Lieferungen - 92465-2021

23/02/2021    S37

Nederland-Maastricht: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2021/S 037-092465

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Maastricht
Nationaal identificatienummer: 50169181
Postadres: Minderbroedersberg 4-6
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6211 LK
Land: Nederland
Contactpersoon: Minderbroedersberg 4-6
E-mail: tma.habets@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: +31 433882222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.maastrichtuniversity.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=167400
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf spectrale flow cytometer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Klassieke flow cytometers meten het fluorescentiesignaal enkel binnen een bepaalde bandbreedte. Spectrale flow cytometers meten fluorescentie in het gehele uitgezonden spectrum. De aan te schaffen apparatuur heeft een aantal unieke features. De enige leverancier die aan de door de UM vereiste specificaties kan voldoen, is Cytek Biosciences bv.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering, installatie en aanverwante dienstverlening van de Spectrale flow cytometer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

De enige leverancier die kan voldoen aan de vereisten die wordt gesteld aan de apparatuur is Cytek Biosciences bv. De uniekheid aan dit apparaat is gebaseerd op de volgende eigenschappen:

i) spectrale flow cytometrie kan autofluorescentie van cellen meten en dit signaal kan middels “unmixing” van het signaal worden afgetrokken;

ii) spectrale flow cytometrie kan ook het autofluorescentiesignaal meten als een celeigenschap;

iii) het apparaat heeft twee side scatter detectoren (in de violette en blauwe laser kanalen) i.p.v. één side scatter detector. Dit geeft een hogere gevoeligheid voor het detecteren van kleine deeltjes;

iv) het apparaat maakt gebruik van ADP Detectors i.p.v. traditionele PMT detectoren welke een hogere quantum efficientie (en dus gevoeligheid) hebben bij fluorochronen in het rode einde van het spectrum;

v) het apparaat heeft een automatische vloeistof-, luchtbel- en verstoppingsdetectie. Doordat de vloeistof wordt gedetecteerd, kan van elk staal de concentratie cellen worden berekend per μl.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aanschaf spectrale flow cytometer

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
11/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Cytek Biosciences bv
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021