Services - 91171-2015

Afficher la vue résumée

14/03/2015    S52    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Usługi pomocy technicznej

2015/S 052-091171

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Obozowa 43
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-161
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., Dział Zamówień i Zakupów
Osoba do kontaktów: Wiktor Górczewski
E-mail: bzp@mpo.com.pl
Tel.: +48 228882041
Faks: +48 228882040

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie pomocy Technicznej przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.

Kod NUTS PL127 Miasto Warszawa

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pomocy technicznej dla Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” dla Zamawiającego i Jednostki Realizującej Projekt. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności. Usługa pomocy technicznej obejmuje następujące działania doradcze:
Działanie nr 1 - Przygotowanie Zamawiającego do wdrażania i realizacji Przedsięwzięcia;
Działanie nr 2 - Monitoring realizacji Przedsięwzięcia;
Działanie nr 3 - Opiniowanie dokumentacji technicznej dla Kontraktów nr 3, 5 i 6;
Działanie nr 4 - Kompleksowe doradztwo techniczne na etapie realizacji Przedsięwzięcia;
Działanie nr 5 - Konsultacje i opiniowanie dokumentacji przetargowych oraz doradztwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dla poszczególnych Kontraktów;
Działanie nr 6 - Doradztwo w zakresie prawnym i administrowania Przedsięwzięciem;
Działanie nr 7 - Doradztwo w zakresie finansowo-księgowym;
Działanie nr 8 - Prowadzenie szkoleń dla pracowników Jednostki Realizującej Projekt;
Działanie nr 9 - Pomoc Zamawiającemu w uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej;
Działanie nr 10 - Przygotowywanie Projektu raportów w związku z udzielonym Zamawiającemu dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej dla Przedsięwzięcia;
Działanie nr 11 - Opracowanie Raportu Końcowego Przedsięwzięcia.
Poprzez termin doradztwo – Zamawiający rozumie wszelkie działania zlecone przez niego do wykonania oraz te, których Zamawiający nie zlecił bezpośrednio, a wynikają bezpośrednio z realizowanych prac przy Przedsięwzięciu, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w trakcie procesu zarządzania, monitorowania i administrowania realizacją Przedsięwzięcia, w tym:
— wykonywanie, weryfikacja, analiza dokumentów,
— przygotowywanie raportów i ich części,
— przygotowywanie opinii,
— systematyczne zbieranie i analizowanie informacji związanych z realizacją Przedsięwzięcia,
— aktywny udział w spotkaniach, naradach, konsultacjach.
Wykonawca ma za zadanie przekazanie Zamawiającemu niezbędnej, profesjonalnej wiedzy umożliwiającej terminowe i zgodne z zakresem rzeczowym zakończenie i rozliczenie wszystkich kontraktów Przedsięwzięcia.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego - www.mpo.com.pl

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71356200 Usługi pomocy technicznej, 71311000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 90713000 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska, 79411000 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania, 79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 79632000 Szkolenie pracowników

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez podatku VAT: 7 756 200 PLN netto, w tym zamówienia uzupełniające: 2 585 400 PLN netto.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 756 200 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiajacy zobowiązany jest przed upływem terminu skladania ofert wnieśc wadium w wysokości 51 708 PLN w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.)
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe wymagania w zakresie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone będą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie finansowane będzie ze środków własnych Zamawiającego oraz przeznaczone jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.
Płatności dokonywane będą w PLN, zgodnie z zapisami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy, które zawarte będą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii ustanawiające pełnomocnika.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców obejmującą swoja treścią minimum następujące postanowienia: określenie celu gospodarczego, wskazanie podmiotów wiążących się przedkładana umową, oznaczenie czasu trwania współpracy, który nie będzie mógł być krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) – dalej ustawy – Pzp.
Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wymaga dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi zał. nr 1 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to Wykonawca taki zamiast:
— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
— zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS,
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – Pzp,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia),
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia),
a zamiast:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy – Pzp,
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – Pzp,
składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy – Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument taki nie może być sporządzony wcześniej niż to określają terminy dla dokumentów wymienionych wyżej.
11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Pzp każdy z Wykonawców powinien do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia załączyć:
— listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo
— informację o braku przynależności do grupy kapitałowej.
12. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w takim samym zakresie jak od samych wykonawców - z wyłączeniem pkt. 11 powyżej.
A. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenia nabyte w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykażą że w tym okresie należycie wykonali usługę:
1. doradztwa prawnego na rzecz podmiotu publicznego, przy co najmniej:
a) 1 inwestycji zrealizowanej bądź będącej na dzień publikacji ogłoszenia w fazie prac budowlanych, polegającej na budowie, lub rozbudowie i modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz
b) 3 postępowaniach przetargowych prowadzonych w trybie ustawy PZP dla przedsięwzięć inwestycyjnych z obszaru gospodarki ciekłymi lub stałymi odpadami komunalnymi, oraz
c) 1 inwestycji zrealizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne.
2. doradztwa technicznego na rzecz inwestora, przy co najmniej:
a) jednej zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie i modernizacji (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru technologii związanego bezpośrednio z procesem spalania odpadów komunalnych: tj. węzłem spalania, oczyszczania spalin) instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz
b) jednej inwestycji realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne.
3. doradztwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru księgowości, finansów i rachunkowości na rzecz podmiotu publicznego, przy co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie i modernizacji obiektu z zakresu gospodarki odpadami lub oczyszczania ścieków.
Termin „doradztwo” rozumiany jest dalej jako kompleksowa obsługa w obszarze prawnym lub finansowym lub technicznym na rzecz inwestora, trwająca każdorazowo nie krócej niż 1 rok (odpowiednio do doradztwa prawnego, finansowego lub technicznego) lub nie krócej niż wynosi okres realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego to doradztwo dotyczyło.
Przez termin „warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne” rozumie się dalej, na gruncie niniejszego ogłoszenia, w szczególności warunki kontraktowe powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)] – na stanowiskach: Inżynier lub Inżynier Rezydent w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub na stanowiskach równoważnych.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów żąda przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności:
1. zakresu dostępnych wykonawców zasobów innego podmiotu,
2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy realizacji zamówienia,
3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług i kontrolę jakości, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
1. Lider zespołu
a) wykształcenie wyższe techniczne, znajomość języka polskiego,
b) co najmniej 10 – letnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych (nie starsze niż 10 lat od dnia publikacji ogłoszenia) w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych,
c) doświadczenie w zarządzaniu realizacją co najmniej jednego projektu inwestycyjnego oddanego do eksploatacji (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, energetyka, oczyszczalnie ścieków), realizowanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne
Funkcja Lidera jest funkcją kluczową przy organizacji Przedsięwzięcia z punktu widzenia Zamawiającego. W przypadku braku dostępności osoby sprawującej funkcje Lidera zadania przypisane tej funkcji muszą być realizowane przez inna osobę. Wykonawca wskaże inną, dodatkową osobę, która w przypadku nieobecności Lidera przejmie na ten czas jego obowiązki. Zamawiający oczekuje, iż osoba ta legitymować się będzie co najmniej takim samym doświadczeniem zawodowym, jakie Zamawiający wskazał w opublikowanym ogłoszeniu.
2. Doradca nr 1– specjalista techniczny w gospodarowaniu odpadami – co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne, znajomość języka polskiego,
b) co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe (nie starsze niż 10 lat od dnia publikacji ogłoszenia) w branży gospodarki odpadami komunalnymi; doświadczenie w pracy jako technolog przy projektowaniu i budowie lub rozbudowie i modernizacji co najmniej dwóch obiektów unieszkodliwiających odpady komunalne oddanych do eksploatacji, każdy realizowany w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne;
3. Doradca nr 2 ds. techniczno-budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne, znajomość języka polskiego,
b) co najmniej 10 – letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (nie starsze niż 10 lat od dnia publikacji ogłoszenia), z czego co najmniej 5 lat po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w lit. d,
c) doświadczenie pracy na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej dwóch projektów inwestycyjnych każdy realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne oddanych do eksploatacji,
d) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578 ze zm.) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne do powyższych;
e) uprawnienia budowlane do projektowania;
4. Doradca nr 3 - technolog energetyk – co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne, znajomość języka polskiego,
b) co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe (nie starsze niż 10 lat od dnia publikacji ogłoszenia) w zakresie ciepłownictwa i energetyki,
c) doświadczenie w pracy jako energetyk w przygotowaniu lub nadzorze lub realizacji co najmniej dwóch oddanych do eksploatacji przedsięwzięć inwestycyjnych (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, energetyką, ciepłownictwem, oczyszczalnie ścieków);
d) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
5. Doradca nr 4 - technolog – elektryk– co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe techniczne, znajomość języka polskiego,
b) co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe (nie starsze niż 10 lat od dnia publikacji ogłoszenia) w zakresie elektryki i automatyki
c) doświadczenie w pracy jako elektryk - automatyk w przygotowaniu lub nadzorze lub realizacji co najmniej dwóch oddanych do eksploatacji przedsięwzięć inwestycyjnych (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, energetyką, ciepłownictwem, oczyszczalnie ścieków);
d) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
6. Doradca ds. księgowych – co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) wyższe wykształcenie ekonomiczne, znajomość języka polskiego,
b) co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości (nie starsze niż 10 lat od dnia publikacji ogłoszenia),
c) doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości co najmniej dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym jednego realizowanego przez podmiot publiczny) oddanych do eksploatacji, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych za wyjątkiem kredytów i pożyczek i emisji obligacji,
7. Doradca ds. finansów i rozliczeń – co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) wyższe wykształcenie ekonomiczne, znajomość języka polskiego,
b) co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów (nie starsze niż 10 lat od dnia publikacji ogłoszenia) w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie planowania finansowego, tworzenia modeli finansowych, planów przepływów finansowych, planów i analiz finansowych,
c) doświadczenie w zakresie zarządzania finansami co najmniej dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych oddanych do eksploatacji, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (za wyjątkiem źródeł zewnętrznych takich jak kredyty i pożyczki i emisja obligacji) i realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne (łączne doświadczenie zawodowe doradcy ds. finansów i rozliczeń) podczas realizacji ww. przedsięwzięć musi wynosić co najmniej 4 lata).
8. Doradca ds. prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska – co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) wyższe wykształcenie prawnicze, znajomość języka polskiego
b) co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego w zakresie prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska (nie starsze niż 10 lat od dnia publikacji ogłoszenia),
c) doświadczenie przy świadczeniu pomocy prawnej przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji budowlanych, zrealizowanych lub będących na dzień publikacji ogłoszenia w fazie prac budowlanych, w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym jednego realizowanego przez podmiot publiczny, polegającego na budowie, lub rozbudowie i modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
d) doświadczenie polegające na uczestnictwie w ciągu ostatnich 10 lat od dnia publikacji ogłoszenia w procedurze przygotowania lub pozyskiwaniu co najmniej 2 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektów z zakresu ochrony środowiska
W odniesieniu do wymogów opisanych w stosunku do funkcji doradcy ds. prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska Zamawiający dopuszcza wykazanie warunku udziału w postępowaniu przez więcej niż jedną osobę, tzn. że wykonawca może przedstawić dwie osoby, jedną jako doradcę ds. prawa budowlanego spełniającą powyższe warunki opisane od. lit. a do lit. d i drugą osobę doradcę ds. prawa ochrony środowiska spełniającą powyższe warunki opisane od. lit. a do lit. d.
9. Doradca ds. Prawa Unii Europejskiej i Zamówień Publicznych – co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) wykształcenie wyższe prawnicze, znajomość języka polskiego,
b) co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym w zakresie prawa Unii Europejskiej i Prawa Zamówień Publicznych oraz przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jednak nie starsze niż 5 lat przed dniem publikacji ogłoszenia, prowadzonych zgodnie z ustawą Pzp,
c) doświadczenie w opracowaniu co najmniej 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnych z ustawą Pzp, z czego co najmniej 2 specyfikacje dotyczyły zamówień na roboty budowlane,
d) doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego podczas realizacji co najmniej dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych oddanych do eksploatacji przedsięwzięć inwestycyjnych (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, energetyką, ciepłownictwem, oczyszczalnie ścieków).
W odniesieniu do wymogów opisanych w stosunku do funkcji doradcy ds. prawa Unii Europejskiej i zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza wykazanie warunku udziału w postępowaniu przez więcej niż jedną osobę, tzn. że wykonawca może przedstawić dwie osoby, jedną jako doradcę ds. prawa Unii Europejskiej spełniającą powyższe warunki opisane w lit. a do lit. b w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz drugą osobę doradcę ds. zamówień publicznych spełniającą powyższe warunki opisane od. lit. a do lit. d w zakresie prawa zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez tę samą osobę funkcji doradcy ds. prawa budowalnego i prawa ochrony środowiska z funkcją doradcy ds. prawa Unii Europejskiej i zamówień publicznych. Wykonawca w celu wykazania warunku udziału w postepowaniu określonego w pkt. 8 i pkt.9 powyżej zobowiązany jest przedstawić co najmniej dwie odrębne osoby.
W przypadku nie spełniania wymogu znajomości języka polskiego przez ww. personel, Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza/tłumaczy języka polskiego, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym i/lub jednostką realizującą projekt a personelem Wykonawcy.
C. Celem potwierdzenia spełniania warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający wymaga dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących dokumentów:
C.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi zał. nr 2 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
C.2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór stanowi zał. nr 3 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
C.3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 4 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykaz należy uzupełnić oświadczeniem wykonawcy, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia.
C.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego, łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wzór zobowiązania stanowi zał. nr 5 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
C.5. Dowodami należytego wykonania usług zawartych w wykazie usług będą poświadczenia potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013.231).

C.6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej w złotych Narodowego Banku Polski (www.nbp.gov.pl) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w TED. W przypadku braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED, Zamawiający jako kurs przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED.

C.7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców. W tym celu dokumenty, o których mowa w pkt C.2 i C.3 muszą być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku/warunków.
C.8.Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Celem potwierdzenia spełniania tych warunków Wykonawca dołączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi zał. nr 2 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania inne dokumenty określające przychód netto ze sprzedaży za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – w celu wykazania spełniania warunku, dotyczącego wymaganego średniego rocznego przychodu netto ze sprzedaży za ostatnie 3 lata obrotowe.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy dla przychodu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, a w przypadku braku kursu z tego dnia – według kursu z poprzedniego dnia roboczego.
3. Opłaconą polisę (odpowiedzialność deliktowa), a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN – w sytuacji gdy bezpośrednio z dokumentu polisy nie wynika jej opłacenie, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także dowody opłacenia kolejnych rat wymagalnych do upływu terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie co najmniej 1 000 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej w złotych Narodowego Banku Polski (www.nbp.gov.pl) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w TED. W przypadku braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED, Zamawiający jako kurs przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w TED, z wyłączeniem pkt. 2 powyżej.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców. W tym celu dokumenty, o których mowa w pkt. 2-4 powyżej muszą być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku/warunków.
7. Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1. wykaże, że jego średni roczny przychód netto ze sprzedaży za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres wynosi co najmniej 3 000 000 (trzy miliony) PLN.
2. wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), a wartość ubezpieczenia opiewa na kwotę co najmniej 1 000 000 (jeden milion) PLN.
3. wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 1 000 000 (jeden milion) PLN.
4. Jeżeli wykonawca polega na ekonomicznych i finansowych zasobach innego podmiotu, winien przedłożyć dokument, dotyczący tego podmiotu w zakresie warunków określonych odpowiednio w pkt 1 i 2,3.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż 5 lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu w sekcji III.2 będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny według następującego sposobu dokonania oceny:
a) przy ocenie doświadczenia wykonawcy, doświadczenie każdego wykonawcy oceniane będzie na podstawie wykonanych usług wskazanych w wykazie załączonym do wniosku wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający przyzna punkty jedynie za te usługi, które zostały należycie wykonane przez podmiot składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Usługi te muszą zostać potwierdzone dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Zamawiający nie przyzna punktów za usługi, do których nie zostały załączone dowody potwierdzające ich należyte wykonanie oraz usługi – doświadczenie podmiotów trzecich.
Wykonawca otrzyma następująca ilość punktów: 1. W odniesieniu do doradztwa prawnego:
— 1 punkt – za każdą dodatkową, wykonaną usługę (nie więcej niż trzy) obejmującą doradztwo prawne na rzecz inwestora, przy inwestycji zrealizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne o wartości co najmniej 200 000 000 PLN brutto – maksymalna liczba punktów do zdobycia: 3 punkty,
— 2 punkty – za każdą dodatkową, wykonaną usługę (nie więcej niż 3) obejmującą doradztwo prawne na rzecz inwestora, przy inwestycji dofinansowanej z funduszy UE – maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6.
Łącznie w tej kategorii maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi: 9
2. W odniesieniu do doradztwa technicznego:
— 1 punkt – za każdą dodatkową, wykonaną usługę (nie więcej niż trzy) obejmującą doradztwo na rzecz inwestora, przy inwestycji o wartości minimum 100 000 000 PLN brutto, współfinansowanej dotacją z Unii Europejskiej – maksymalna liczba punktów do zdobycia: 3 punkty,
— 1 punkt – za każdą dodatkową, wykonaną usługę (nie więcej niż 3) obejmującą doradztwo na rzecz inwestora, przy inwestycji zrealizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne – maksymalna liczba punktów do zdobycia: 3.
Łącznie w tej kategorii maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi: 6.
3. W odniesieniu do doradztwa finansowego – 2 punkty – za każdą dodatkową, wykonaną usługę (nie więcej niż 3) obejmującą doradztwo na rzecz podmiotu publicznego, przy inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie i modernizacji obiektu z zakresu gospodarki odpadami lub z zakresu oczyszczania ścieków, dofinansowanej z funduszy UE, o wartości co najmniej 200 000 000 PLN brutto – maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6.
Łącznie w tej kategorii maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi: 6
b) Przy ocenie doświadczenia Członków Zespołu oceniane będzie ich doświadczenie wskazane w wykazie osób, załączonym do wniosku wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu które uczestniczyć będą w wykonaniu niniejszego zamówienia.
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie Członków Zespołu będących potencjałem własnym podmiotu składającego wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub podmiotu trzeciego. W sytuacji udostępnienie członków zespołu przez podmiot trzeci Zamawiający wymaga załączenia do wykazu osób zobowiązania tego podmiotu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów w odniesieniu do:
1. lidera zespołu – 2 punkty – za każdą dodatkową usługę polegającą na zarządzaniu realizacją projektu inwestycyjnego oddanego do eksploatacji (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, energetyką, ciepłownictwem, oczyszczalnie ścieków) o wartości co najmniej 200 000 000 brutto PLN, realizowanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne – maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6;
— 1 punkt – za każdą usługę polegającą na zarządzaniu realizacją projektu inwestycyjnego oddanego do eksploatacji (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, energetyką, ciepłownictwem, oczyszczalnie ścieków) o wartości co najmniej 200 000 000 brutto PLN, która dofinansowana była z udziałem środków z Unii Europejskiej - maksymalna liczba punktów do zdobycia: 3;
W sytuacji gdy doświadczenie Lidera Zespołu dotyczy trzech przedsięwzięć, o których mowa powyżej realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne oraz przy współudziale środków z Unii Europejskiej - maksymalna liczba punktów wynosi 9
2. technologa - specjalisty technicznego w gospodarowaniu odpadami - 5 punktów - za każdą usługę (nie więcej niż 3) doradztwa na rzecz inwestora realizującego instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych, oddaną do eksploatacji lub będącą w fazie prac budowlanych - maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15;
— 1 punkt - za każdą usługę (nie więcej niż trzy) doradztwa na rzecz inwestora realizującego instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oddaną do eksploatacji - maksymalna liczba punktów do zdobycia: 3
Łącznie punktów do zdobycia: 18
3. doradca ds. techniczno-budowlanych - 5 punktów - za każdą usługę (nie więcej niż trzy) doradztwa na rzecz inwestora realizującego instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych oddaną do eksploatacji lub będącą w fazie prac budowlanych - maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15;
— 1 punkt - za każdą usługę (nie więcej niż trzy) doradztwa na rzecz inwestora realizującego instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oddaną do eksploatacji - maksymalna liczba punktów do zdobycia: 3 Łącznie punktów do zdobycia: 18
4. technolog - energetyk - 5 punktów - za każdą usługę (nie więcej niż 3) doradztwa na rzecz inwestora realizującego instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych oddaną do eksploatacji lub będącą w fazie prac budowlanych - maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15;
5. technolog - elektryk - 5 punktów - za każdą usługę (nie więcej niż trzy) doradztwa na rzecz inwestora realizującego instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych oddaną do eksploatacji lub będącą w fazie prac budowlanych - maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15;
6. doradca ds. księgowych - 1 punkt - za posiadanie uprawnień biegłego rewidenta, wydane na podstawie ustawy z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649 ze zm.) lub certyfikatu uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub dokumentów równoważnych - maksymalna liczba punktów do zdobycia: 1
7. doradca ds. prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska - 2 punkty - za każda usługę (nie więcej niż trzy) w zakresie doradztwa prawnego podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi, o wartości co najmniej 50 000 000 PLN brutto, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6
8. doradca ds. Unii Europejskiej i zamówień publicznych - 2 punkty - za każda usługę (nie więcej niż trzy) w zakresie doradztwa prawnego podczas realizacji co najmniej dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości co najmniej 100 000 000 PLNbrutto każde, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - maksymalna ilość punktów do zdobycia:
6 c) Ostateczna ocena punktowa doświadczenia wykonawcy i doświadczenia członków zespołu stanowić będzie sumę uzyskanych punktów.
3) Lista rankingowa wykonawców zostanie ustalona na podstawie sumy uzyskanych punktów (im wyższa liczba punktów, tym wyższa lokata wykonawcy w rankingu). W przypadku równej liczby punktów, o wyższej lokacie w rankingu decydować będzie łączna wartość inwestycji, przy których świadczone były punktowane usługi. W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości usług, tj. wykazania więcej niż 3 usługi, za które Wykonawca mógłby otrzymać punkty, Zamawiający do sumowania wartości inwestycji weźmie pod uwagę trzy pierwsze kolejno wykazane usługi spełniające wymagania dotyczące przyznania punktów opisanych w sekcji IV.1.2. litera a pkt 1, 2, 3.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty. Waga 60

2. Jakość usług. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDZ-ZZP-390-8/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.4.2015 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.4.2015 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Fundusz Spójności.
VI.3)Informacje dodatkowe

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien zawierać w szczególności: zarejestrowaną nazwę wykonawcy, zarejestrowany adres wykonawcy z numerem kodu pocztowego, telefon, fax, adres strony internetowej i poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych wykonawców. Zamawiający zaleca użycie formularza „Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”, udostępnionego przez Zamawiającego na stronie internetowej www.mpo.com.pl

2. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności w języku polskim w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Część wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać w formularzu wniosku. Dokumenty te należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część wniosku” oraz wskazać zakres zastrzeżenia w formularzu wniosku. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 84 ust.4 ustawy Pzp.
4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić następujące informacje: nazwę i adres wykonawcy oraz oznaczenie sprawy: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Świadczenie Pomocy Technicznej przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” Numer ZDZ-ZZP-390-8/15
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
6. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa, wniosek, oświadczenia lub dokumenty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy) w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

9. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie opublikuje takie wyjaśnienia na stronie internetowej www.mpo.com.pl

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym ogłoszeniem bądź w sytuacji rozbieżności postanowień ogłoszenia w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
11. Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 93 ust. 1a uPzp możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

12. Szczegółowe informacje na temat zamówienia, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.mpo.com.pl

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Pozostałe kwestie zostały szczegółowo przedstawione w dziale VI ustawy: Środki ochrony prawnej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.3.2015