Lieferungen - 92399-2021

23/02/2021    S37

Polen-Krakau: Notfalleinsatzfahrzeuge

2021/S 037-092399

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 002-002413)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Postanschrift: ul. Zarzecze 106
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-134
Land: Polen
E-Mail: przetargi@straz.krakow.pl
Telefon: +48 123713151
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.straz.krakow.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Postanschrift: ul. Wita Stwosza 36
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 40-042
Land: Polen
E-Mail: przetargi@straz.krakow.pl
Telefon: +48 123713151
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.straz.krakow.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 2 szt. samochodu laboratorium (Mobilab) dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.2370.21.4.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144200 Notfalleinsatzfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem dostawy są 2 szt. pojazdów przeznaczonych jest do wykorzystania jako mobilne laboratorium do badania skażeń o charakterze CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych) przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej.

Każdy pojazd składa się z:

a) podwozia z kabiną;

b) zabudowy kontenerowej.

Każdy samochód musi być fabrycznie nowy, rok produkcji: nie starszy niż 2021 i wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 450 KM, spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym min. Euro 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A/2B do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 002-002413

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowali łącznie co najmniej dostawę/dostawy samochodów o podobnym charakterze o wartości co najmniej 5 000 000 PLN brutto w tym jedną dostawę o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto. Za samochody o podobnym charakterze rozumie się samochody do ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

muss es heißen:

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowali łącznie co najmniej dostawę/dostawy samochodów o podobnym charakterze o wartości co najmniej 4 000 000 PLN brutto w tym jedną dostawę o wartości co najmniej 1 500 000 PLN brutto z wyposażeniem. Za samochody o podobnym charakterze rozumie się samochody do ratownictwa chemicznoekologicznego oraz samochody strażackie specjalne o zabudowie kontenerowej, w której wyznaczono miejsce do przebywania ratowników np. samochody dowodzenia i łączności, samochody do ratownictwa wodnego i wodno-nurkowego, samochody do ratownictwa wysokościowego, samochody ratownictwa technicznego dla specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego, samochody typu P-gaz, samochody ratownictwa medycznego.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 19/02/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 12/03/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 19/04/2021
muss es heißen:
Tag: 10/05/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 19/02/2021
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 12/03/2021
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: