Dienstleistungen - 93007-2021

23/02/2021    S37

Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi związane z odpadami

2021/S 037-093007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Inneko Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5990206400
Adres pocztowy: ul. Teatralna 49
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adriana Chodarcewicz
E-mail: a.chodarcewicz@inneko.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.inneko.pl
Adres profilu nabywcy: http://inneko.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzyskuR1.

Numer referencyjny: PZP.281/26.2020-PN
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1” tj. sukcesywne przyjęcie do zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji Wykonawcy w procesie odzysku R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701).

4 Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Zamawiającego) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 4 500 Mg.

Odpady o kodzie 19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1” tj. sukcesywne przyjęcie do zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji Wykonawcy w procesie odzysku R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701).

4.1.1 Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Zamawiającego) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 4 500 Mg.

4.1.2 Odpady o kodzie 19 12 10- Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność.

4.1.3 Odpady 19 12 10 będą dostarczane przez Zamawiającego do zagospodarowania w postaci luźnej, o stopniu rozdrobnienia od 35 mm do 500 mm w zależności od preferencji Wykonawcy (uzgodnionych w chwili podpisania umowy).

4.1.4 Średnie parametry odpadów 19 12 10 przekazywanych przez Zamawiającego:

— kaloryczność w zakresie 9,0-13,0 Mj/kg,

— zawartość chloru < 1,5 % suchej masy

— zawartość siarki < 1,0 %

— zawartość popiołu < 15,0 %

— zawartość wilgoci < 25,0 %

4.1.5 Dostawy odpadów odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz soboty w godzinach od 7.00 do 15.00 w ilości określonej w zamówieniu przesłanym w formie elektronicznej do przedstawiciela Wykonawcy.

4.1.6 Ważenie przekazywanych odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Zamawiającego i będzie potwierdzone kwitem wagowym. Zamawiający dopuszczania również ważenie odpadów na zalegalizowanych wagach Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Wykonawcy, które będzie potwierdzone kwitem wagowym (co zostanie uzgodnione w chwili podpisania umowy). Dokument ten będzie stanowił podstawę do określenia ilości przyjętych do zagospodarowania odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4.1.7 Masa przekazywanych odpadów palnych 19 12 10 (paliwa alternatywnego) potwierdzana będzie za pomocą Karty Przekazania Odpadów w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami -w „systemie BDO” – zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

4.1.8 Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy stanowiący załącznik. Nr 3 do SIWZ.

Transport odpadów zapewnia Zamawiający.

Obiekt wykonawcy (miejscowość, gdzie znajduje się linia wykonawcy) powinien znajdować się w odległości maksymalnie 200 km od miejscowości gdzie znajduje się siedziba Zamawiającego tj. Gorzów Wlkp., odległość wyznaczona zostanie za pomocą strony www.google.pl/maps.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia na każdym etapie, w tym również dokonania wizji lokalnej instalacji Wykonawcy przed wyborem oferty.

5 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wymagania w niniejszym zakresie opisane zostały w pkt. 13 niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), więcej – pkt 14 SIWZ.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do 10 % wartości umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636671
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PZP.281/26.2020-PN
Nazwa:

Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzyskuR1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SIWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp.

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć ją za pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.2–1.1.5 SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ], tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ofertę, w tym JEDZ składa się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowany, przed wyznaczonym terminem składania ofert i przesłany przy pomocy środków komunikacji elektronicznej – „za pośrednictwem platformy zakupowej”.

Uwaga ogólna

Wykonawca wypełniając JEDZ w zakresie części IV może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji A, B, C i D w części IV.

Uwaga: Wykonawca składa jednolite dokumenty JEDZ dotyczące:

— Wykonawcy, składającego samodzielnie ofertę,

— każdego z Wykonawców występujących wspólnie (każdy Wykonawca wypełnia i podpisuje samodzielnie JEDZ),

— innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, warunków udziału w postępowaniu,

— także każdego podwykonawcy (o ile są znani), któremu zamierza Wykonawca powierzyć wykonanie części zamówienia.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci.

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

(Nieobowiązkowy) Zaleca się dołączenie do oferty kopii złożonego dokumentu lub kopii potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z pkt 14.

Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:

Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ (pkt 11.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021