Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lieferungen - 92188-2021

23/02/2021    S37

България-София: Полицейски униформи

2021/S 037-092188

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1301
Държава: България
Лице за контакт: Светослав Казаков
Електронна поща: SPKazakov@mvr.bg
Телефон: +359 29822081
Факс: +359 29823010
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/dussd/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5606
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на полицейски униформи — костюми, специални, летни, за служителите на ГДПБЗН

II.1.2)Основен CPV код
35811200 Полицейски униформи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмета на поръчката е доставка на полицейски униформи — костюми, специални, летни, за служителите на ГДПБЗН — 10 000 бр.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 450 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, Централни вещеви складове на МВР

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на полицейски униформи — костюми, специални, летни, за служителите на ГДПБЗН — 10 000 броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 188-453435
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5785р-5020
Наименование:

Доставка на полицейски униформи — костюми, специални, летни, за служителите на ГДПБЗН

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/02/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Аполо“ ООД
Национален регистрационен номер: 121193258
Пощенски адрес: бул. „Никола Вапцаров“ № 29, вх. Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: production@apolo.bg
Телефон: +359 28680157
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Техномат-Меркурий“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 817061738
Пощенски адрес: Бойката
Град: Габрово
код NUTS: BG322 Габрово
Пощенски код: 5300
Държава: България
Електронна поща: technomat@abv.bg
Телефон: +359 66805574
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Краси Стил 8“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204995748
Пощенски адрес: ул. „Цар Калоян“ № 142А
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: krasi_style8@abv.bg
Телефон: +359 887521449
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лортън“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 113560391
Пощенски адрес: бул. „Цветан Лазаров“ № 18, вх. 3, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Електронна поща: lortonet@abv.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 450 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 450 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Общата стойност на обществената поръчка, посочена в раздел II.1.7) и раздел V.2.4), е прогнозната стойност на поръчката, тъй като към момента на сключване на рамковото споразумение с потенциалнитe изпълнители възложителят не може да предвиди стойността на индивидуалните договори, които ще бъдат възложени през срока на действие на рамковото споразумение.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/02/2021