Dienstleistungen - 93007-2021

23/02/2021    S37

Polen-Gorzów Wielkopolski: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2021/S 037-093007

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inneko Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5990206400
Postanschrift: ul. Teatralna 49
Ort: Gorzów Wielkopolski
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adriana Chodarcewicz
E-Mail: a.chodarcewicz@inneko.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.inneko.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://inneko.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzyskuR1.

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP.281/26.2020-PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1” tj. sukcesywne przyjęcie do zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji Wykonawcy w procesie odzysku R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701).

4 Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Zamawiającego) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 4 500 Mg.

Odpady o kodzie 19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1” tj. sukcesywne przyjęcie do zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji Wykonawcy w procesie odzysku R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701).

4.1.1 Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Zamawiającego) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 4 500 Mg.

4.1.2 Odpady o kodzie 19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność.

4.1.3 Odpady 19 12 10 będą dostarczane przez Zamawiającego do zagospodarowania w postaci luźnej, o stopniu rozdrobnienia od 35 mm do 500 mm w zależności od preferencji Wykonawcy (uzgodnionych w chwili podpisania umowy).

4.1.4 Średnie parametry odpadów 19 12 10 przekazywanych przez Zamawiającego:

— kaloryczność w zakresie 9,0-13,0 Mj/kg,

— zawartość chloru < 1,5 % suchej masy

— zawartość siarki < 1,0 %

— zawartość popiołu < 15,0 %

— zawartość wilgoci < 25,0 %

4.1.5 Dostawy odpadów odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz soboty w godzinach od 7.00 do 15.00 w ilości określonej w zamówieniu przesłanym w formie elektronicznej do przedstawiciela Wykonawcy.

4.1.6 Ważenie przekazywanych odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Zamawiającego i będzie potwierdzone kwitem wagowym. Zamawiający dopuszczania również ważenie odpadów na zalegalizowanych wagach Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Wykonawcy, które będzie potwierdzone kwitem wagowym (co zostanie uzgodnione w chwili podpisania umowy). Dokument ten będzie stanowił podstawę do określenia ilości przyjętych do zagospodarowania odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4.1.7 Masa przekazywanych odpadów palnych 19 12 10 (paliwa alternatywnego) potwierdzana będzie za pomocą Karty Przekazania Odpadów w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami -w „systemie BDO” – zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

4.1.8 Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy stanowiący załącznik. Nr 3 do SIWZ.

Transport odpadów zapewnia Zamawiający.

Obiekt wykonawcy (miejscowość, gdzie znajduje się linia wykonawcy) powinien znajdować się w odległości maksymalnie 200 km od miejscowości gdzie znajduje się siedziba Zamawiającego tj. Gorzów Wlkp., odległość wyznaczona zostanie za pomocą strony www.google.pl/maps.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia na każdym etapie, w tym również dokonania wizji lokalnej instalacji Wykonawcy przed wyborem oferty.

5 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wymagania w niniejszym zakresie opisane zostały w pkt. 13 niniejszej SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), więcej – pkt 14 SIWZ.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do 10 % wartości umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 252-636671
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PZP.281/26.2020-PN
Bezeichnung des Auftrags:

Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzyskuR1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SIWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp.

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć ją za pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.2–1.1.5 SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ], tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ofertę, w tym JEDZ składa się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowany, przed wyznaczonym terminem składania ofert i przesłany przy pomocy środków komunikacji elektronicznej – „za pośrednictwem platformy zakupowej”.

Uwaga ogólna

Wykonawca wypełniając JEDZ w zakresie części IV może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji A, B, C i D w części IV.

Uwaga: Wykonawca składa jednolite dokumenty JEDZ dotyczące:

— Wykonawcy, składającego samodzielnie ofertę,

— każdego z Wykonawców występujących wspólnie (każdy Wykonawca wypełnia i podpisuje samodzielnie JEDZ),

— innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, warunków udziału w postępowaniu,

— także każdego podwykonawcy (o ile są znani), któremu zamierza Wykonawca powierzyć wykonanie części zamówienia.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci.

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

(Nieobowiązkowy) Zaleca się dołączenie do oferty kopii złożonego dokumentu lub kopii potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z pkt 14.

Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:

Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ (pkt 11.3).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021