Lieferungen - 92368-2021

23/02/2021    S37

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne

2021/S 037-092368

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 250-623767)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
E-mail: przemyslaw.pawlowski@bgk.pl
Tel.: +48 225998048
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, wdrożenie, serwis i integracja systemu Host2Host dla klientów Banku Gospodarstwa Krajowego

Numer referencyjny: DZZK/155/DBT/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy, wdrożenia, serwisu i integracji systemu Host2Host (systemu H2H).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 250-623767

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/03/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: