Dienstleistungen - 92706-2021

23/02/2021    S37

România-Bucureşti: Servicii de supraveghere a lucrărilor

2021/S 037-092706

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul București
Număr naţional de înregistrare: 4267117
Adresă: Str. Regina Elisabeta nr. 47
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050013
Țară: România
Persoană de contact: Eugen Davidoiu – director general; Cristina Harjeu – consilier
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefon: +40 213055530
Fax: +40 213055587
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113851
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de prestări servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor proiectului „Finalizarea Stației de Epurare Glina”, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în municipiul București – etapa II”

Număr de referinţă: 4267117/2020/1
II.1.2)Cod CPV principal
71520000 Servicii de supraveghere a lucrărilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al contractului de servicii este de a asigura continuarea supervizării lucrărilor proiectului „Finalizarea Stației de Epurare Glina”, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în municipiul București – etapa II”, finanțat prin POIM 2014-2020, pe perioada de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție incluse în proiect (ex. activități specifice de supervizare în faza pre-construcție, în perioada de mobilizare a Antreprenorilor de lucrări, perioada de execuție, de recepție la terminarea lucrărilor, în perioada de notificare a defectelor și la finalizarea contractelor de lucrări), asigurând în același timp respectarea standardelor din legislația națională și europeană privind execuția lucrărilor și protecția mediului.

Obiectivele specifice ale serviciilor solicitate sunt:

(a) îndeplinirea rolului de inginer/supervizor, respectiv administrarea și gestionarea contractelor de executare a lucrărilor aferente investițiilor care fac obiectul serviciilor solicitate, în limita capacităților/responsabilităților delegate consultantului de către municipiul București, pentru a asigura respectarea de către Contractor a condițiilor și termenilor contractuali asociați, a cerințelor impuse de finanțator, a cadrului legislativ și legislației naționale, precum și a bunelor practice în domeniu;

(b) supervizarea lucrărilor de execuție și a tuturor celorlalte activități conexe (furnizarea și instalarea echipamentelor, testări tehnologice etc.) pentru aprobarea materialelor, echipamentelor și a execuției aferente investițiilor care fac obiectul serviciilor solicitate, astfel încât să se asigure că este atinsă o calitate înaltă a construcției în intervalul de timp și bugetul stabilite și că toate lucrările sunt realizate în conformitate cu desenele tehnice aprobate, specificațiile tehnice, specificațiile de performanță, planul de management social și de mediu și programul de execuție aprobat. în acest context, consultantul va acționa ca diriginte de șantier;

(c) asigurarea urmăririi și înregistrării adecvate a progresului lucrărilor și transmiterea de rapoarte municipiului București conform solicitării acestuia și așa cum este specificat în termenii de referință (cerințele beneficiarului– caietul de sarcini).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 31 147 750.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71313000 Servicii de consultanţă în ingineria mediului
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
71521000 Servicii de supraveghere a şantierului
79421100 Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decât pentru lucrările de construcţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Municipiul Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Consultantul de Supervizare va furniza servicii complete de supervizare pentru contracte de proiectare și execuție tip Fidic Galben și HG nr. 1/2018, în numele Autorităţii Contractante. Consultantul pentru Supervizare va stabili o organizare a supervizării, un management al contractului şi un sistem de monitorizare care să întrunească cerinţele unei supervizări a construcţiei şi a unei administrări a contractului eficiente, de ex. controlul calităţii, controlul cantităţilor, monitorizarea progresului, protecţia muncii, colaborarea cu autorităţile aferente şi alte părţi interesate, controlul costurilor şi administrarea contractuală a contractelor de lucrări.

Prin îndeplinirea contractului de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor Proiectului, ofertantul desemnat câștigător al procedurii de atribuire va trebuie să asigure următoarele:

 Asistență Tehnică pentru supervizarea proiectării și execuției lucrărilor astfel încât să se asigure un nivel înalt de calitate a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale, în special cu Legea 10/1995 a Calității în Construcții, HG 766/1997 și HG 925/1995 și altor reglementări în vigoare;

 Verificarea documentațiilor tehnico-economice elaborate de antreprenori în vederea autorizării lucrărilor și a executării acestora. În cadrul acestei activități, prestatorul va întocmi un Raport de analiză care va cuprinde eventuale observații, recomandări, completări și/sau alte elemente considerate necesare astfel încât Consultantul să poată atesta, prin semnarea şi ştampilarea documentelor transmise spre verificare, faptul că acestea corespund cerinţelor stabilite de lege, valabile la data efectuării verificării;

 Asigurarea unor construcții și lucrări de o înaltă calitate tehnică, tehnologică și cu încadrarea în valorile contractuale încheiate și în bugetul aprobat al proiectului prin supervizarea execuției lucrărilor pe întreaga durată de execuție, prin exercitarea obligațiilor și atribuțiunilor stabilite de legislația în vigoare, cu personal profesionist, autorizat și cu experiență în implementarea proiectelor în domeniul infrastructurii de mediu. Consultantul de supervizare va asigura serviciile de dirigenţie de şantier, prin furnizarea de personal autorizat corespunzător, pe specialităţi, pentru lucrări tehnico-edilitare de alimentare cu apă și de canalizare conform legislaţiei din România;

 Participare la recepțiile la terminarea lucrărilor și recepțiile finale aferente contractelor de lucrări, care se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile obiectului contractelor;

 Asigurarea realizării de către Antreprenori a remedierilor și atingerea nivelelor de performanță și a exigențelor de calitate stabilite prin proiect atât în faza de construcție, cât și pe Perioada de Notificare a Defectelor (PND) (în perioada de garanție).

 Raportare – se vor realiza rapoartele/documentele prevăzute în Caietul de Sarcini.

Activitatea Supervizorului se va desfășura pe toată perioada de execuţie şi garanţie a lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 1496/2011 și Hotărârii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Supervizorul are în echipa sa diriginţi de şantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său.

Nr zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 20 de zile. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 11 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Data estimată la care se intenționează începerea serviciilor este iunie 2021, iar durata contractului va fi de 80 luni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Din punctul de vedere al ponderilor alocate punctajelor aferente personalului cheie (echipei de experți), a fost stabilit un maximum de 40 de puncte, fără a se putea reține că o asemenea pondere ar putea conduce la distorsionarea concurenței în cadrul procedurii de atribuire. Se observă astfel că ponderea punctajelor nu este de natură să afecteze rezultatul procedurii de atribuire, punctajele alocate de autoritatea contractantă fiind stabilite la un nivel rezonabil (maximum 8 puncte pentru experiența dobândită de fiecare expert). Factorul de evaluare "Experienţa experţilor-cheie" vizează numărul de proiecte similar în care experții au îndeplinit același tip de activități sau activități similare ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract de servicii. Se vor contabiliza toate proiectele de experiență similară specifică prezentate în mod complet de fiecare ofertant pentru fiecare dintre cei 5 (cinci) experți principali (cheie) solicitați în caietul de sarcini. / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Alegerea factorului de evaluare "Metodologia de prestare a serviciilor" s-a realizat cu luarea în considerarea a exemplelor puse la dispoziție prin Instrucțiunea nr. 1/2017 (a se vedea factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților"). Pentru factorul de evaluare "Metodologia de prestare a serviciilor" se ia în calcul demonstrarea de către ofertant a unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și a planificării adecvate a resurselor umane și a activităților. Pentru acest factor de evaluare a fost stabilit un număr de 4 (patru) subfactori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 80
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației - fonduri de coeziune – în baza contractului de finanțare nr. 12/21.12.2016, încheiat între... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 Neincadrarea in situatiile de excludere cf. prevederilor art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti / tert sustinator. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, daca este cazul. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar operatorului economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, la solicitarea autoritatii contractante.

Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, sa prezinte documente justificative actualizate, valabile la data prezentarii, cf. art. 196, alin. 2 din Legea nr. 98/2016, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Se vor solicita/prezenta urmatoarele documente justificative, in conditiile art. 196, alin (1) din Legea nr.98/2016:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr. 2 Neicadrarea in dispozitiile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (conflictului de interese)

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia, care au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element de natura a compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire, sunt:

Nicusor DAN - PRIMAR GENERAL al Municipiului Bucuresti,

Adrian IORDACHE -Director Executiv – Directia Juridic,

Monica MÎNDRU - Director General - Directia Generala Management Proiecte cu Finantare Externa,

Emanuela JUGUREANU - Director General - Directia Generala Economica,

Ion FLOREA - Director Executiv - Directia Financiar Contabilitate - Buget,

Eugen DAVIDOIU - Director General – Directia Generala Achizitii Publice.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE (documentul unic de achizitie european) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) insotit de Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 3 din sectiunea formulare a DA). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociat / subcontractant/ tert sustinator. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezentate de ofertanti.

Documente care atesta inregistrarea.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara sa de rezidenta, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti/tert sustinator. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau asociati si care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Cerinta se aplica, de asemenea, tertului/sustinator/tertilor sustinatori pentru a verifica ca acesta/acestia este/sunt legal constituit(i) si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita operatprului economic clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate, conform prevederilor art. 196, alin 2) din Legea 98/2016, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriului privind capacitatea, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Se vor solicita urmatoarele documente justificative din care sa reiasa capacitatea fiecarui operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activitatile care cad in sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementarii contractului de achizitie publica:

1. pentru persoanele juridice romane: se va solicita certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial din care sa rezulte: denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare autorizat(e) al(e) ofertantului si corespondenta acestora cu obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul / codurile CAEN autorizate din certificatul constatator prezentat de ofertant. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale / valide la data prezentarii acestuia.

2. pentru persoanele juridice straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inreg... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul trebuie sa demonstreze - Media cifrei de afaceri calculată pentru ultimiele 3 (trei) exercitii financiare / ani (2019, 2018, 2017) să fie cel putin egala cu 31.100.000 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru îndeplinirea cerinței, ofertantul va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (inclusiv pentru asociat/terț susținător, dacă este cazul). Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, nivelul cifrei de afaceri solicitat se calculează prin cumul. Doar operatorului economic clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinței, la solicitarea Autorității Contractante, prin prezentarea de bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul face dovada că deține capacitatea economico-financiară solicitată. Dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă decât euro, conversia în Ron se va face prin Euro, luând în considerare (pentru fiecare conversie în parte) cursul mediu de referință publicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv (cursul de referință al Băncii Naționale a României publicat pe site-ul https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu). Pentru conversia în RON, dacă situațiile financiare sunt întocmite în euro se va lua în considerare cursul mediu de referință publicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv: 2017: 1 euro = 4.5681 RON; 2018: 1 euro = 4,6535 RON; 2019: 1 euro = 4.7452 RON. Dacă, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-și demonstra situația economică și financiară și prin prezentarea altor documente care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare și care să demonstreze îndeplinirea cerințelor minime solicitate. În cazul în care ofertantul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată de către o altă persoană (conform art. 182 din Legea nr. 98/2016), atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective odată cu depunerea DUAE, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului resursele financiare invocate, împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi solicitate doar operatorului economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Operatorii economici participanți la procedură trebuie să facă dovada experienței similare, respectiv să dovedească faptul că în ultimii 3 ani împliniți la data limita de depunere a ofertelor au prestat în conformitate cu normele profesionale în domeniu și au dus la bun sfârșit servicii similare obiectului contractului sau de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul acestuia, la nivelul unuia sau mai multor contracte, constând cel puțin în activități de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor în valoare cumulată de minim 31.100.000 RON, fără TVA (sau echivalent in altă valută). Serviciile de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor care fac dovada experienței similare se referă la fazele aferente lucrărilor de construcție (fazele de pre-construcție, supervizare lucrări construcție, faza post construcție, în perioada de garanție a lucrărilor) sau similare. Serviciile similare pot fi prestate fie într-un contract, fie în mai multe contracte separate, în domeniul infrastructurii de mediu. Se va prezenta Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, însoțită de procese verbale de recepție / certificări / documente constatatoare sau echivalent. NOTE: 1. Perioada ultimilor 3 ani, pentru care se solicită demonstrarea experienței similare, se definește prin raportare la data termenului limită de depunere a ofertelor. În cazul decalării termenului limită prevăzut inițial în Anunțul de participare, limita inferioară a perioadei se va extinde cu perioada de timp aferentă decalării. 2. Prin ”servicii duse la bun sfârșit” se înțelege: - Servicii recepționate parțial, însoțite de proces-verbal sau echivalent, cu condiția ca specificul contractului/ activităților ce reprezintă experiența similară să permită elaborarea unui livrabil care sa poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent, SAU - Servicii recepționate la sfârșitul prestării, însoțite de proces-verbal sau echivalent. 3. Prin ”domeniul infrastructurii de mediu” se înțelege: - Investiții din domeniul alimentare cu apă și canalizare și/sau - Investiții din domeniul managementului deșeurilor și/sau - Investiții din domeniul amenajări si construcții hidrotehnice (inclusiv prevenirea inundațiilor și zone costiere) și/sau - Investiții din domeniul decontaminarea siturilor poluate istoric. Ofertantul poate invoca pentru dovedirea experienței similare partea de contract prestată în perioada de referință solicitată de Autoritatea Contractantă în documentația de atribuire, cu condiția ca serviciile prezentate să fie duse la bun sfârșit. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI - daca este cazul. -În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională invocând susținerea acordată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi Autorității Contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de susținere în acest sens din partea terțului/terților. Terțul/terții susținător/susținători răspund împreună cu operatorul economic, în mod solidar, pentru executarea contractului. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Proportia de subcontractare INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII - daca este cazul. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Se va prezenta Acordul de subcontractare - Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea Contractanta (AC) are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contracului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti. 1. AC solicita ofertantului sa precizeze in oferta activitatea/activitatile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi precum si valoarea la care se ridica partile respective si acordul subcontractanilor cu privire la aceste aspecte, in conditiile art. 55 din Legea nr.98/2016 2. AC va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi. 3. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, AC va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. 4. AC nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul de indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens. In conditiile art. 174, alin (1) din Legea 98/2016, AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, AC va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. 5. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 6. In cazul subcontractantilor, AC va aplica prevederile art 51 HG nr.395/2016. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru îndeplinirea cerinței, ofertantul va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. La nivelul DUAE, trebuie precizate informații, cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Doar operatorului economic clasat pe primul loc, va face dovada îndeplinirii cerinței, la solicitarea autorității contractante, prin prezentarea următoarelor documente justificative: proces verbal de recepție intermediară sau finală / certificări / document constatator sau echivalent pentru acele servicii prestate pe care ofertantul consideră că Autoritatea Contractantă trebuie să le ia în considerare pentru evaluarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară – contractele astfel indicate trebuie să se regăsească în DUAE. Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractantă sau client privat). Intră în categoria documentelor reprezentând certificări de buna prestare: procese verbale de recepție / recomandări /documente constatatoare sau alte documente similare sau echivalente, fiind luate în considerare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară. Note: 1. În cazul unei asocieri, formularele și documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzător de fiecare membru al asocierii. 2. Documentele emise în altă limbă decât limbă română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română. 3. Dacă se vor prezenta ca experiență similară contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligația să evidențieze și să dovedească în mod clar în documentele reprezentând certificări de bună prestare depuse, care sunt serviciile de natură a îndeplini solicitările din anunțul de participare. 4. În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât și de la autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens. 5. Pentru contractele a căror valoare este exprimată în alte monede decât lei se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb RON/valuta comunicată de către Banca Națională a României pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro). 6. În cazul în care un grup de operatori economici depune ofertă comună, atunci îndeplinirea cerinței se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) cu informatiile specifice situatiei sale. Se va completa si prezenta un formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant nominalizat la nivelul ofertei. Subcontractantul/subcontractantii va/ vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, in conditiile art. 193, alin (3) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta Acordul de subcontractare - Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare. Documentele justificative, valabile la data prezentarii, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, in conformitate cu art 196 alin (2) din Legea 98/2016, de catre operatorul economic clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile. Note: 1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 2. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. 3. Contractele incheiate intre liderul asocierii si subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea contractanta si acesta. Se vor respecta prevederile art. 218 alin. (4) si (5) din Legea nr.98/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul SEAP, in Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati prin intermediul SEAP.

In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 221 din Legea 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv "cel mai bun raport calitate-pret".

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit.

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor.

O ofertă poate obține un număr maxim de 100 de puncte. Contractul este atribuit ofertantului care prezintă oferta care obține cel mai mare punctaj.

În conformitate cu art. 139 alin (3) din HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Noua propunere financiară nu va influența în niciun caz propunerea tehnică, aceasta rămânând neschimbata.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 060042
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Generală Achiziții Publice
Adresă: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
Localitate: București
Cod poștal: 050013
Țară: România
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Telefon: +40 213055500
Adresă internet: www.pmb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021