Dienstleistungen - 93143-2022

21/02/2022    S36

Sverige-Karlstad: Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster

2022/S 036-093143

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4771
Postadress: Box 31
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 651 02
Land: Sverige
Kontaktperson: Henrik Rappe
E-post: henrik.rappe@vosk.se
Telefon: +46 735042799
Internetadress(er):
Allmän adress: https://pliktverket.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/Pliktverket/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=67240
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/Pliktverket/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=67240
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bokningstjänst prövanderesor

Referensnummer: 2022/0087
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63000000 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar en bokningstjänst för prövanderesor.

 

Beställaren genomför årligen ett stort antal prövningar främst inom ramen för allmän värnplikt. I samband med dessa prövningar tillhåller beställaren resor till, och från, prövningskontor (i dagsläget Malmö och Stockholm samt inom en snar framtid även Göteborg). Resorna sker främst från och till de prövandes hemort inom Sverige, men undantag förekommer.

 

I dagsläget sker dessa resor nästan uteslutande med tåg och bokningarna sker digitalt via transportörens webbplats av de prövande själva. Framöver kommer dock resorna att ske med flera olika upphandlade trafikslag och kommer inte kunna bokas via transportörens webbplats.

 

Mot bakgrund av detta har beställaren behov av att upphandla en tjänst för att genomföra bokningar, samt om- och avbokningar, av de så kallade prövanderesorna.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63000000 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Nuts-kod: SE22 Sydsverige
Nuts-kod: SE23 Västsverige
Nuts-kod: SE31 Norra Mellansverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar en bokningstjänst för prövanderesor.

 

Beställaren genomför årligen ett stort antal prövningar främst inom ramen för allmän värnplikt. I samband med dessa prövningar tillhåller beställaren resor till, och från, prövningskontor (i dagsläget Malmö och Stockholm samt inom en snar framtid även Göteborg). Resorna sker främst från och till de prövandes hemort inom Sverige, men undantag förekommer.

 

I dagsläget sker dessa resor nästan uteslutande med tåg och bokningarna sker digitalt via transportörens webbplats av de prövande själva. Framöver kommer dock resorna att ske med flera olika upphandlade trafikslag och kommer inte kunna bokas via transportörens webbplats.

 

Mot bakgrund av detta har beställaren behov av att upphandla en tjänst för att genomföra bokningar, samt om- och avbokningar, av de så kallade prövanderesorna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Beställaren har en ensidig rätt att förlänga avtalet med upp till 24 månader vid ett eller flera tillfällen med minst sex (6) månader åt gången. Avtalsperiodens totala längd kan därmed som högst uppgå till 48 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren eller eventuella företag vars kapacitet åberopas ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under avtalstiden. Detta påvisas genom att kraven i avsnitt 3.3 i anbudsinbjudan uppfylls.

Eventuella minimistandardnivåer:

3.3.1 Omsättning

Anbudsgivaren ska ha en lägsta årsomsättning om 10 MSEK för det senaste räkenskapsåret. Årsomsättningen som avses, och i förekommande fall redovisas, får ej avse räkenskapsår äldre än 2021 alternativt om räkenskapsåret är brutet räkenskapsåret 2020/2021 och ska avse nettoomsättningen.

3.3.2 Riskklassning

Anbudsgivaren ska ha lägst 40 poäng enligt CreditSafe i Sverige AB:s riskklassbedömning. Uppfylls detta anses anbudsgivaren ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning, så att denne med bibehållen kvalitet kan fullgöra de åtaganden som upphandlingen omfattar.

För kravens fulla lydelse se anbudsinbjudan.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska ha erforderlig teknisk kapacitet och erfarenhet av att utföra de åtaganden som upphandlingen omfattar. Detta påvisas genom att kraven i avsnitt 3.4 i anbudsinbjudan uppfylls.

Eventuella minimistandardnivåer:

3.4.1 Referensuppdrag för anbudsgivaren

Anbudsgivare ska inkomma med tre (3) referensuppdrag som anbudsgivaren utfört/utför för olika externa kunder (med extern kund avses en enskild juridisk person som anbudsgivaren inte utövar någon juridisk kontroll över eller som anbudsgivaren själv kontrolleras av) och som uppfyller följande krav:

• Vardera uppdrag ska vara slutfört/pågående under de senaste tre (3) åren räknat från sista anbudsdagen.

• Vid utförandet av vardera referensuppdrag ska leverantören inte ha visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav som har medfört att avtalsrelationen har sagts upp i förtid, lett till skadestånd eller annan jämförbar påföljd.

• Vardera uppdrag ska ha omfattat/omfattar tillhandahållande av en resebokningstjänst för kundens räkning.

• Vardera uppdrag ska ha omfattat/omfattar bokning av resor inom Sverige avseende minst tåg, buss och taxi.

• Vardera uppdrag ska ha omfattat minst 10 000 bokade resor (enkel- eller tur/retur-resor)**.

• Minst ett uppdrag ska ha omfattat/omfattar personlig service.

• Minst ett uppdrag ska ha omfattat/omfattar en självbetjäningsportal i vilken resenärer själva kunnat/kan välja bland ett urval om möjliga resealternativ.

För kravens fulla lydelse se anbudsinbjudan.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/03/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/03/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/02/2022