Lieferungen - 91962-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Bukarest: Dieselkraftstoff

2021/S 037-091962

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București
Nationale Identifikationsnummer: 28412052
Postanschrift: Str. Libertății nr. 18
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050706
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Andreea Pricu
E-Mail: andreea.pricu@plmb.ro
Telefon: +40 215391414
Fax: +40 215391509
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plmb.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113929
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Carburant auto

Referenznummer der Bekanntmachung: 2841205220202001051
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134200 Dieselkraftstoff
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare carburant auto – benzină fără plumb CO 95/motorină Euro 5/GPL auto/benzină fără plumb CO superioară.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: cu 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea/entitatea contractantă răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 770 600.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Stațiile de distribuție ale contractantului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare carburanți auto pe bază de carduri astfel:

— cantitatea minimă pentru o lună – benzină fără plumb 2 000 litri/motorină 4 000 litri/GPL auto 1 litru/benzină fără plumb CO superioară 1 litru;

— cantitatea maximă pentru o lună – benzină fără plumb 3 500 litri/motorină 5 500 litri/GPL auto 8 000 litri/benzină fără plumb CO superioară 200 litri;

— cantitatea minimă pentru cel mai mare contract subsecvent (patru luni) – benzină fără plumb 8 000 litri/motorină 16 000 litri/GPL auto 4 litri/benzină fără plumb CO superioară 4 litri;

— cantitatea maximă pentru cel mai mare contract subsecvent (patru luni) – benzină fără plumb 14 000 litri/motorină 22 000 litri/GPL auto 32 000 litri/benzină fără plumb CO superioară 800 litri;

— cantitatea minimă a acordului-cadru (24 de luni) – benzină fără plumb 48 000 litri/motorină 96 000 litri/GPL auto 24 litri/benzină fără plumb CO superioară 24 litri;

— cantitatea maximă a acordului-cadru (24 de luni) – benzină fără plumb 84 000 litri/motorină 132 000 litri/GPL auto 192 000 litri/benzină fără plumb CO superioară 4 800 litri.

Oferta financiară se elaborează și se evaluează având în vedere cantitatea și valoarea estimată maximă a acordului-cadru, respectiv pentru 24 de luni. Această valoare va fi cea criptată în SEAP la rubrica specifică propunerii financiare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Discount-ul minim acceptat este de 5 %. Ofertele care prezintă un discount mai mic sunt declarate neconforme. Clasamentul ofertelor se va stabili prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obținute, prin însumarea punctajului obținut pentru factorul „prețul ofertei” cu punctajul obținut pentru factorul „discount”, oferta câștigătoare fiind cea clasată pe primul loc, respectiv cu cel mai mare punctaj. / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Pretul ofertei / Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerință: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerință: operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători/subcontractanți) au obligația completării și încărcării în SEAP a unei Declarații pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-59 din Legea nr. 98/2016 (Formular 6 din secțiunea „Formulare”).

În ceea ce privește organizarea, derularea, finalizarea procedurii de atribuire, persoanele cu funcție de decizie în cadrul instituției sunt:

— Daniel Rășică – director general;

— Liviu Nedelcu – director general adjunct;

— Marius Florin Legea – director executiv, Direcția economică;

— Horia Scarlat – director executiv, Direcția contencios, registratură și logistică;

— Adrian Bratu – director executiv adjunct, Direcția contencios, registratură și logistică;

— Iulia Georgiana Tudor – șef Serviciu contencios, legalitate acte și îndrumare juridică;

— Corina Dumitru – șef Serviciu financiar-contabilitate;

— Andreea Luminița Pricu – șef Serviciu achiziții, investiții, derulare contracte;

— Laurian Nicolae Taifas – șef Serviciu logistică.

Cerință:

— persoane juridice/fizice române – operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

— persoane juridice/fizice străine – documente echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/05/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Documentația de atribuire este afișată în SEAP, www.e-licitatie.ro

Documentul DUAE se configurează de autoritatea contractantă direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire si se atașează automat de către sistem la respectiva documentație. Operatorii economici participanți la procedurile de atribuire vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul achiziții, investiții, derulare contracte
Postanschrift: Bulevardul Libertății nr. 18, bl. 104, sector 5
Ort: București
Postleitzahl: 050706
Land: Rumänien
E-Mail: andreea.pricu@plmb.ro
Telefon: +40 215391414
Fax: +40 215391509
Internet-Adresse: www.plmb.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021