Lieferungen - 92376-2021

23/02/2021    S37

Polen-Warschau: Chipkarten

2021/S 037-092376

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 249-620000)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postanschrift: ul. Szamocka 3, 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-748
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zamówień Publicznych
E-Mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telefon: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.zus.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.zus.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup kart kryptograficznych z hybrydowym interfejsem do autoryzacji pracowników Zakładu w systemach ZUS

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30162000 Chipkarten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 249-620000

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.1
Anstatt:

Zakup kart kryptograficznych z dualnym interfejsem do autoryzacji pracowników Zakładu w systemach ZUS

muss es heißen:

Zakup kart kryptograficznych z hybrydowym interfejsem do autoryzacji pracowników Zakładu w systemach ZUS

Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 58 500 kryptograficznych kart z dualnym interfejsem wraz z niezbędnym oprogramowaniem, do autoryzacji pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemach ZUS;

2) udzielenie Zamawiającemu (na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy) gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego dla danej dostawy kart;

3) każda z dostaw, o których mowa w ust. 2.2.2 SIWZ, obejmować będzie karty o kolejnych numerach identyfikacyjnych/seryjnych w ramach jednej dostawy.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 58 500 kart kryptograficznych z hybrydowym interfejsem wraz z niezbędnym oprogramowaniem, do autoryzacji pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemach ZUS dalej zwanych także „Kartami” lub „przedmiotem umowy”;

2) udzielenie Zamawiającemu (na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy) gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego dla danej dostawy Kart;

3) każda z dostaw, o których mowa w ust. 2.2.2 SIWZ obejmować będzie Karty o kolejnych numerach identyfikacyjnych/seryjnych w ramach jednej dostawy.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Anstatt:

Dotyczy: II.2.7 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2021.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 95 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr).

muss es heißen:

Dotyczy: II.2.7 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 95 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr).

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę kart kryptograficznych z dualnym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN.

Zamawiający uzna dostawę wykonywaną, jeżeli na dzień składania ofert, wykonawca dostarczył karty kryptograficzne z dualnym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek w całości musi spełniać minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu,o którym mowa powyżej – wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę kart kryptograficznych z hybrydowym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN.

Zamawiający uzna dostawę wykonywaną, jeżeli na dzień składania ofert, Wykonawca dostarczył karty kryptograficzne z hybrydowym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –

Przedmiotowy warunek w całości musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej – Wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 19/02/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 09/03/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 19/02/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 09/03/2021
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: