Lieferungen - 92014-2021

23/02/2021    S37

Polska-Toruń: Implanty chirurgiczne

2021/S 037-092014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Batorego 17/19
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@med.torun.pl
Tel.: +48 566100319
Faks: +48 566100306/+48 566557530
Adresy internetowe:
Główny adres: www.med.torun.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa implantów neurochirurgicznych.

II.1.2)Główny kod CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

— implanty,

— klin/płytka śruba blokująca klatki między trzonowe szyjne płytka szyjna płytka śruba/śruba rewizyjna,

— klatka międzytrzonowa klatka śruby stabilizacja przeznasadowa metodą przezskórną,

— śruba bloker pręt igła do nakłucia trzonu drut prowadzący stabilizacja przeznasadowa metodą na otwarto odcinka piersiowo-lędźwiowego śruba bloker pręt pręt do docięcia system do miniinwazyjnej stabilizacji trójkorówkowej odcinka lędźwiowego,

— śruba bloker pręt system stabilizacji złamań osteoporotycznych w uzupełnieniu przeskórnej stabilizacji transpedikularnej,

— śruba bloker pręt drut prowadzący kaniula do cementu zestaw: cement kostny z mieszalnikiem zestaw strzykawek do podawania cementu zestaw adapterów – standard luer system przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, tytanowy, bezdrutowy,

— śruby do przezskórnej stabilizacji krzyżowo-biodrowej klatki do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia plif/tlif. klatki anatomiczne umożliwiające lordotyzację segmentu ruchowego kręgosłupa cementowy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 961 814.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184100 Implanty chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

— implanty,

— klin/płytka śruba blokująca klatki między trzonowe szyjne płytka szyjna płytka śruba/śruba rewizyjna,

— klatka międzytrzonowa klatka śruby stabilizacja przeznasadowa metodą przezskórną,

— śruba bloker pręt igła do nakłucia trzonu drut prowadzący stabilizacja przeznasadowa metodą na otwarto odcinka piersiowo-lędźwiowego śruba bloker pręt pręt do docięcia system do miniinwazyjnej stabilizacji trójkorówkowej odcinka lędźwiowego,

— śruba bloker pręt system stabilizacji złamań osteoporotycznych w uzupełnieniu przeskórnej stabilizacji transpedikularnej,

— śruba bloker pręt drut prowadzący kaniula do cementu zestaw: cement kostny z mieszalnikiem zestaw strzykawek do podawania cementu zestaw adapterów – standard luer system przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, tytanowy, bezdrutowy,

— śruby do przezskórnej stabilizacji krzyżowo-biodrowej klatki do stabilizacji międzytrzonowej z dojścia plif/tlif. klatki anatomiczne umożliwiające lordotyzację segmentu ruchowego kręgosłupa cementowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin ważności produktu / Waga: 5
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 233-574531
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa implantów neurochirurgicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Johnson & Johnson Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Iłżecka 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-135
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 961 814.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 046 751.12 PLN / Najdroższa oferta: 1 046 751.12 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia, że oferowane implanty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie zobowiązany będzie do przedłożenia następujących dokumentów:

a) opisów lub katalogów lub ulotek bądź folderów oferowanych przez Wykonawcę towarów;

b) szczegółowe dokumenty i oświadczenia o rodzaju materiałów oraz dokładnego składu (min, zawartości pierwiastków) z jakiego są wykonane poszczególne elementy oferowanych implantów – produktu

Wadium

1. Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9 600,00 PLN,

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021