Lieferungen - 92006-2021

23/02/2021    S37

Nederland-Leeuwarden: Computeruitrusting en -benodigdheden

2021/S 037-092006

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Leeuwarden
Nationaal identificatienummer: 50042688
Postadres: Postbus 21000
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8900 JA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marielle Pouwels
E-mail: inkoop@leeuwarden.nl
Telefoon: +31 587505482
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.leeuwarden.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=167544
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=167544
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering ICT-werkplekapparatuur, smartphones, tablets, accessoires en dienstverlening

Referentienummer: Z231499-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De afdeling ICT van de gemeente Leeuwarden levert verschillende ICT diensten aan de gemeente Leeuwarden maar ook aan een aantal gemeentes en overheidsinstellingen binnen de Provincie Fryslân. In 2019 is er een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van ICT-werkplekapparatuur. Deze overeenkomst is expireert per 1.4.2021, daarom beoogt gemeente Leeuwarden middels deze Openbare Europese aanbesteding opnieuw één leverancier te selecteren voor het op afroep leveren van ICT werkplek apparatuur, mobiele devices en bijbehorende dienstverlening.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
30230000 Computerapparatuur
30231000 Computerschermen en -consoles
30231300 Beeldschermen
32250000 Mobiele telefoons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De afdeling ICT van de gemeente Leeuwarden levert verschillende ICT diensten aan de gemeente Leeuwarden maar ook aan een aantal gemeentes en overheidsinstellingen binnen de Provincie Fryslân. In 2019 is er een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van ICT-werkplekapparatuur. Deze overeenkomst is expireert per 1.4.2021, daarom beoogt gemeente Leeuwarden middels deze Openbare Europese aanbesteding opnieuw één leverancier te selecteren voor het op afroep leveren van ICT werkplek apparatuur, mobiele devices en bijbehorende dienstverlening.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2021
Einde: 31/05/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee x optioneel een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/04/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/04/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Leeuwarden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021