Dienstleistungen - 92748-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Isaccea: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2021/S 037-092748

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Primăria Isaccea
Nationale Identifikationsnummer: 3721907
Postanschrift: Str. 1 Decembrie nr. 25
Ort: Isaccea
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Postleitzahl: 825200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Valentin Gherghina
E-Mail: secretariatisaccea@gmail.com
Telefon: +40 240506600
Fax: +40 240506623
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.isaccea.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113818
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de salubrizare stradală în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea

Referenznummer der Bekanntmachung: 3721907/2021/7
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de salubrizare stradala în orașul Isaccea, jud. Tulcea, conform specificațiilor din caietul de sarcini. Se pot solicita clarificari cu maximum 20 de zile anterior termenului-limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul la acestea se va publica cel tarziu in a 11-a zi inainte de acelasi termen.

Licitatie deschisa online, incheiere acord-cadru cu o durata de trei ani.

Frecventa de incheiere a contractelor subsecvente este de un contract pe an, in limita fondurilor bugetare si a necesitatilor autoritatii contractante. valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 641 909,07 RON fara TVA

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din „Instructiunile pentru ofertanti”, respectiv 20 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 925 727.20 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Hauptort der Ausführung:

Orasul Isaccea, judetul Tulcea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de salubrizare stradala în orașul Isaccea, jud. Tulcea, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Se pot solicita clarificari cu maxim 20 de zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul la acestea se va publica cel tarziu in a 11-a zi inainte de acelasi termen.

Licitatie deschisa online, incheiere acord-cadru cu o durata de 3 ani. Frecventa de incheiere a contractelor subsecvente este de un contract pe an, in limita fondurilor bugetare si a necesitatilor autoritatii contractante. valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 641.909,07 RON fara TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul

General consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;

b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

Respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum

Rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

d. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d. alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167,

Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va

Prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa

Ca inacceptabila.

Persoane juridice/fizice straine:

Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Dupa caz, alte documente edificatoare.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

MORARU ANASTASE- Primar

MORARU LOREDANA – Secretar

GHERGHINĂ VALENTIN- Șef serviciu IAMPSI

DRAJGU VIOREL – Consilier achiziții

MĂNDRU FLORICICA- Șef serviciu economic

CREȚU ION – consilier local

FILIP MIHAELA– consilier local

MIHAIL DORINA – ADRIANA– consilier local

PANAIT MAGDALENA– consilier local

VOICU SIMONA– consilier local

CHIȚU RADU-DANIEL– consilier local

RĂILEANU MIHAI-EMANUEL– consilier local

BASARABEANU MARINELA– consilier local

MÂNDRU ALINA– consilier local

CURCĂ JENICĂ– consilier local

POPA SILVIU-DANIEL– consilier local

CAIMACANU MARIANA– consilier local

SIMION RALUCA-ELANA– consilier local

PETCU SILVIU-ȘTEFAN– consilier local

CHELUȚĂ SICA– consilier local

1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are

Capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, care sa cuprinda informatii REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Cerinta se aplica inclusiv pentru asociaţi si/sau subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile în calitatea în care au fost inclusi în procedură de atribuire.

2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență similară prin prestarea de servicii similare celor descrise în caietul de sarcini, duse la bun sfârşit, la nivelul ultimilor 3 ani, în valoare cumulată de minim 350.000 RON fără TVA. Cerința minimă se va îndeplini la nivelul a maxim 3 contracte. Prin similar se Autoritatea contractanta intelege contracte de servicii care au avut ca obiect serviciul de salubrizare stradală ce au avut ca obiect: măturatul manual, si/sau măturatul mecanic, si/sau curățarea rigolelor prin răzuire, si/sau întreţinut manual trotuare sau alei pietonale, si/sau întreţinut mecanic trotuare sau alei pietonale, si/sau curăţatul manual al zăpezii de pe trotuare, si/sau împrăştiat material antiderapant pe trotuare sau parcări sau alei sau căi pietonale (combaterea poleiului). In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3ani si se prezinta un document care confirma prestarea/executarea respectivelor servicii in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a serviciilor /lucrarilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru indeplinirea cerintei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - documente justificative ale subcontractantului. ATENTIE: Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. (2) Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului; b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, valoarea contractului (fără TVA), valoarea serviciilor similare, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil. La solicitarea autorităţii contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, trebuie să prezinte documentele justificative: certificate/documente edificatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, care să confirme experiența similară, astfel cum a fost solicitată, respectiv din care să rezulte: beneficiarul, indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau client privat; obiectul contractului; valoarea contractului; valoarea serviciilor similare; data încheierii contractului; perioada derulării contractului; ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil (dacă este cazul). Autoritatea contractanta se poate adresa direct beneficiarului final cu o cerere pentru confirmarea experientei similare declarate. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. In DUAE completat de ofertant se vor include și informatii cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 5). Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. In cazul in care se constata ca vor exista două sau mai multe oferte clasate cu valori egale, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pe baza unei noi propuneri financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.60/HG 395/2016 si art.137 alin.2 litera b/HG 395/2016.

DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator PRIN INTERMEDIUL SEAP. PENTRU OFERTANT (CEL CARE DEPUNE OFERTA IN SEAP) - IN SECTIUNEA „OFERTA MEA > DUAE” PENTRU ASOCIAT/ SUBCONTRACTANT/TERT SUSTINATOR, DUPA CONFIRMAREA PARTICIPARII ALATURI DE ALT OFERTANT, IN SECTIUNEA „INFORMATII PRIVIND DUAE” Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Dupa completarea DUAE se recomanda printarea, scanarea, semnarea cu semnatura electronica extinsa si incarcarea acestuia de catre ofertant/lider in sectiunea „OFERTA MEA > DOCUMENTE DE CALIFICARE”.

4. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

5. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021