Services - 92683-2015

Afficher la vue résumée

17/03/2015    S53    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Norrköping: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

2015/S 053-092683

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Kriminalvården
Att: Rickard Jakobsson
SE-601 80 Norrköping
Sverige
E-post: rickard.jakobsson@kriminalvarden.se

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=74235

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: TendSign
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=74235&Goto=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=74235&Goto=Tender

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Support till lokalförsörjningen.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 12: Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Norrköping.

NUTS-kod SE123

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Kriminalvården upphandlar konsulttjänster till lokalförsörjningen.
Ramavtalet omfattar olika uppdrag av varierande storlek inom områdena projektstöd (biträdande projektledare och projekt-administration), fysisk säkerhet, arkitektstöd samt fastighets- och hyresgästrådgivning. Arbetsuppgifter och uppdrag kan vara knutet till specifika projekt eller vara del i löpande förvaltning och rådgivning/stöd.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

71240000, 71000000, 71310000, 71317210, 71318000, 71541000, 79100000, 79410000, 79421000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
2014-005775
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
21.4.2015
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 21.7.2015
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 22.4.2015 - 0:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12.3.2015