Dienstleistungen - 92820-2021

23/02/2021    S37

die Slowakei-Prešov: Verpflegungsdienste

2021/S 037-092820

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Nationale Identifikationsnummer: 17070775
Postanschrift: Ulica 17. novembra 15
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 080 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Lucia Senková
E-Mail: lucia.senkova@unipo.sk
Telefon: +421 517563109
Fax: +421 517732054
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.unipo.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1994
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430351
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430351
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55520000 Verpflegungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Prešovskej Univerzity v Prešove formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích zariadeniach, donáškových, stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania kariet aj správa kariet a pripisovanie (dobíjanie) stravných jednotiek jednotlivým kartám podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 940 709.28 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237131 Elektronische Karten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č.15, 080 01 Prešov, rektorát PU - EÚ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Prešovskej Univerzity v Prešove formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích zariadeniach, donáškových, stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania kariet aj správa kariet a pripisovanie (dobíjanie) stravných jednotiek jednotlivým kartám podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Predpokladaný počet stravných jednotiek je 244 800 ks, bližšie určené v SP časti C. Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 940 709.28 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 ZVO preto je potrebné po výzve verejným obstarávateľom doklady predložiť.

Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO resp. podľa § 152 ZVO.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet podľa § 33 ods.1 písm. a) ZVO, že

a)uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

b)bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie a blokácie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;

c)pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie/ia.

Odôvodnenie: Podmienkou účasti ekonomického a finančného postavenia, verejný obstarávateľ sleduje cieľ nájsť finančne a ekonomicky schopného poskytovateľa služby, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o finančnej disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a preto pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o finančnej kondícií a disciplinovanosti uchádzača pri plnení si záväzkov ako aj o neexistencii žiadnych finančných a ekonomických problémov v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by mu bránili plniť predmet zákazky riadne a včas. Akékoľvek finančné a ekonomické problémy zo strany zhotoviteľa pred splatnosťou faktúr môžu spôsobiť problémy s plnením predmetu zákazky. Podmienka účasti je stanovená primerane k predmetu zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 33 ods. 2 ZVO.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. V prípade, ak je v zozname dodávok alebo následne potvrdenie o plnení, resp. referencia vydaná v inej mene ako v Eurách prepočet ceny bude vykonaný na základe zverejneného kurzu v ECB platného v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzvy na predkladanie ponúk do vestníka úradu.

Odôvodnenie: Podmienkou účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, verejný obstarávateľ sleduje preukázanie minimálnych praktických skúseností uchádzača s poskytovaním stravovacích služieb prostredníctvom elektronických stravovacích kariet. Potreba určenia tejto podmienky účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzač disponuje odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a či je oprávnený a schopný ho poskytovať. Hlavným zámerom verejného obstarávateľa je, aby precíznym a dôkladným definovaním podmienok účasti na samotného uchádzača vo verejnom obstarávaní eliminoval v maximálne možnej miere vecné a technické riziká pri plnení rámcovej dohody na strane uchádzačov.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona; Verejný obstarávateľ požaduje preukázať že poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to preukázaním uskutočnenia služieb v kumulatívnej hodnote minimálne 450 000,00 EUR bez DPH. Za služby podobného charakteru sa považujú služby na zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov resp. stravných poukážok. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Podľa ustanovení rámcovej dohody.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/03/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/03/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

Prešovská univerzita v Prešove, č.m. 214

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Predmetné verejné obstarávanie je realizované prostredníctvom EVO. Súťažné podklady sa nebudú poskytovať, nakoľko budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

2. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvej vety zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

3. Zábezpeku ponuky verejný obstarávateľ nepožaduje.

4. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.

5. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021