Lieferungen - 91931-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Sibiu: Tischcomputer

2021/S 037-091931

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Sibiu
Nationale Identifikationsnummer: 4270740
Postanschrift: Str. Samuel Brukenthal nr. 2
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550178
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Rodica Bogdan
E-Mail: codruta.sirbu@sibiu.ro
Telefon: +40 269208886
Fax: +40 269208813
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sibiu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113922
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție echipamente IT și software pentru proiectul: „Creștere capacitate medicină de urgență pediatrică în spațiile existente – Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu“ lotul nr. 1 – achiziția de software și hardware pentru conectare aparatură de laborator la rețeaua informatică integrată a spitalului pentru proiectul creștere capacitate medicină de urgență pediatric [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 4270740_2021_ PAAPD1178221
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213300 Tischcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de furnizare de produse avand ca obiect: Achiziție echipamente IT și software pentru proiectul: „Creștere capacitate medicină de urgență pediatrică în spațiile existente – Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu“.

— Lotul nr. 1 – achiziția de software si hardware pentru conectare aparatura de laborator la reteaua informatica integrata a spitalului pentru proiectul creștere capacitate medicină de urgență pediatrică în spațiile existente;

— Lotul nr. 2 – achiziția de calculatoare cu sisteme de operare si multifunctional profesional pentru proiectul creștere capacitate medicină de urgență pediatrică în spațiile existente.

Se vor respecta cerintele specifice din caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 102 871.10 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOTUL NR. 2 – ACHIZIȚIA DE CALCULATOARE CU SISTEME DE OPERARE SI MULTIFUNCTIONAL PROFESIONAL PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Hauptort der Ausführung:

MUNICIPIUL SIBIU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOTUL NR. 2 – ACHIZIȚIA DE CALCULATOARE CU SISTEME DE OPERARE SI MULTIFUNCTIONAL PROFESIONAL

Valoare estimata – 56.891,10 RON (fara TVA), respectiv:

— Multifunctional profesional A3 (1 buc) = 16.345,91 lei

— Multifunctional profesional A4 (1 buc)= 16.345,91 lei

— Calculator cu sisteme de operare 4 buc x 6.049,82 RON = 24.199,28 lei

Durata contractului: 4 luni, de la data semnării acestuia de către ambele părţi

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului:

— maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 56 891.10 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programului Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale “, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOTUL NR. 1 – ACHIZIȚIA DE SOFTWARE SI HARDWARE PENTRU CONECTARE APARATURA DE LABORATOR LA RETEAUA INFORMATICA INTEGRATA A SPITALULUI PENTRU PROIECTUL CREȘTERE CAPACITATE MEDICINĂ DE URGENȚĂ PEDIATRICĂ ÎN SPAȚIILE EXISTENTE

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48180000 Medizinsoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Sibiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LOTUL NR. 1 – ACHIZIȚIA DE SOFTWARE SI HARDWARE PENTRU CONECTARE APARATURA DE LABORATOR LA RETEAUA INFORMATICA INTEGRATA A SPITALULUI

Valoare estimata – 45.980,00 RON (fara TVA)

Durata contractului: 4 luni, de la data semnării acestuia de către ambele părţi

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului:

— maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 45 980.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programului Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale “, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii NU trebuie să se regăseascăîn situatiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia deatribuire.

Persoanele implicate in procesul de evaluare si decizie sunt:

Primar – Fodor Astrid Cora

Administrator public - Ioana Leca

Viceprimar – Corina Bokor

Director Directia Investitii - Monica Dancu

Sef Serviciul Investitii si proceduri achizitii publice - Codruta Sirbu

p.Director Economic – Claudia Trimbitas

Sef Serviciul Juridic Contencios si Registru Agricol – Andreea Maria Patachi

Sef Birou Proiecte cu Finantare Internationala – Alexandra Dinca

Birou Proiecte cu Finantare Internationala – Alina Ioana Stefan

Directia investitii – Rodica Bogdan

Spitalul Clinic de Pediatrie – Simona Paraschiva Sofariu

Spitalul Clinic de Pediatrie – Alina Mihaela Cozac

Spitalul Clinic de Pediatrie – Mircea Ghirisan

Spitalul Clinic de Pediatrie – Lucica Pop

In situatia in care forma de organizare a operatorului economic, participant la procedura de achizitie in calitate de ofertant, tert sustinator, sau subcontractant, este societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator, operatorul economic are obligatia de a prezenta, odata cu DUAE, o Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantantului legal cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, in cf. cu art. Art. 53, alin (2) si (3) din Legea 98 din 2016, actualizata.

Documentele de confirmare privind indeplinirea celor asumate prin DUAE, se vor solicita ofertantului dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor prezenta:

1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatoruleconomic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale,la bugetul general consolidat.

2. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local. (Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediilesecundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata).

Persoane juridice / fizice straine vor prezenta: orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in careacestia sunt rezidenti, prin care sa doveseasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurarisociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere alrespectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cumrezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limbadecat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente denatura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara de rezidenta, sa reiasa caoperatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca arecapacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasatpe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatatortrebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

Initial, operatorul economic completeaza DUAE, urmand ca certificatul ONRC sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limbadecat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare 1.Cerinta obligatorie: Informatii privind subcontractantii: Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze,procentul indeplinit de acestia si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. 2.Cerinta obligatorie: Informatii privind tertii sustinatori În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata decatre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurilenecesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din parteatertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuiade catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vorasigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament,În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asiguraautoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati peparcursul derularii contractului, 3.Cerinta obligatorie: Informatii privind asociatii Asociatul/asociatii vor prezenta aceleasi documente solicitate la cap. III.2.–CONDITII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere, cumentiunea ca cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Totodata,se va prezenta acordul de asociere, din care sa reiese cine este liderul asocierii precum si detalierea obligatiilor fiecarui membru al asocierii si procentul care revine fiecaruia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de catre subcontractant/subcontractanti si/sau terti sustinatori si/ sau asociat/asociati in conformitate cuprevederile art. 193 alin. 1 si alin. 3 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate inDUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/acordurile desubcontractare si/sau angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catretertul sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia si /sau acordul de asociere (dupa caz) Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul/acordurile de subcontractare, angajamentul tertului/tertilor,acordul /acordurile de asociere vor fi solicitate doar ofertantului declarat clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit lafinalizarea evaluarii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/03/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/11/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/03/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertantii au obligatia de a depune odata cu DUAE: Formularul 1 – Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021