07/2023
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Autoritatea contractanta transmite faptul ca durata de 7 luni a contractului consta in: 5 luni aferente furnizarii de produse, respectiv 2 luni pentru montaj si punere in functiune.