Lieferungen - 92322-2021

23/02/2021    S37

România-Bucureşti: Autovehicule

2021/S 037-092322

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Electorală Permanentă
Număr naţional de înregistrare: 16460641
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Persoană de contact: Cristian Catichi
E-mail: bogdan.iorga@roaep.ro
Telefon: +40 213100769
Fax: +40 213101386
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.roaep.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Instit. admin. autonomă
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare autovehicule

Număr de referinţă: 63
II.1.2)Cod CPV principal
34100000 Autovehicule
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de autovehicule. Produsele sunt necesare desfășurării activității AEP în conformitate cu prevederile HG 1013/2018.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 11-a zi inainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 3 830 517.08 RON / Cea mai ridicată ofertă: 3 830 517.08 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția a 52 autovehicule. Produsele sunt necesare desfășurării activității AEP în conformitate cu prevederile HG 1013/2018.

Estimări ale cantităților minime și maxime acord-cadru: cantitate minima: 27 buc., cantitate maxima: 52 buc.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 11-a zi inainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. Termenul maxim de livrare acceptat de către achizitor este de 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului. Pentru ofertele ce contin o perioada de livrare de 120 de zile, va fi acordat punctajul de 0,01 puncte. Ofertele ce conțin o perioada de livrare mai mare de 120 de zile, vor fi considerate neconforme. Termenul minim de livrare acceptat de către achizitor este de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului. Ofertele ce conțin o perioada de livrare mai mică de 30 de zile, nu vor fi punctate suplimentar (pentru ofertele care oferteaza 30 de zile de livrare sau mai putin, se va acorda punctajul maxim). / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 224-549945
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61
Titlu:

Furnizare autovehicule

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Meridian Nord
Număr naţional de înregistrare: 29300928
Adresă: Str. Turnu Măgurele nr. 52-62, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041711
Țară: România
E-mail: elena.radu@meridiangrup.ro
Telefon: +40 746261128
Fax: +4 0213019014
Adresă internet: www.automeridian.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 830 520.90 RON
Oferta cea mai scăzută: 3 830 517.08 RON / Cea mai ridicată ofertă: 3 830 517.08 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Autoritatea Electorală Permanentă – Direcția generală juridică și resurse umane
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: liliana.parle@roaep.ro
Telefon: +40 213100761
Fax: +40 213100761
Adresă internet: www.roaep.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021