Dienstleistungen - 92819-2021

23/02/2021    S37

Bulgarien-Shumen: Abholung von Siedlungsabfällen

2021/S 037-092819

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Shumen
Nationale Identifikationsnummer: 000931721
Postanschrift: bul. „Slavyanski“ No. 17
Ort: Shumen
NUTS-Code: BG333 Шумен
Postleitzahl: 9700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Tsveta Nikolova
E-Mail: ts.stilianova@shumen.bg
Telefon: +359 54857747
Fax: +359 54800400
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.shumen.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1156
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/112048
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/112048
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци на територията на район „Юг“ на гр. Шумен

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Чрез настоящата обществена поръчка възложителят цели да обезпечи събирането и транспортирането на отпадъци от гр. Шумен — район „Юг“ до инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци и/или регионално депо за неопасни битови отпадъци, обеззаразяване на съдовете за отпадъци.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 127 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333 Шумен
Hauptort der Ausführung:

Мястото за изпълнение на поръчката — услугата ще се предоставя за град Шумен — район „Юг“.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката включва следните основни дейности:

— Събиране на битовите отпадъци, образувани в резултат на дейността на домакинствата и отпадъци, които по своя състав и характер са сравними с отпадъците от домакинствата с изключение на производствени отпадъци, отпадъци от селското и горското стопанство, опасни отпадъци,

— Поддържане на чистотата около съдовете за битови отпадъци, като почистването се извършва при всяко обслужване на съдовете за битови отпадъци,

— Транспортиране на събраните смесени битови отпадъци до инсталация за сепариране и/или регионално депо за неопасни отпадъци,

— Измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци със специален разтвор три пъти годишно,

— Почистване на локални замърсявания на територията на гр. Шумен, район „Юг“.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 127 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците следва да притежават валидна регистрация за изпълнение на дейности по събиране и/или транспортиране на отпадъци, издадена съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на Глава пета, раздел II от ЗУО, или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държава, в която участникът е установен.

Съответствието с този критерий за подбор се доказва по следния начин:

Участникът попълва поле 1) от раздел А: „Годност“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на № и дата на издаване, обхват, издател, уеб адрес, на който е публикувана декларираната информация.

Доказване: по смисъла на чл. 67, ал. 8 от ЗОП, ако е приложимо, възложителят ще се снабди с необходимите документи, поради наличие на публичен регистър.

Възложителят си запазва правото за изисква от участника, избран за изпълнител, да представи посочения в еЕЕДОП документ, в следните случаи:

1) Когато е технически невъзможно да се снабди служебно със съответния документи;

2) Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, поради което документите не могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на съответната държава членка.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.) Уч. сл. да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сх. с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. *Забележка: под „предмет, сходен с този на поръчката“ се разбира дейности по събиране и транспортиране (извозване) на битови отпадъци от населени места. Не се считат за сходни дейностите по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. Под „обем, сходен с този на поръчката“ се разбира събиране и извозване на битови отпадъци (не по-малко от 10 000 т/год.) от контейнери в населени места до инсталация за предварително третиране и/или инсталация за депониране. Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са прикл. в посочения по-горе период, независимо от датата на стартиране на изпълнението им.

Съответствието с този критерий за подбор се доказва по следния начин:

Участникът попълва поле 1б) на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на дейността, начална и крайна дата, получател и колко тона/годишно са събраните и извозени твърди битови отпадъци.

2.) Уч. следва да разполага инстр., съоръжения и техн. оборудване, необх. за изпълнение на поръчката.

Съотв. с този критерий се удостоверява, както следва: уч. попълва ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, В. „Техн. и проф. способности“, с посочване на:

— За спец. автомобили: вид, модел, техн. параметри, екологичност, тип, за какъв вид дейност се използва съот. машина и правно основание за ползване.

— За базата: местонахождение, правно основание за ползване.

* При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.

3.) Участникът трябва да прилага следните системи за управление на:

— Качество според международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:ХХХХ или екв., с обхват дейности, идентични или сх. с тези на наст. обществена поръчка,

— Уч. сл. да прилага система/схема за управление на околната среда EМAS или екв., с обхват на системата/схемата за управление на околната среда по екологична декларация и/или удостоверение, дейности идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка,

— Усл. на труд според международно признат OHSAS 18001:ХХХХ или еквивалент, с обхват дейности, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.

Забележка: под дейности, сходни с тези на настоящата обществена поръчка, се има предвид извършването на събиране и извозване на твърди битови отпадъци. Не се считат за сходни дейности по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

Забележка: предвид спецификата на дейностите, предмет на обществената поръчка, и необходимостта от надеждно управление на околната среда, EMAS е надеждна и устойчива система за управление на околната среда, която не се явява еквивалентна или идентична на EN ISO 14001, поради:

— По-строгите изисквания по отношение на измерването и оценката на екологичните резултати,

— Гаранция за пълно спазване на регулаторните изисквания на законодателството в областта на околната среда, което се гарантира чрез държавен надзор,

— Намален риск от глоби във връзка със законодателството в областта на околната среда,

— Предоставяне на информация на широката общественост чрез заверена екологична декларация,

— И не на последно място — регистрация от публичен орган след проверка от акредитиран или лицензиран проверяващ по околна среда.

Съответствието с този критерий за подбор се удостоверява, както следва:

Уч. попълва ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Г. „Стандарти за осигуряване на кач. и стандарти за екологично управление“, с посочване на дата на издаване, дата на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификатите/удостоверенията/екологичната декларация.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.) Уч. следва да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 г. от датата на подаване на офертата.

Доказване: преди скл. на дог. за обществ. поръчка, възложителят изисква от уч., опр. за изпълнител: списък на услугите, които са идентични или сх. с предмета на обществената поръчка, с посочване на декларираните в ЕЕДОП данни, заедно с док. за извършената услуга.

2.) Уч. следва да разполага инстр., съоръжения и техн. оборудване, необх. за изпълнение на поръчката. Минимални изисквания:

Уч. следва да разполага мин. със сл. инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необх. за изпълнение на поръчката:

— най-малко 2 бр. специализирани автомобили, тип вариопреса, със стандарт за екологичност най-малко Евро 4 или еквивалент, за събиране и транспортиране на битови отпадъци от метални съдове за отпадъци тип „Бобър“ или еквивалент, с обем 1 100 л,

— най-малко 1 бр. специализиран автомобил за събиране и трансп. на битови отпадъци от съдове за отпадъци с обем 4 куб. м. със стандарт за екологичност най-малко Евро 4 или еквивалент,

— най-малко 1 бр. автомобил за извозване на отпадъци от кошчета за отпадъци,

— най-малко 1 бр. мултиф. специализиран автомобил за автомат. дезинфекция и измиване на съдове за отпадъци, оборудван с пароструйка, със стандарт за екологичност най-малко Евро 3 или еквивалент,

— най-малко 1 бр. челен товарач,

— най-малко 1 бр. специализиран автомобил — самосвал или мултиф. автомобил, със стандарт за екологичност най-малко Евро 4 или екв.,

— най-малко 1 подходяща база (предназначена за съхранение на материали, престой, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк).

Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, която да съдържа информация, декларирана в еЕЕДОП.

3.) Участникът трябва да прилага следните системи за управление на:

— Качество според международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:ХХХХ или еквивалент, с обхват дейности, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка,

— Участникът следва да прилага система/схема за управление на околната среда EМAS или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на околната среда по екологична декларация и/или удостоверение, дейности идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка,

— Условията на труд според международно признат OHSAS 18001:ХХХХ или еквивалент, с обхват дейности, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.

Доказване: преди сключване на договор за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, представя съответните сертификати/екологична декларация/удостоверение, издадени от акредитирани лица, или еквивалентни.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка, се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, и е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка, без вкл. ДДС.

Условията свързани с гаранцията за изпълнение са описани в чл. 111 от ЗОП.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2021
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Участник, който не представи техн. предложение за изп. на поръчката или представеното от него предложение не отговаря на изискв. на възложителя, се отстранява от процедурата.

Участник, който не представи ценово предложение или представеното от него предложение не отговаря на изискв. на възложителя се отстранява от участие в процедурата.

Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, след като е поканен от възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

Ако за третите лица са налице осн. за отстраняване от процедурата или същите не отговарят на съотв. критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, участникът се отстранява от участие в процедурата.

Ако за подизпълнителите са налице осн. за отстраняване от процедурата или същите не отговарят на съотв. критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, участникът се отстранява от участие в процедурата.

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице осн. по чл. 54 от ЗОП.

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице осн. по чл. 107 от ЗОП.

Участник, който не е декриптирал своята оферта, до посочените крайни срокове се отстранява от участие на осн.чл. 107, т. 5 от ЗОП

Специфични национални осн. за отстраняване са:

— осъждания по чл. 194—217,чл. 219—252 и чл. 253—260 от НК,

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от КТ,

— наличие на свързаност по см. на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в процедурата,

— наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ,

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ.

Непредставянето на анализи за предложените ед. цени, води до отстраняване на участника от процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към участниците да удостоверяват липса на осн. за отстраняване по см. на чл. 55 от ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021