Lieferungen - 91923-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Bukarest: Netzwerkserver

2021/S 037-091923

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală Anticorupție
Nationale Identifikationsnummer: 14838148
Postanschrift: Str. Ştirbei Vodă nr. 79-81
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010106
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Viorel Alexandru
E-Mail: valexandru@pna.ro
Telefon: +04 0372698088
Fax: +04 0372698040
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pna.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113897
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Soluție unificată de comunicare și colaborare în cadrul proiectului „Combaterea Criminalității și a Corupției, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021”

Referenznummer der Bekanntmachung: 14838148_2021_PAAPD1176062
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48821000 Netzwerkserver
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea unei soluții unificate de comunicare și colaborare.

Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi achiziționate echipamente hardware, licențe software, servicii instalare și configurare pentru întreaga soluție ofertată

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 610 550.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32550000 Fernsprechausrüstung
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
64215000 Internet-Telefondienste
64216000 Elektronische Nachrichten- und Informationsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Str. Ştirbei Vodă nr. 79-81, sector 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Soluții unificate de comunicare și colaborare. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi achiziționate echipamente hardware, licențe software, servicii instalare și configurare pentru întreaga soluție ofertată

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata asigurare servicii update software, suport și mentenanță pentru licențele de la punctul 5.6 – „Caracteristici tehnice sistem de comunicare și colaborare”. / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Capitolul 50.08 „Fonduri externe nerambursabile”.

Capitolul 61.08 „Ordine publică şi siguranță națională”.

— 15 % – art. 58.31.01 cofinanţare naţională;

— 85 % – art. 58.31.02 finanțare externă nerambursabilă aferentă Mecanismului Financiar Norvegian.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabil la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz;

5. operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) vor prezenta o declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 3 din sectiunea „Formulare” din documentatia de atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.

Documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de achiziţie publică sunt:

— Scarlat Madalina – procuror şef adjunct;

— Brincus Constantin Ioan – manager economic;

— Tonigaru Alina Georgeta – consilier juridic;

— Alexandru Viorel Radu – sef Serviciu investitii, achizitii si administrativ;

— Vârlan Costin – procuror șef Serviciul cooperare internationala si programe;

— Sterea Corneliu – sef birou IT.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere in limba romana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generala. Operatorul economic trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), a realizat o cifră de afaceri globală de minimum 3 000 000 RON fără TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt bilanturile inregistrate la autoritatile competente, declaratii sau extrase bancare, situatii financiare, alte documente edificatoare.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorul economic trebuie să aibă o experiență similară privind furnizarea în ultimii trei ani, împliniți la data termenului-limită pentru depunerea ofertei, de produse/servicii similare, (livrarea și instalarea de sisteme informatice, echipamente hardware, produse software) produsele enumerate sunt cu titlu de exemplu, la nivelul a unul până la maximum cinci contracte, în valoare cumulată minimă de 1 500 000 RON (fără TVA).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei se vor prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasament, la solicitarea autoritatii contractante. Indeplinirea cerintei va fi probata prin prezentarea de documente/certificate edificatoare (document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, proces-verbal de receptie fara obiectii sau alte documente) din care sa rezulte livrarea si instalarea de produse similare/servicii similare. Documentele probante se vor prezenta corelat cu contractele mentionate in lista principalelor livrari.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/04/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/04/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Potențiali ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene – DG creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către autoritatea contractantă în FDA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitari de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: DNA – Serviciul investiții, achiziții și administrativ
Postanschrift: Str. Ştirbei Vodă nr. 79-81, sector 1
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 010106
Land: Rumänien
E-Mail: anticoruptie@pna.ro
Telefon: +40 213127391
Internet-Adresse: www.pna.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021