Bauleistung - 91538-2021

23/02/2021    S37

Polen-Koziegłowy: Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

2021/S 037-091538

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina i Miasto Koziegłowy
Postanschrift: pl. Moniuszki 14
Ort: Koziegłowy
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-350
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Kołodziejczyk
E-Mail: izp@kozieglowy.pl
Telefon: +48 343141219
Fax: +48 343141219
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kozieglowy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Referenznummer der Bekanntmachung: RIGK. 271.08 .2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności dla gminy i miasta Koziegłowy:

— instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.,

— gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.,

— powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują odpowiednio:

a) część nr 1 – instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.;

b) część nr 2 – gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: programy funkcjonalno-użytkowe oraz SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 19 833 100.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71220000 Architekturentwurf
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina i miasto Koziegłowy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera: program funkcjonalno-użytkowy – budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu gminy i miasta Koziegłowy – instalacje fotowoltaiczne, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane R / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer naboru RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71321200 Heizungsplanung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina i miasto Koziegłowy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera: program funkcjonalno-użytkowy – montaż instalacji gruntowych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w gminie Koziegłowy oraz program funkcjonalno-użytkowy – montaż instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w gminie Koziegłowy, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik COP1 przy (A20/W10-55) wg EN 16147:2017-04 (dla pomp c. w. u) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik COP2 przy B0W35 wg EN14511 (dla pomp c.o. i c. w. u) / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer naboru RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 100-227641
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RIGK.271.08.2018
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Instalacje fotowoltaiczne (PV) – 481 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/01/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Polska Ekologia Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Piaskowa 7
Ort: Racibórz
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 47-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 139 100.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 093 422.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Roboty budowlano montażowe

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RIGK.271.08.2018
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; powietrzne pompy ciepła do c.w.u. – 23 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1.1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);

1.2) potwierdzenie wniesienia wadium (w zależności od części na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia);

1.3) wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (jednolity europejski dokument zamówienia) wg załącznika 2 do SIWZ;

1.4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; [pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie];

1.5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych wg załącznika 3 do SIWZ;

1.6) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie – dokument ustanawiający pełnomocnika.

2. Oświadczenie składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: wyszczególnionych w SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda w szczególności opisów produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego;

oraz

Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność oraz sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji. (szczegółowy opis w SIWZ).

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część nr 1 – 200 000,00 PLN, słownie: dwieście tyś. zł 00/100,

— część nr 2 – 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tyś. zł 00/100.

Wadium należy wnieść niezależnie na każdą część, w zależności od części, na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

Wykonawcom oraz innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 179 – 198 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021