Lieferungen - 92288-2021

23/02/2021    S37

Slovensko-Bardejov: Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov

2021/S 037-092288

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Malt - BJ s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 48102296
Poštová adresa: J. Grešáka 2877/22
Mesto/obec: Bardejov
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 085 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Patrik Vilček
E-mail: 52patrik52@gmail.com
Telefón: +421 918323598
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://emem.eranet.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18556
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Podnikateľská činnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Mini pivovar

II.1.2)Hlavný kód CPV
42213000 Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup technológie Mini pivovaru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bardejov

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je nákup technológie Mini pivovaru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačný program Výskum a inovácie, kód projektu v ITMS2014+: 313031F945

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 025-058567
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Dôvodom zrušenia je technický problém na strane verejného obstarávateľa, na základe ktorého nedošlo k uverejneniu súťažných podkladov v profile, čím sa neumožnil ich prístup v súlade so zákonom.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/02/2021