Lieferungen - 91887-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Tăuții-Măgherăuș: Niederflurbusse

2021/S 037-091887

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Orașul Tăușii-Măgherăuș
Nationale Identifikationsnummer: 3627170
Postanschrift: Str. nr. 1 nr. 194
Ort: Tăuții-Măgherăuș
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Postleitzahl: 437345
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Adela Carmen Csinos
E-Mail: achizitii@tautiimagheraus.ro
Telefon: +40 262293048
Fax: +40 262293001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tautiimagheraus.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113839
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare patru autobuze urbane hybrid pentru transportul urban în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Tăuții Măgherăuș bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă” cod SMIS: 121956

Referenznummer der Bekanntmachung: 3627170_2021_PAAPD1179023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121400 Niederflurbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare patru autobuze urbane hybrid pentru transportul urban în cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Tăuții Măgherăuș bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă” cod SMIS: 121956.

În baza contractelor încheiate se urmărește achiziția de mijloace de transport public in comun (autobuze hybrid 4 buc.) în orașul Tăuții Măgheraus.

Scopul contractelor îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractul de furnizare produse cu montaj inclus ce urmează a fi atribuite, cum rezultă de altfel și din caietul de sarcini, pe toata durata derulării contractelor.

Scopul propriu-zis este achizitia de autobuze hybrid, pentru innoirea flotei de mijloace de transport persoane in orasul Tăuții Măgheraus

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor – 20 zile. Se va raspunde la clarificari o singura data, cu 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 840 074.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34121000 Busse
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Hauptort der Ausführung:

Orasul Tautii Magheraus cu toate localitățile aparținătoare, județul Maramureș

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Scopul propriu-zis este achizitia de Autobuze Hybrid, pentru innoirea flotei de mijloace de transport persoane in orasul Tăuții Măgheraus, în număr de 4 buc., pentru transportul urban, în cadrul proiectului „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORASUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ BAZATĂ PE PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ” COD SMIS: 121956

Produsele ce urmează a fi achiziționate sunt prezentate în caietul de sarcini.

Toate cele 4 autobuze urbane noi cu podea complet coborata pe toata suprafata disponibilă pentru pasagerii in picioare a autovehiculului care vor fi ofertate, trebuie sa indeplineasca obligatoriu conditia de a fi fabricate de acelasi producator si sub aceeasi marca.

Autobuzele vor indeplini toate conditiile tehnice si de siguranta pentru circulatia pe drumurile publice din Romania respectiv toate directivele, regulamentele si normele elaborate de Comunitatea Europeana care se refera la autovehicule.

Ofertantul va prezenta la termenul limita de depunere on line a ofertelor, copiile legalizate conforme cu originalul ale documentatiei de omologare a autobuzului, din care sa rezulte ca autovehiculul ofertat este omologat cu certificat de omologare de tip emis de catre R.A.R.

In cazul in care autovehiculul ofertat nu detine certificat de omologare de tip eliberat de catre R.A.R., Ofertantul trebuie sa prezinte la termenul limita de depunere on line a ofertelor, dovada faptului ca autovehiculul ofertat detine certificatul de omologare european conform directivei CE/46/2007 modificata prin CE 385/2009. Ofertantul va prezenta in aceasta situatie, in mod obligatoriu la termenul limita de depunere on line a ofertelor si o copie legalizata a certificatului de conformitate CoC (Certificate of Conformity) emis de catre producator pentru modelul de autobuz ofertat.

Daca la data licitaţiei, autobuzele au omologare de tip eliberata de autoritatile competente dintr-un stat membru al UE, omologarea de tip de catre RAR a acestora se va efectua de catre ofertantul declarat castigator, de la data semnarii contractului până la data primei livrari, pe cheltuiala si riscul său si fara a afecta graficul de livrare. Autobuzele trebuie sa fie omologate de catre RAR in scopul obtinerii cartii de identitate si a certificatului de inmatriculare. Pentru aceasta ofertantul va include in pret plata tuturor taxelor necesare conform legislatiei romane in vigoare tinand cont că livrarea se va face DDP la sediul Primăriei Orașului Tăuții Măgherăuș, str. 1 nr. 194, jud. Maramureș, in conditiile INCOTERMS 2000.

Neobtinerea omologarii de tip emisă de catre RAR in termenul maxim ofertat, va conduce aplicarea de penalităţi conform secţiunii Penalizări.

Toate conditiile tehnice minime obligatorii ce trebuie indeplinite sunt mentionate in caietul de sarcini.

Valoarea totală estimată a contractului este: 4.840.074 RON, fără TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.2. Termenul de livrare reprezinta 10 % din pondere si se acorda astfel: Pentru livrarea până la 240 zile de la semnarea contractului se acorda 10 puncte Pentru livrarea între 241 și 300 de zile de la semnarea contractului se acorda 7 puncte Pentru livrarea între 301 și 365 de zile de la semnarea contractului se acorda 3 puncte Nu se accepta livrarea peste 365 de zile. Termenul de livrare pentru care oferta sa fie conforma nu poate sa depaseasca 365 zile. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.1. Perioada de garanţie generală a autobuzelor. P = (N - Nmin.) x Pmax./(Nmax. - Nmin.) unde: Nmax. = 60, este numărul maxim de luni de garanție posibil a fi oferite, pentru care se obține punctajul maxim, Pmax. = 10 puncte Nmin. = 24, este numărul minim de luni de garanție posibil a fi oferite, pentru care se obține punctajul minim, Pmin. = 0 puncte N = numărul de luni de garanție oferite P = punctajul obținut. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.3. Consumul de combustibil conform SORT 2 Hybrid reprezintă 10 % din pondere și se acordă astfel: Consumul de combustibil - Ccb – conform test SORT 2 (litri/100km). Pentru valoarea minima a Ccbmed se acorda punctajul maxim, respectiv 10 puncte. Pentru alte valori, punctajul va fi egal cu: P Ccbmedn = (Ccbmedmin / Ccbmedn) x 10, unde: Ccbmedmin - consumul de combustibil mediu cel mai mic dintre toate ofertele prezentate, conform SORT 2, Ccbmed n - consumul de combustibil mediu conform SORT 2 al ofertei n Pentru calcularea punctajului ce se va acorda fiecărui ofertant comisia de evaluare va compara consumurile de combustibil obţinute în urma testului SORT 2. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORASUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ BAZATĂ PE PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ” COD SMIS: 121956, Contract de finantare nr. 4266 / 15.05.2019, POR 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORASUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ BAZATĂ PE PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ” COD SMIS: 121956, Contract de finantare nr. 4266 / 15.05.2019, POR 2014-2020.

Clauză suspensivă / rezolutorie:

Executarea contractului de achiziţie publică, în integralitatea lui, de către părţile semnatare este c... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1

Ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Modalitati de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

Operatorii economici (lider de asociere/asociat/ofertant/subcontractant/tert sustinator) vor completa si prezenta DUAE cu informatiile aferente situatiilor lor in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE trebuie sa prezinte si accordul de asociere sau acordul de subcontractare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorul economic clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

 certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii:

 Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului deadministrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ca au puetere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator/act constitutiv;

 Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 alin 2, art 167 alin 2 art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

 Alte documente edificatoare, dupa caz.

Autoritatea contractanta accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art.164,165 si 167, orice document considerat edificator din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul este stabilit, cum ar fi certificate,caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati componente din tara respectiva.

În cazul în care în tara de origine sau tara în care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164,165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere,o declaratie autentica data în fata unui notar,a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Cerinta nr. 2

Operatorul economic (ofertantul/liderul asocierii/asociatul/tertul sustinator/subcontractantul) nu trebuie sa fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii:

Operatorul economic (ofertantul/liderul/asociatul/tertul sustinator/subcontractantul) vor prezenta formularul DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla in nici una dintre situatiile prevazute la art 59 si art 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorul economic clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 58-63 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Dumitru Marinescu – primar; Pop Călin Dumitru – viceprimar; Bîndilă Călin-Ioan – secretar; Motica Elena Ioana - Șef serviciu financiar-contabil; Consilieri locali – Anton Ardelean, Bocuţ Ancuţa, Butean Călin Florin, Cadar Ioan-Cristian, Câmpan Cosmin Călin Toma, Gaie Nicolae Marin, Mărieș Bogdan Ioan, Miholca Anamaria Cecilia, Lauran Marin Florin, Popp Viorel, Rațiu Călin, Rus Vasile, Vakon Diana Renata

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele susmentinate. De asemenea aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant//tert sustinator declarat in oferta.

In situatia in care operatorul economic (ofertantul/liderul/asociatul/tertul sustinator/subcontractantul) se afla intr-un dntre situatiile prevazute la art 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta sa fiind respinsa

Situațiile pentru care care există probabilitatea să fie generatoare de conflict de interese includ, dar fără a se limita la:

a. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a:

i. persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al Ofertantului, al Terților Susținători sau al Subcontractanților propuși sau

ii. persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanți, Terți Susținători sau Subcontractanților propuși;

b. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea, inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanţi, Terţi Susţinători ori Subcontractanților propuşi;

c. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane despre care se constată că sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau că se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d. atunci când Operatorul Economic participant la procedura are:

i. drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare ori

ii. drept acționari sau asociați care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală,persoane care sunt: soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea, inclusiv, ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii auxiliare achiziţiei implicat în procedura de atribuire;

e. atunci când Ofertantul a nominalizat, printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului, persoane care:

i. sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea, inclusiv,

ii. se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Autorității Contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie.

Operatorii Economici trebuie să fie în măsură să dovedească, în orice moment pe parcursul procedurii că implicarea lor în pregatirea procedurii de atribuire nu ar putea denatura concurența.

În scopul prevenirii, identificării și remedierii în mod eficient a conflictelor de interese care pot apărea pe durata derularii procedurii de atribuire, pentru a evita orice denaturare a competiției și pentru a asigura tratament egal tuturor Operatorilor Economici, numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul Autorității Contractante și al furnizorilor de servicii auxiliare precum și al persoanelor implicate în procedură sunt cele specificate în FDA.

Prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere care afectează reputația profesională a Operatorului Economic sau a persoanei membru(i) ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere, decizie sau control al Operatorului Economic,inclusiv sau prin extindere, persoane care au fost supuse unei proceduri judiciare de investigaţie,pentru abateri, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartelîn scopul trucării licitaţiilor sau încălcării de drepturi de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, demonstrabile cu mijloace adecvate de probă, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative.

1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română,urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

2. Informatii pentru sustinerea privind capacitatea tehnica si profesionala:

In baza prevederilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice, sustinerea privind capacitatea tehnica si profesionala se va demonstra astfel: ART. 182 (1) Operatorul economi... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sa aiba o valoare de minim 9.600.000 lei

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile privind cifra de afaceri globală pentru anii: 2018, 2019, 2020. Totodată ofertanții vor arăta care este media globală a cifrei de afaceri pentru acesti trei ani. În cazul în care cifra de afaceri este deteminată în orice altă monedă decăt RON, ofertanții vor avea în vedere cursul mediu anual – pentru 2018, 2019, 2020, RON/Valută, pentru indicarea cifrei de afaceri globale pentru cei trei ani, ulterior indicând valoarea mediei glodale a cifrei de afaceri. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor și aplicarea criteriului de selecție: - prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor de situații financiare din care rezultă cifra de afaceri glodală – bilanțul contabil pentru anii 2018, 2019, respectiv 2020. Bilanțul contabil va fi depus cu dovada comunicării acestuia către organele competente. - prezentarea oricăror alte documente relevante din care comisia de evaluare poate determina cifra de afaceri globală pentru anii 2018,2019, repectiv 2020.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul va prezenta lista principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Ofertantul va face dovada că a furnizat în ultimii 3 ani produse similare (de natură și complexitate similară/comparabilă cu produsele care fac obiectul contractului: – autobuze hybrid sau autobuze cu motorizare clasică, cu o valoare de minim 4.840.074 RON, fără TVA, la nivelul a maxim 4 contracte. Produsele trebuie să fi fost livrate în ultimii 3 ani, calculaţi prin raportarea la data limită de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

La nivelul DUAE se vor preciza următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, tipul produselor furnizate, perioada (inclusiv data încheierii contractului). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care vor fi solicitate ofertantului clasat pe locul I de către comisia de evaluare sunt certificate/ documente, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar (ex.: certificate de predare-primire/ PV de recepţie/ certificate constatatoare/ recomandări/ certificări de bună execuție, etc.). Documentele prin care se confirmă livrarea de produse similare, respectiv certificate/ documente emise sau contrasemnate de către clientul beneficiar public sau privat, care să conțină informații din care să rezulte faptul că au fost efectuate în conformitate cu obligaţiile contractuale, urmează să fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor referitoare la experienţa similară se va utiliza cursul de referinţă dintre leu şi monedă ţării de origine a ofertantului stabilit de Banca Naţională a României. Conversia leu-valută se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR aferent fiecărui an în parte (2018-2020).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Clauză suspensivă / rezolutorie:

Executarea contractului de achiziţie publică, în integralitatea lui, de către părţile semnatare este condiţionată de contractul de finanţare încheiat cu autoritatea de management pentru proiectul „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ORASUL TAUTII MAGHERAUS BAZATA PE PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA”COD SMIS: 121956, NR.CONTACT DE FINANȚARE: 4266 / 15.05.2019 REGIO - PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 - AXA PRIORITARĂ 3, P.I. 3.2.

În ipoteza în care, indiferent de motive, contractul de finanţare cu autoritatea de management se va rezilia, achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, după primirea notificării din partea autorităţii de management cu privire la neacordarea finanţării, derularea contractului devenind imposibilă.

Executarea contractului este suspendată până la momentul emiterii de catre achizitor a ordinului administrativ de începere a furnizarii produselor, moment la care fondurile nec... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/03/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/03/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

In conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si a normelor de aplicare HG 395 / 2016 - Comisia de evaluare si expertii cooptati, persoanele desemnate de ANAP pentru verificarea ex-ante daca este cazul., etc.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Criteriul de atribuire a contractului este “Cel mai bun raport calitate-pret”. Punctajul total se calculează însumând Punctajul pentru factorul de evaluare “Pretul total al ofertei”, Punctajul pentru factorul “Perioada de garanţie a autobuzelor”, Punctajul pentru factorul de evaluare “Termen de livrare” și Punctajul pentru factorul de evaluare “Consumul de combustibil”. Punctaj maxim 100 puncte. Va castiga oferta cu punctajul cel mai mare obtinut.

Modalitatea de departajare a ofertelor: În cazul in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj total departajarea ofertelor se va realiza in functie de punctajele acordate caracteristicilor tehnice si functionale, fiind declarata castigatoare oferta care a obtinut punctaj maxim pentru acest factor de evaluare. Daca si acestea sunt egale, autoritatea contractanta va realiza departajarea prin diferentierea punctajelor ofertate pentru factorul de evaluare “Termen de livrare”. Daca si acestea sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, in SEAP, situatie in care ofertele castigatoare vor fi desemnate prin reintocmirea clasamentului in ordinea crescatoare a preturilor reofertate.

Operatorii economici vor accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Autoritatea contractanta va acorda un avans de maxim 30 % la solicitarea furnizorului, în condițiile H.G. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice.

Plata avansului se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de avans, cu condiția prezentării instrumentului de garantare.

Deoarece procedura este online, corespondenţa cu ofertanţii va avea loc prin intermediul S.E.A.P. ataşat la anuntul de participare atât eventualele solicitări de clarificări, cât şi răspunsul ofertantului. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Deoarece procedura este online, corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul S.E.A.P., atasat la anuntul de participare atat eventualele solicitari de clarificari, cat si raspunsul ofertantului. Pentru deschiderea fisierelor postate in S.E.A.P. cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.

Toate documentele ofertei vor fi semnate electronic de reprezentantul legal/imputernicitul acestuia cu conditia prezentarii actului de imputernicire cu privire la acest lucru.

In cazul documentelor depuse de un eventual subcontractant la oferta, acestea vor fi semnate electronic sau de reprezentantul legal al subcontractantului declarat sau de un imputernicit desemnat de subcontractant prin actul de imputernicire cu privire la semnarea electronic a acestora.

In cazul unei oferte depuse in asociere, documentele vor fi semnate electronic fie de reprezentatii legali ai fiecarui operator economic care face parte din asociere fie de imputernicitul unuia dintre operatorii economici participanti la asociere cu conditia ca acesta sa detina imputernicire in acest sens.

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021