Lieferungen - 8926-2019

09/01/2019    S6

България-София: Ксерографска хартия

2019/S 006-008926

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. Георги С. Раковски № 102
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.minfin.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/190
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. Георги С. Раковски № 102
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Марта Пламенова — държавен експерт в дирекция ЦВОП
Електронна поща: m.doumkova@minfin.bg
Телефон: +359 98592777
Факс: +359 98592773

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.minfin.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/190

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органи на изпълнителната власт и техни администрации“

II.1.2)Основен CPV код
30197644 Ксерографска хартия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 3 (трима) изпълнители със срок на действие 14 месеца, с което да осигури доставки на копирна хартия, нерециклирана, за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Цялата страна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставки на нерециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да са реализирали минимален оборот от доставки, сходни с предмета на поръчката, за последните 3 финансови години.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален оборот от доставки, сходни с предмета на поръчката, в размер на 1 000 000 BGN без ДДС общо за 3-те последни приключили финансови години. В ЕЕДОП се посочва оборота по години съответно за 2015/2016/2017 г. Подава се електронно в СЕВОП чрез попълване на таблицата към въпрос в еЕЕДОП 1 в част IV, раздел Б, № 2а. Под доставки, сходни с предмета на поръчката, да се разбира доставки на копирна хартия.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в част IV, раздел Б № 2а информация, възложителят ще приеме документи съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП, както и хипервръзка към публичен регистър, откъдето биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да отговарят на следните изисквания на възложителя за технически и професионални възможности:

Участникът да има изпълнени доставки на нерециклирана копирна хартия.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил доставки на нерециклирана копирна хартия с обем, съответстващ минимум на 20 000 опаковки нерециклирана коп. хартия в размер от 500 листа, формат А3/А4, общо за последните 3 години от подаване на офертата. Информацията се подава електронно в СЕВОП чрез попълване на ЕЕДОП в част IV, раздел В, т. 1б.

Под доставки, сходни с предмета на поръчката, да се разбира доставки на нерециклирана копирна/ксерографска хартия.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва посочената в част IV, раздел В, т. 1б) информация, възложителят ще приеме протоколи, референции и др., както и хипервръзка към публичен регистър. За изпълнена дейност възложителят ще приеме такава доставка, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

Когато участникът е обединение, всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, представя ЕЕДОП. ЕЕДОП по група въпроси от таблицата „1. Икономическо и финансово състояние“ и „2. Технически способности“ се попълва от участника/участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. ЕЕДОП се подписва от всяко от лицата по чл. 54 ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискванията за икон. и фин. състояние и за техн. способности се доказват от обединението като цяло.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/02/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/02/2019
Местно време: 14:00
Място:

Електронно в СЕВОП

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Електронно в СЕВОП

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстрани участник, чиято ценова оферта надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1—3 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник, който е свързано лице с друг участник в същата процедура.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/01/2019